Брой 2
от 13 януари 2020 год.
Извънреден труд - Работя като охранител. Смените са 12-часови – два дни се работи, два дни се почива. Управителят ни иска да даваме и извънредни дежурства в свободните дни. Може ли да ме задължи да полагам извънреден труд... • Осигуряване на управител и съдружници в ООД - Водим фирма "Х" ЕООД, която през месец септември се преобразува в "Х" ООД с управител Д.Г.Н. и съдружници: 1. Д. Г. Н.; 2. К. Д. Н. ; 3. Г.Т. Н. и 4. ЕТ "Х "...

• Данъчно третиране на възнагражденията на външни лектори - Българско ЕООД е представител на няколко чуждестранни фирми за стоматологични инструменти и лекарства. Тези продукти са нови за българския пазар и за това е необходимо да се проведат курсове и семинари за обучение на потенциалните потребители. Какви данъци трябва да начислим за платените възнаграждения на лекторите за тези курсове и на кого - на фирмата, изпратила лектора, или на самия лектор...

• Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване и обезщетението при уволнение поради пенсиониране - Предстои ми прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва ли сумата, която е получена при заместване, да влезе при определяне на базата за шесте заплати по чл. 222, ал. 3 КТ...

• Издаване на кредитно известие - Допустимо ли е да се издаде кредитно известие (КИ) през месец 12.2019 г. към фактура от месец 09.2019 г...

• Нови правила за тртиране на оперативния лизинг за целите на ЗКПО - Какви са новите правила при оперативния лизинг (наем)? Въвежда се в действие на изцяло нов чл. 11а от ЗКПО за данъчното третиране на приходите и разходите...

• Оповестяване на лизинговите договори по МСФО 16 СС 17 - Какви са правилата за Оповестяване на лизинговите договори по МСФО 16 и СС 17?...
 
ВИЖТЕ ОЩЕ БРОЕВЕ...
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 3-1319 от 19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 20-31-18 от 09.10.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
№ 67-00-3 от 05.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяни от училище услуги, свързани със занимания по интереси
№ 96-00-211 от 17.09.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-1267 от 02.08.2019 г. Относно: Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с брак на дълготраен актив съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-21-68 от 12.08.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване на лице с двойно гражданство, което пребивава постоянно, работи и се осигурява в Люксембург, ще упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в България.
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.