ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯДВ. бр. 65 от 28 Юли 2023г.Обн., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 28 юли 2023 г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     Предмет  

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията, редът и ме ...