Брой 7
от 17 февруари 2020 год.
Данъци
 
Въпрос: Управителят на ООД като неин представител и собственик на поземлен имот - наричан “собственик - учредител на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура и право на преминаване”, сключва Договор за право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура и право на преминаване на основание чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ с физическо лице, което физическо лице е собственик на друг поземлен имот, съседен на нашия имот ...
 
 
Въпрос: Раздаването на награди и печалби чрез организиране на игри, състезания и конкурси е част от рекламната политика на много български фирми. Това предполага както фирмите, таки и лицата, получили такива доходи, да са наясно с реда за тяхното данъчно третиране, определен в действащата редакция на ЗДДФЛ. 1. Общи положения По правило доходите, придобити при конкурси, състезания и игри, може да бъдат третирани като облагаеми или необлагаеми. Необлагаеми, както и до края на 2018 г., са печалбите ...
 
 
Въпрос: Едноличен търговец (ЕТ), който е самоосигуряващ се и полага личен труд във фирмата, има закупен лек автомобил на финансов лизинг и назначен шофьор на трудов договор. Автомобилът се използва за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на справки и отчети пред държавни институции и за лични цели. По отношение на разходите, свързани с този актив: 1. Фирмата може ли да прилага чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО? Данъчната основа за облагане с данък върху разходите в натура ...
 
 
Въпрос: Едноличен собственик в ЕООД, който е самоосигуряващ и полага личен труд в дружеството по смисъла § 1, т. 26 буква “и” от ДР ЗДДФЛ, ползва фирмен лек автомобил за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на отчети и справки пред държавни институции и за лични цели. В дружеството няма назначен персонал. По отношение на разходите, свързани с този актив, дружеството прилага чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО. Данъчната основа за облагане с данък върху разходите се определя, ...
 
 
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кой плаща и кой е освободен от данък наследство? С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина. Това е записано в чл. 29 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Под наследства се имат предвид недвижими имоти, автомобили, вземания и задължения, парични влогове в страната и чужбина и др. Наследеното имущество се събира като една маса и се оценява в левове към момента на ...
 
 
Въпрос: Регистриран съм като земеделски стопанин. Всяка година подавам общо заявление за подпомагане от ДФЗ и във връзка с това получавам субсидии по различни схеми и мерки. От тях различавам няколко вида: - Схема за единно плащане на площ - може да не съм точен, но тук влизат отделни плащания със съкращения - СЕП, СПП, зелени плащания, плащания за необлагодетелствани райони, плащания за агроекология, плащания за биологично производство - всички те се плащат независимо от това какво се отглежда ...
 
 
Въпрос: Едноличен търговец (ЕТ), който е самоосигуряващ се и полага личен труд във фирмата, има закупен лек автомобил на финансов лизинг и назначен шофьор на трудов договор. Автомобилът се използва за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на справки и отчети пред държавни институции и за лични цели. По отношение на разходите свързани с този актив: 1. Фирмата може ли да прилага чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО? Данъчната основа за облагане с данък върху разходите в натура д ...
 
 
Въпрос: Фирма, която се занимава основно с изграждане на въздуховодни и отоплителни инсталации, издава фактури от книжен кочан и основно плащането е по банков път. Инцидентно прави дребни услуги, които до този момент се заплащаха в брой, като плащането ставаше чрез касов апарат.След въвеждането на СУПТО възможно ли е всички услуги, извършвани от фирмата, да бъдат заплащани по банков път и фирмата да не бъде задължена да променя касовия си апарат и да бъде включена в системата СУПТО? Отговор: Пр ...
 
 
Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Трябва ли да се правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2020 г., при положение че през 2019 г. според дневниците за продажба приходите не превишават 300 000 лв., а по ОПР и данъчна декларация за 2019 г. ги превишават. Като превишението идва от сметка приходи за бъдещи периоди през 2018 г., за които разходите се извършват през 2019 г. Фирмата досега не е декларирала авансови вноски за корпоративен д ...
 
 
Трифон Рахнев - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какви са новите правила при оперативния лизинг (наем)? Отговор: Въвежда се в действие на изцяло нов чл. 11а от ЗКПО за данъчното третиране на приходите и разходите, според който: 1. Счетоводно отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели не се признават за данъчни цели. Активи с право на ползване във връзка с договори за операти ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор
№ 20-13-7 от 07.11.2019 г. Относно: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО
№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване
№ 96-00-246 от 16.10.2019 г. Относно: Признаване по ЗКПО на разходи за рекламни услуги при отсъствие на хартиен документ
№ М-94-И-793 от 11.12.2019 г. Относно: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване
№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.