Брой 32
от 12 август 2019 год.
Данъци
 
В бр. 30 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: На две регистрирани по ЗДДС български фирми предстои да сключат договор с немска фирма за монтаж на апаратура и съоръжения в Германия, собственост на немската фирма. Българските фирми са посочени в договора като съизпълнители, като едната отговаря за организационните въпроси, а другата ще извършва монтажа на апаратурата. Договореното възнаграждение за услугата ще се заплати изц ...
 
 
В бр. 30 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Любка ЦЕНОВА - д-р по право, адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Във връзка с обнародваното в “Държавен вестник” на 16 април 2019 г. Решение № 4 от 09.04.2019 г. по дело № 15/2018 на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ, възникват редица въпроси: Кой нормативен акт да спазвам? Следва ли да се извърши ново облагане с данък върху недвижимите имоти със ставките, действащи през 2018 г. ...
 
 
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как мога да си върна внесени в повече данъци - има ли някаква процедура по връщане? Определено има много подобни случаи, но често хората действително се притесняват да си искат надвнесени данъци, предпочитат да оставят нещата, както са си, смятат, че ще започнат да ги проверяват, че са възможни ревизии и разправии само на това основание. Законът обаче категорично позволява всеки човек да си иска, търси и получи надвзети данъци и всякакви ...
 
 
В бр. 29 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП, разглежда следния казус: Извършваме услуги на данъчно незадължено лице извън Общността (попадаме в чл. 21, ал. 5 от ЗДДС). Оборотът от тези сделки включва ли се в оборота за задължителна регистрация по чл. 96, или попадаме в чл. 96, ал. 3? Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС указва, че всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период, не по-дълъг от последните 12 послед ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: През 2018 г. бивш служител е завел дело срещу работодателя си за изплащане на обезщетение за неползван отпуск съгласно разпоредбата на чл. 224 от КТ. Съдебният иск е прекратен поради деклариране пред РС от страна на служителя, че доброволно работодателят е изплатил дължимото обезщетение ведно със законните лихви и направените разноски по делото. Следва ли работодателят да посо ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: XYZ е дружество със седалище в Полша. То сключва договор с ЕООД (Възложител) за инженерингови и помощни услуги по изграждане на нов завод в България на два етапа: 1. Да разработи идеен проект и цялостна проектна документация по поръчка на клиента за изграждане на нов завод; 2. Да упражнява надзор със свои специалисти по време на строителството на обекта. Работата по разработване на проектната документация се извършва от ...
 
 
В бр. 27 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество е извършило непарична вноска в капитала на друго дружество. Предмет на непаричната вноска е недвижим имот - сграда, за която апортиращото дружество е приспаднало данъчен кредит при придобиването й. Непосредствено след апорта дружеството е продало дяловете си, пирдобити на основание непаричната вноска. Освободена доставка ли е прехвърлянето на дружествените ...
 
 
В бр. 27 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Милена КИРИЛОВА - юрист, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, изпраща на кипърска фирма, също регистрирана по ДДС в Кипър, стока, която ще се качва на кораб, намиращ се в Белгия. Получател е корабът на кипърската фирма. Българският доставчик организира доставката. По кой член според вас е доставката и трябва ли да се подава VIES декларация? Отговор: Според изложената информация в запитването стоката, която е пр ...
 
 
В бр. 26 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава по банковата си сметка авансово сума от одобрен европейски проект. Трябва ли българската фирма да издаде фактура за получената сума? Ако трябва, то в коя колона в дневника за продажби трябва да се отрази? Отговор: Дали трябва да се начислява ДДС във връзка с финансиране по проект се определя от нормата н ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Едноличният собственик на “Х” ЕООД взема решение за освобождаване на управителя считано от 31.03.2019 г. и прекратява сключения с него договор за управление и контрол. Управителят не упражнява трудова дейност след прекратяване на договора. Съгласно договора за управление и подписан анекс към него, управителят има право за срок от една година след датата на прекратяване на договора да получава обезщетение в размер на 70% ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.
№ 53-00-178 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ЗКПО по отношение на клон на чуждестранен търговец
№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.
№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-88 от 02.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС
№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.