НОВО: ТРУДОВО ПРАВО 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика

Защо сборникът е в електронна форма?

• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

 НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg  ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
 БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко  ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Брой 26
от 27 юни 2022 год.
Данъци
 
Въпрос: Какво е задължението за плащане на ДДС при предоставяне на услуги, свързани с недвижим имот в Италия? Отговор: За по-нагледен отговор нека разгледаме следния пример: Фирма от Италия, да я наречем „А“, сключва договор с българска фирма „Б“ за извършване на строителна услуга в имот в Италия. За да изпълни в срок задълженията си по договора, българската фирма „Б“ сключва договор с друга българска фирма „С“ като подизпълнител. Между фирма „С“ и възложителя фирма „А“ няма договорни отношения ...
 
 
Въпрос: През 2015 г. е закупен ДМА, който не е недвижим имот. Ползван е пълен ДК в размер на 20 хил. лв. Използван е за облагаеми доставки през 2015, 2016 и 2017 г. През 2018, 2019 и 2020 не е използван за дейността поради липса на работа. В началото на 2021 г. ръководството решава да бракува актива, защото няма да има изгоди от използването му по-нататък. Трябва ли да се извърши корекция по реда на ЗДДС на ползвания ДК, като се има предвид, че; - са изминали повече от пет години, считано от нач ...
 
 
Въпрос: Считат ли се за необлагаеми по чл. 13, ал. 1 т. 3 доходите от разпореждане с финансови инструменти по сделки, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92 ...
 
 
Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да сключи договор с фирма от държава членка, с валиден ДДС номер, за доставка на производствени отпадъци. Текстът на чл. 163г от ЗДДС означава ли, че доставките на производствени отпадъци следва да се документират като ВОД на стоки и да се удостоверяват по правилата на чл. 45 от ППЗДДС? Отговор: Разпоредбата на чл. 163г от ЗДДС указва че разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице ...
 
 
Въпрос: Швейцарска фирма със стопанска дейност в Швейцария наема физическо лице на територията на България на граждански договор за услуги за внедряване и интеграция на ERP система на територията на България. Лицето е български гражданин с постоянно местоживеене в България, не е самоосигуряващо се лице. Няма други доходи. Къде в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се декларира доходът? Отговор: Предвид изложената фактическа обстановка, ще изразим принципно становище по т. 3 от поставения въпрос с ...
 
 
Въпрос: Как се документира по ЗДДС връщането на рекламирани стоки от държава членка? Отговор: При търговските сделки за покупко-продажба връщането на доставени стоки, които не отговарят на договорените изисквания, е обичайна търговска практика. Това са т. нар. рекламации, при които доказаните отклонения на доставените стоки обикновено се санкционират и техният доставчик или приема отбив от първоначалната им цена, или приема те или част от тях да му бъдат върнати, като поема разходите за обратни ...
 
 
Въпрос: Съгласно решение на едноличния собственик на капитала (ЕСК) е взето решение за допълнителна парична вноска по чл. 134, ал. 1 от ТЗ от собственика. Вноската е поради временен недостиг на парични средства и е безлихвена. Определен е срок за връщането ?, като той изтича на 21.12.2021 г. До тази дата вноската не е върната от дружеството на собственика. Въпросите, които възникват, са: 1. Дали трябва задължително да се отпише задължението към собственика след изтичане срока на връщане и да се ...
 
 
Въпрос: Дружество издава инвойс на румънска фирма за продажба на стоки. От своя страна румънската фирма препродава стоките на фирма, установена в Турция. Стоките ще бъдат транспортирани за Турция и напускат българската граница с митническа декларация, в която като износител фигурира българското дружество. Транспортът от България до Турция е за сметка на румънския купувач на стоките. Какво е данъчното третиране по ЗДДС? Отговор: Съгласно изложената фактическа обстановка стоките са закупени от до ...
 
 
Въпрос: ФЛ отдава под наем два недвижими имота – апартаменти, на фирма, чиято основна дейност е преотдаване на недвижими имоти. Ако впоследствие апартаментите се отдадат на ФЛ, съгласно ЗДДС дължим корекция и връщане на ползван ДК според нормата на чл. 79, ал. 2 от закона. Но какво се случва, ако след примерно 6 месеца недвижими имоти се отдадат на ЮЛ - имаме ли право на ДК отново? Ползван е ДК по ЗДДС за ел. уреди и осветителни тела, които не са ДМА. Трябва ли да се съобразим с правилата за отч ...
 
 
Въпрос: В дружество ваучерите за храна се дават на база отработени дни на всички служители по трудов договор, както и на управителя по договор за управление. Издадена е заповед от управителя през месец март 2022 г. ваучерите да се увеличат на 200,00 лв., които ще се дават до 10-о число на следващия месец и служителите са запознати с нея и са положили подпис. Възниква следният въпрос, а именно: с промяната от тази година ваучерите за храна да могат да се ползват и за плащане на битови сметки (еле ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице
№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури
№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.