Брой 27
от 06 юли 2020 год.
Данъци
 
Въпрос: Български гражданин е регистриран в регистър БУЛСТАТ като лице, практикуващо свободна професия – самоосигуряващо се лице. Предстои да извършва консултантски услуги за данъчно задължено лице със седалище и адрес на управление в САЩ. При подаване на ГДД по чл.50 за облагаемия доход на лицето, освен Приложение 3 трябва ли да бъде попълнено Приложение 6 и/или Приложение 9? Отговор: Съгласно чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), данъчно задължени лица (ДЗЛ) с ...
 
 
Въпрос: Четири фирми, установени и регистрирани за целите на ДДС в четири различни държави членки - Люксембург, Италия, България и Румъния, осъществяват търговска операция за покупко-продажба на стока, при която възникват три доставки, но се извършва един вътреобщностен превоз. При операцията фирмата от Люксембург закупува стоката от италианската фирма и я препродава на българската, а тя - от своя страна, я препродава на румънската. Стоката се транспортира от италианската фирма директно до румън ...
 
 
Въпрос: Счетоводител съм на граждански договор към училище. Пенсионер съм и имам ТЕЛК от миналата година - 75%. Получавам минималната заплата – 610 лв. Въпросът ми е трябва ли да си удържам данък общ доход? Отговор: Общите условия за ползване на данъчно облекчение от лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, какъвто е и конкретният случай, са регламентирани в разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Лицата, които получават до ...
 
 
Въпрос: Детска градина на общинска издръжка извършва хранене на деца. Тя получава фактури за храна, които са с ДДС от външна фирма, доставчик на услугата. Градината получава приходи, които са субсидии от общината, и такси за ползване на детските градини. Може ли детската градина да ползва данъчен кредит за фактурите от външната фирма доставчик? И ако може, ползваният данъчен кредит ще бъде частичен или пълен? Отговор: На основание чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС освободена доставка е предучилищнат ...
 
 
Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел (футболен клуб) ще получава дарения от фирми, трябва ли да има договор и необходимо ли да е нотариално заверен? Парите, които ще получат с банков превод ли трябва да са, или може и в брой, за което ще им се дава документ. И какво облекчение ще има за фирмата, дала дарението? Отговор: Според информацията от запитването данъчно задължени по ЗКПО лица - фирми, ще правят дарение за ЮЛНЦ – футболен клуб. За целите на данъчното облагане с корпоративен данък с ...
 
 
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва износ на стоки към фирми от Македония. Въпросните стоки са закупени от страни–членки на ЕС. Необходима ли е регистрация на българската фирма в Агенция митници, какви са данъчните аспекти (ДДС) на този вид продажби, какви следва да бъдат документите съпътстващи доставката? Отговор: В запитването си посочвате, че възнамерявате да осъществите износ за Македония на стоки, закупени от страни–членки на ЕС. В него не давате информа ...
 
 
Въпрос: Хонорарът, който се дава на участници в изборните комисии, подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ? Отговор: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. В по-голямата си част доходите, които са освободени от облагане, изчерпателно са изброени в чл. 13 и чл. 24, ал. 2 от ...
 
 
Въпрос: Фирма, с основна дейност "търговия на едро и дребно с др. специализирани стоки", регистрирана по ЗДДС, извършва доставки на адрес на свои клиенти на територията на гр. София. Същата наема лек автомобил хибрид на оперативен лизинг за тази дейност. Има ли право да ползва данъчен кредит за автомобила и консумативите му? Отговор: По силата на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС при определени обстоятелства за леки автомобили и мотоциклети се прилага ограничение за ползване на данъчен кредит. „Лек автомоби ...
 
 
Въпрос: Необходимо ли е регистриран обект по Наредба № 27/2002 г. за регистрация на пчелните семейства да бъде юридическо лице (ЮЛ) или регистриран земеделски стопанин, за да извършва дейност, уредена в Наредба №26/14.10.2010 г.? Означава ли това, че всеки дребен производител на непреработена продукция, за да продава своята продукция на краен потребител в обекти за търговия на дребно, трябва да е ЮЛ или регистриран земеделски стопанин? Какъв е редът за деклариране на доходите пред Национална аге ...
 
 
Въпрос: Наш клиент, ЮЛ, регистрирано по ЗДДС сключва договор за доставки с фирма в ОАЕ. Получаваме фактура от доставчика, насочена директно към нашия клиент (име, адрес, ДДС номер), а стоката пристига при нас, през фискален агент от Холандия. Ако разсъждавам правилно, ние трябва да самоначислим ДДС с протокол по чл. 117 за тази доставка, като в него трябва да фигурира ДДС номера на фискалния агент. 1. Правилно ли съм насочена към протокол по чл. 117? 2. Каква трябва да бъде облагаемата стойност ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 3-752 от 19.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране на изплатено парично обезщетение за нанесени вреди/пропуснати ползи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-28-107 от 11.05.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-115 от 18.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка
№ М-24-37-62 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-26-Б-222 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-94-И-322 от 19.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.