Брой 3
от 17 януари 2022 год.
Данъци
 
Въпрос: Фирма, регистриран земеделски стопанин, преотстъпва корпоративен данък и го инвестира в нова земеделска техника. Едно от условията е да не „заместват съществуващи активи”. Как би следвало да се тълкува това обстоятелство, като в случая фирмата закупува нов актив – пръскачка, и тя се ползва заедно със съществуващата такава, с оглед на по-бързо справяне с растителнозащитните мероприятия? Съществуващата пръскачка обаче е продадена месеци след придобиването на новата. Счита ли се това обстоя ...
 
 
Въпрос: Трябва ли българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продаваща стоки под 150 евро чрез електронен магазин на клиенти - физически лица от и извън ЕС, да се регистрира по режим OSS? Движението на стоките е следното: клиентът - физическо лице от ЕС, прави поръчка към българския търговец чрез неговия електронен магазин. Клиентът превежда парите на българската фирма, а от своя страна българската фирма прави поръчка за въпросната стока от доставчик в Китай („Алиекспрес“) и я плаща от свое име. Пор ...
 
 
Българско дружество, регистрирано по ДДС, извършва внос на контейнер със стока от Пакистан. Във връзка с вноса получава инвойс от швейцарска фирма за демюрейдж на контейнера. Стойността на демюрейджа участва при формирането на митническата основа за облагане на ДДС при вноса на стоката. Необходимо ли е българското дружество да издаде протокол за самоначисляване по чл. 117 от ЗДДС на сумата на демюрейджа? В случай че трябва да се издаде протокол, каква трябва да бъде данъчната ставка? На основан ...
 
 
Въпрос: Каква е изискуемостта на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт? Отговор: Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС). Пример: При данъчна ревизия на регистрирано за целите на ДДС еднолично ООД са установени нарушения, за които на дружеството са определени допълнителни задължения по ЗДДС. ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България. Клиент от РСМакедония иска да му издадем фактура за покупка на стоки от наш магазин. Във фактурата следва ли да му начислим ДДС? Ако е с нулева ставка, на основание кой член е неначислението на ДДС и в коя колона на Дневник продажби трябва да го отразим? Отговор: Данъчният режим на всяка извършена от предприятието доставка зависи от мястото ? на изпълнение. При продажба на стока от магазин, находящ се на територията на страната, намира прилож ...
 
 
Въпрос: Собственик има две дружества (ЕООД). Двете дружества извършват своята икономическа дейност на два отделни адреса един от друг, но в едно населено място. Икономическите дейности на двете дружества са еднакви. Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, а другото не. Трябва ли нерегистрираното по ЗДДС дружество да се регистрира във връзка чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, тъй като сборът от оборотите на двете дружества надхвърля 50 000 лв., или няма нужда, тъй като икономическите дейности се извършват ...
 
 
Въпрос: Фирма, транспортен спедитор, иска да издаде фактура към техен клиент за извършен транспорт от 3-та страна към България на стока. Тази фактура ще бъде с 0% ДДС на основание чл. 30 от ЗДДС и ще влезе в данъчната основа в митническата декларация на стоката. Спедиторът трябва да включи във фактурата разход за карго застраховка, която е сключена между застрахователя и спедитора и платена от спедитора в полза на фирмата, получател на стоката. Дебит нотата е без ДДС. Може ли спедиторът да префа ...
 
 
Въпрос: Внасяме автомобили от Италия с фирма Auto1, автомобилът пристига с три фактури – първата, която е на марж, и още две за транспорт и съпътстващи услуги. На вторите две основанието е VAT due to the recipient. Какви протоколи трябва да начисля в този случай? Само един в дневника на продажби и да платя ДДС-то? Или имам право на данъчен кредит и мога да начисля два протокола в дневника на покупки и дневника на продажби? Отговор: В глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на це ...
 
 
Въпрос: Гражданин на Република Ирландия (не Северна Ирландия, която е в Обединеното кралство) живее в България, но работи дистанционно и е назначен в ирландска фирма, откъдето му изплащат заплата. Осигуряват го съгласно ирландското законодателство във фирмата, от която се изплаща заплатата му. Предвид разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ, че доходите от труд, положен на територията на Република България, са от източник в Република България, как ще се извършва данъчното облагане? Възможно ли е д ...
 
 
Въпрос: ООД изпълнява договор с държавна институция, свързана с организиране и провеждане на семинар в страната. ООД не е хотелиер или регистриран по Закона за туризма туроператор. Съгласно договора за поръчка за хотелското настаняване следва да се издаде отделна фактура. Хотелът, в който са настанени участниците, е издал фактура на ООД с начислен данък върху добавената стойност в размер на 9%. След провеждане на събитието ООД следва да издаде фактура на държавната институция. Каква данъчна ста ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ ЕП-04-19-917 от 01.09.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-36-4 от 04.10.2021 г. Относно: Приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на храна и напитки от обект (тип кафе-сладкарница) със седящи места и маси и щанд за обслужване на клиенти
№ М-94-В-819 от 12.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-88 от 25.10.2021 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на лице, навършило 18-годишна възраст, което учи за придобиване на средно образование в колеж в Италия
№ М-24-36-70 от 01.12.2020 г. Относно: Указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
№ ЕП-04-03-23 от 15.07.2021 г. Относно: Предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с намаляване на периода за възстановяването на здравноосигурителни права в условията на епидемична обстановка
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.