Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 30
от 22 юли 2024 год.

Общи условия

Общи условия

С поръчката от нашия сайт между Български законник ЕООД и потребителя се сключва споразумение, което дава следните права:

Ползване. Потребителят може да ползва информацията на нашия сайт с парола след като заплати абонментна такса за право на ползване.

Потребителят няма право да прави копия на Сайта или по какъвто и да е начин да променя оригиналната програма или с помощта на други програми да прави копие на базата данни.

Потребителят няма право да разпространява или вгражда в други информационни системи данните, съдържащи се в информационната част на Сайта с каквато и да било цел.

Ако нямате парола за достъп сайтът е с ограничени функции.

Прекратяване. Без каквото и да било предизвестие собственикът на този сайт може да прекрати това Потребителско споразумение ако потреителят системно нарушава условията описани в него.

Всички права върху името на Сайта (включително графични елементи, изображения, анимация, аудио, снимки, текст и др. включени  в сайта), придружаващите го печатни материали и всички копия на сайта са собственост на Български законник ЕООД. Сайтът е защитен от Закона за авторското право и международните споразумения.

Гаранции. Собственикът на сайта не гарантира, че той не съдържа грешки или че отговря на Вашите изискванията. Сайтът и всички свързани с него документации се предоставят “такива каквито са”. Единствено текстовете публикувани в оригиналния Държавен вестник имат правна сила.

При никакъв случай собственикът на този сайт не е отговорен пред Вас или пред трета страна за каквито и да било щети и загуби (включително, но не само за щети от финансова или имуществена загуба или щети от пропуснати ползи, загуба на фирмена информация и др. преки или косвени загуби) произтичащи от използването или невъзможността да се ползва този сайт, дори и собственикът да е бил предупреден за възможността от такива загуби.

При какъвто и да е случай, цялата отговорност на Собственика на сайта, по което и да е условие на това Споразумение няма да превиши последната едногодишна абонаментна такса, платена от потребителя за достъп до информацията на този сайт.

Никой служител или разпространител на Собственика на сайта не може да прменя това Споразумение.

“Български законник” ЕООД, ЕИК: 130233043
Всички права запазени

Последна актуализация: 01.09.2023 г.

 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 96-00-223 от 19.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство
№ М-24-39-214 от 15.04.2024 г. ОТНОСНО: счетоводното отчитане и данъчно облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при апорт на вземане при апортиращото и приемащото дружество – свързани лица
№ 96-00-49 от 05.03.2024 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-136 от 26.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 20-21-5 от 20.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 20-31-20 от 29.02.2024 г. ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряване на самоосигуряващо се лице
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.