Брой 13
от 30 март 2020 год.
Данъци
 
Въпрос: Какви са промените в реда за изпращане на акцизни стоки чрез пощенски оператори? Отговор: Промяната предвижда забрана за ползването на пощенски услуги за изпращане или получаване на акцизни стоки и отпадъци от тютюн. Изключение: Забраната не се отнася за акцизни стоки с платен, начислен или обезпечен акциз, акцизни стоки с бандерол, когато такъв е задължителен, както и за отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност. При изпращане на акцизни стоки и ...
 
 
Въпрос: Какви са промените, с които се намалява административната тежест на участниците в облагателния процес? Отговор: Разгледани в сигнатурен порядък, промените от този вид включват: 1. Изменение на разпоредбата на чл. 16, ал. 5 от закона, в която думите „когато стоките престанат да са под съответния режим на територията на страната“ се заменят с „само когато стоките се допуснат за свободно обращение“. На практика това означава, че не е достатъчно стоките, въведени на територията на страната ...
 
 
Въпрос: Как се извършват корекции на данъчен кредит, използван при придобиването на активи, които се ползват от данъчно задължените лица по силата на лизингови договори? Отговор: В стопанската практика не са рядкост случаите, при които се налага да се извършват корекции на данъчен кредит, използван при придобиването на активи, които се ползват от данъчно задължените лица по силата на лизингови договори. Такива корекции най-често се налага да бъдат извършени поради липси или унищожаване на лизин ...
 
 
Въпрос: Какви са промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с обезпечаването? Отговор: 1. Предварителни обезпечителни мерки. С цел възпрепятстватване прехвърлянето на собственост и други действия от страна на проверяваните лица, при които митническите органи са установили данни за нарушение на ЗАДС и са предприели действия за обезпечаване на доказателства, представляващи акцизни стоки, са предвидени съответни действия. За целта законодателят е предвидил правомощие за митничес ...
 
 
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, ще закупи лек автомобил от Германия и без да го регистрира в КАТ, ще го продаде на лизингова компания. След като това не е основна дейност на фирмата, може ли да се ползва начисления ДДС с протокол за ВОП и при продажбата във фактурата да се начисли ДДС? Отговор: По общо правило регистрираните по ЗДДС при наличието на изискванията на чл. 69 от закона данъчно задължени лица имат право да възстановят или приспаднат начисления им данък за стоки и или у ...
 
 
Въпрос: Какви са промените в ЗДДС, свързани с доказателствата за реалността на извършения превоз? Отговор: С тази промяна в ЗДДС се транспонира презумпцията на чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, съгласно която, когато стоките са изпратени или превозени от територията на страната до друга държава членка от доставчика или от трето лице за негова сметка, ще се приема, че този превоз е реално ...
 
 
Въпрос: Какъв е редът за облагане на последователните доставки на стоки? Отговор: С промяната в ЗДДС се въвеждат правила, с които се определя към коя от доставките се отнася транспортът при верига от последователни доставки на стока, предмет на един-единствен вътреобщностен транспорт между две държави членки, извършен от или за сметка на междинен доставчик във веригата. На практика тези правила определят реда за облагане на доставките, които възникват при извършването на т.нар. ”верижни операци ...
 
 
Въпрос: Какви са промените в статута на стоки и на обстоятелства за задължителна регистрация? Отговор: Съществени промени са направени и в разпоредбите на чл. 96 от закона, с които (промени в текста на ал. 1 и ал. 5 и създаване на нови ал. 9-11) като обстоятелство за задължителна регистрация по общ ред е добавено изискването данъчно задълженото лице да е установено на територията на страната и се определят условията за формиране на облагаем оборот и регистриране за дейностите на свързани лица. ...
 
 
Въпрос: Какъв е новият режим за данъчно третиране при складиране на стоки до поискване? Отговор: С цел опростяване на действащите правила за данъчно третиране на доставките и придобиванията, които възникват при търговията на стоки между лица от различни държави - членки на ЕС, се създава нов режим, наименуван "режим складиране на стоки до поискване". Режимът е предназначен за случаите, при които собствеността върху търгуваните стоки се прехвърля на получателя им в един по-късен период след прис ...
 
 
Въпрос: Каква е новата дефиниция в ЗДДС за нови сгради и подобрения? Отговор: 1. С цел разширяване обхвата на понятието "нови сгради" за случаите, при които в резултат на направено подобрение на съществуваща сграда, която не е нова по смисъла на дефиницията на т. 5 от § 1 на ДР на ЗДДС е претърпяла толкова съществени изменения, че се изменя употребата й или се променят значително условията за ползването й, което води до промяна на статута й на нова сграда, в § 1 от ДР на закона са направени сл ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-217 от 29.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване
№ М-26-К-684 от 10.10.2019 г. Относно: Запитване относно облагането на доход с данък при източника и прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Франция
№ 20-28-74 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 20-21-75 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държава–членка.
№ 3-1793 от 22.11.2019 г. Относно: Освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-203 от 15.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установено извън територията на Европейския съюз
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.