Брой 38
от 21 септември 2020 год.
Данъци
 
Въпрос: Физическо лице продава своите акции на АД, в което е акционер. Съгласно договора, купувачът заплаща покупната цена на три части: аванс през 2019 г. (в деня на подписване на договора), втора вноска през 2021 г. и трета вноска - окончателно плащане през 2022 г. Как да се определи облагаемият доход за 2019 г.? В ЗДДФЛ е казано, че представлява разликата между продажна и покупна цена, но всяка година вноските са с различен размер. Отговор: Във въпросът Ви не е пояснено дали физическото лице ...
 
 
Въпрос: Дружество А ЕООД е регистрирано съгласно българското законодателство в РБългария. Собственик на капитала е чуждестранно дружество Б АД от ЕС. Дружество А ЕООД не е регистрирано като търговско представителство. Дружество А ЕООД прави ХХХ лв. разходи за месец, като тези разходи се отчитат съгласно българското законодателство - ЗСч, ЗКПО, ЗДДС и т.н. Разходите включват обичайните за дейността, а именно - заплати, командировки, застраховки и т.н. По-голямата част от тези разходи се правят на ...
 
 
Въпрос: Трябва ли да се посочи в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ предоставен заем от ЕТ на ООД? Отговор: На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са задължени да декларират предоставените/получените парични заеми, както следва: а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.; б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени п ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в България. Трябва ли да начисляваме ДДС за продажби на стоки (често нискостойностни под 50 евро), които изпращаме с куриерска фирма или БГ пощи към физически лица в трети страни (САЩ)? Отговор: Мястото на изпълнение на тези доставки ще се определи съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местона ...
 
 
Въпрос: Самоосигуряващо се лице и едноличен собственик на капитал през 2019 г. е направило непарична (апортна) вноска в едноличното си дружеството - „сграда“, застроена върху държавна земя. Сградата е придобита от лицето през 2006 г. и цената на придобиване е по-ниска от отчетната стойност на апортната вноска. Задължено ли самосигуряващото лице да подаде ГДД по чл. 50 за направената апортна вноска? Отговор: В общия случай възмездното прехвърляне на недвижимо имущество от физическо лице се облаг ...
 
 
Въпрос: На фирмата ни е издадена фактура от фирма в Германия, която е извършила ремонт на МПС в Германия в сервиз. Но при проверката за VAT номер се установява, че няма такъв. Дали трябва да издадем протокол по чл. 117, съставен въз основа на фактура, за да бъде включен в дневниците по ДДС или не? И дали да мога да въведа контрагента с 9999999999. Подобен казус имаме и с физическо лице, което е издало фактура за хотелско настаняване на командировани работници. Отговор: Българският ЗДДС разграни ...
 
 
Регистрирах се като земеделски производител (ЗП) по ЕГН на 11.03.2019 г. Внасям осигуровки върху лв. осигурителен доход. На 01.11.2019 г. съм преустановил дейност. От м. 12 съм на трудов договор в друга фирма. Не съм получавал субсидия. През третото тримесечие съм получила приход от продажба на непреработена продукция в размер на 2000 лв. Подала съм декларация по чл. 55 като съм направила следните изчисления: 2000 лв.*60% НПР = 800 лв. - 3 мес. по 125,20 = 424.40 *10% -42.44 данък Сега ми предст ...
 
 
Въпрос: Швейцарско дружество е едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице, регистрирано през 2017 г . в България. На 27.03.2020 година местното юридическо лице разпределя дивидент в полза на чуждестранното юридическо лице (едноличния собственик на капитала) - швейцарското дружество. Чуждестранното юридическо лице е представило документ от данъчната администрация на Швейцария, че е местно лице за данъчни цели на Швейцария. Въз основа на Споразумението между Европейската общност ...
 
 
Въпрос: Фирма с предмет на дейност търговия на едро иска да продава чрез онлайн платформата на Emag.bg. Методите на плащане, които платформата има, са наложен и чрез дебитна или кредитна карта. Крайният клиент поръчва чрез Emag, Еmag праща заявката към фирма "А", тя издава фактура или експедиционна бележка за поръчката. Eдиният вариант е да е направено плащане с дебитна или кредитна карта. Фирма "А" трябва ли да пуска касова бележка и да отдели в отделна група тези плащания? Вторият вариант е пр ...
 
 
Въпрос: Възможно ли е безвъзмездно отдаване на недвижим имот от физическо лице на собствената му фирма, която е ЕООД? Лицето не желае да получава доход от наем, но иска да ползва имота да дейността на фирмата си. Ако това е възможно, следва ли текущите сметки за ел. енергия, вода и др. да се ползват за фирмен разход? Отговор: Законово е възможно да има безвъзмездни сделки. Но те имат специфично данъчно третиране. Съгласно чл. 16 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), когато една ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-39-54 от 29.05.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ М-26-Л-32 от 07.05.2020 г. Относно: Получено писмо във връзка с констатирани проблеми при дерегистрацията на фискални устройства (ФУ) и подаването на уведомления за предстоящ/извършен ремонт по реда на чл. 49б от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
№ 24-35-15 от 21.05.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 53-04-142 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
№ М-39-00-2 от 04.05.2020 г. Относно: Тълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент
№ М-94-Д-416 от 07.05.2020 г. Относно: Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.