Брой 14
от 05 април 2021 год.
Данъци
 
Въпрос: Имат ли право собствениците на дружеството на командировъчни разходи, когато доставят продукция на клиентите ни със служебен транспорт, и ако имат право, достатъчна ли е заповедта за командировка за отчитане на разходите? Нямат сключени трудови договори, нито договори за управление и контрол. Отговор: Чл. 33, ал. 2 от ЗКПО не признава за данъчни цели счетоводно отчетените разходи за командировки на акционери или съдружници в предприятието, когато командировката (пътуването и престоят) с ...
 
 
Въпрос: Какви са данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон между свързани лица? Отговор: Съгласно чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Собствеността се прехвърля срещу цена, която купувачът на търговското предприятие се задължава да плати съгл ...
 
 
Въпрос: Внасям употребявани части от Западна Европа. Частите, които купувам, са от частни лица и нямам фактура за закупуването им. Проблемът идва, че ги продавам през „Еконт“ с наложен платеж и месечно продавам части за над 3000 лева. Как да процедирам, за да нямам проблеми с НАП? Как стои въпросът с плащането на данъците върху стоки, за които не мога да представя документ за покупка? Отговор: Доколкото разбирам, в случая се касае за патентен данък по чл. 61з - 61п от Закона за местните данъци ...
 
 
Въпрос: Новосъздадена фирма ще продава „картини“ чрез онлайн платформа. Тук, в България, ползват услугите на печатница за отпечатване на картинката, закупуват се летви и друг дървен материал и се сглобяват. Основно клиентите са физически лица от трети страни и ЕС. Фирмата сключи договори с Еконт и DHL. Стоките се транспортират от България. Зададени са следните въпроси : 1. По кой член от ЗДДС трябва да се регистрира фирмата? 2. За да се начисли нулева ставка по чл. 28 от ЗДДС, трябва ли да са на ...
 
 
Въпрос: Дружество се занимава с аренда на земеделска земя и до месец май 2020 г. не е имало регистрация по ДДС, след което се регистрира доброволно поради причината, че стартира и дейности, които ще бъдат облагаеми по Закона за ДДС. Дружеството ще инвестира в горски масиви, на терена на които ще прави сеч, и впоследствие ще продава дървени трупи. Във връзка с горното имам следните въпроси: - Дружеството има ли право на данъчен кредит по разходите за придобиване на горските масиви - нотариални та ...
 
 
Въпрос: Работя в онлайн магазин. Фирмата има и физически магазини. Желаем да предлагаме стока в Румъния. В този случай нашите продажби ще са дистанционни. Предвид факта, че България и Румъния сме държави членки на ЕС има праг на оборот за регистрация в Румъния. Стоката която предлагаме (мебели за дома) е на висока стойност и това ще доведе до бързо стигане на обема на сделката. Решихме директно да се регистрираме по ДДС в Румъния. Интересува ме как ще покажем продажбите за румънските клиенти в д ...
 
 
Въпрос: Фирма предоставя ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО до 60 лв. В м. 10 има назначен по граждански договор, полагат ли се на лицето ваучери за храна? Отговор: По реда на чл. 209 от ЗКПО не се облагат с данък върху социалните разходи предоставените ваучери за храна в размер до 60 лева месечно на всяко наето лице. За да попадне в хипотезата на чл. 209 от ЗКПО, тоест разходът да не се облага с данък, същият следва да се третира като „социален разход, предоставен в натура” по смисъла на § 1, ...
 
 
Въпрос: Българско ЮЛ, нерегистрирано по ДДС, ще предлага услуги тип - себеразвитие на физически лица в ЕС и трети страни. Услугите ще се предоставят посредством уебсайт и ще се провеждат онлайн с участието на консултант на фирмата. Въпросите, които възникват, са следните: 1. Квалифицират ли се услугите като услуги, предоставяни по електронен път? 2. В случай че се квалифицират като услуги, предоставяни по електронен път, следва ли ЮЛ да се регистрира по ЗДДС, без значение от реализирания оборот? ...
 
 
Въпрос: Относно продажби извън търговски обект (разносна търговия). Когато продажбата се извърши от разносвач само с фискално устройство, който издаде фискален бон от мобилното фискално устройство без УНП и в края на работния ден извършените продажби се отразят в СУПТО, няма ли да се получи дублиране на приходи? Отговор: Съгласно информацията от запитването данъчно задължено лице извършва продажби чрез търговия, при която се прилага следната схема за регистрирани и отчитане на продажбите: - пор ...
 
 
Въпрос: През 2017 г. купуваме четири самостоятелни обекта - Магазин 1; Магазин 2; Магазин 3 и Магазин 4. Покупката не е директно от строителя, а от негов клиент. (Фирма А е купила магазините 2009 г. от строителя, а ние фирма Б купуваме същите от фирма А.) Акт за въвеждане в експлоатация на обектите е от 2010 г. Три от магазините за периода 2011 г. до момента се преотдават под наем. Четвъртия е неизползваем. Въпросът ми е: При продажба тази година (ноември 2020 г.) на два от магазините - самостоя ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-151 от 05.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.
№ 96-00-258 от 22.10.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане и осигурителното законодателство
№ 94-00-143 от 24.11.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице - регистрирано като упражняващо свободна професия
№ 96-00-304 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство
№ 96-00-270 от 25.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство.
№ 96-00-292 от 16.12.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.