Брой 41
от 14 октомври 2019 год.
Данъци
 
В бр. 35 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт в НАП, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество А е дерегистрирано по ЗДДС (по инициатива на НАП) на основание чл. 176. т. 1 и т. 3 от ЗДДС на 15.08.2019 г. Дружеството реализира облагаем оборот над 50 хил. лв. всеки месец. Съгласно чл. 96 от ЗДДС независимо от дерегистрацията дружеството е длъжно да подава заявление за регистрация по ЗДДС с достигане на облагаем оборот от 50 хил. лв., а облагаемият оборот е над ...
 
 
В бр. 35 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Този месец открихме, че за миналата 2018 г. през октомври месец, когато е изваден фискалният месечен отчет за отчитане на продажби на клиенти на дребно, вместо отчета за месеца по незнайни причини се е получило натрупване от предходни периоди. Така, вместо да се отчетат например 2000 лв. продажби за месеца и да се начисли върху тях ДДС за продажбите, са отчетени например ...
 
 
В бр. 34 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма, регистрирана в България, купува през онлайн платформа стоки от Великобритания. В България стоките се получават чрез куриер и за тях английската фирма издава фактура с нулева и данъчна ставка. Как следва счетоводно да се отрази този документ и къде в дневниците за покупка/продажба се отразява фактурата? Отговор: От съществено значение за отговора е фактът дали двете фирми - българска ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Зaхаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя по трудов договор като строителен инженер към фирма в Германия. Имам намерение да се завърна в България и да полагам труда си по същия трудов договор, но на територията на България. Германската фирма не е регистрирана в България. 1. Как трябва да се обложат получените доходи от трудови правоотношения, изплатени от германския работодател за труд в България? 2. По какъв ред трябва да се извършва осигуряването? Мест ...
 
 
В бр. 33 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Търся разяснение за въвеждане на новите моменти съгласно отчитане на продажби с касов апарат и свързване с програма СУПТО на производствено предприятие - печатница. До момента производствената дейност - производство и продажби на хартиени изделия, се отчита стойностно в счетоводството. Количествата се водят вътрешно с екселски таблици в цеха на предприятието. Търсихме материали за от ...
 
 
В сайта на НАП експерти отговарят на въпроса: Приравняват ли се програмите за фактуриране към изискванията на софтуер за управление на продажбите? Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС "софтуер за управление на продажбите в търговския обект" (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. По сил ...
 
 
В бр. 9 от 2019 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЮЛНЦ, регистрирано в България, което не осъществява стопанска дейност и има приходи единствено от членски внос, заплаща за услуги хостинг и облачно пространство, предоставени чрез платформи като Amazon. 1. ЮЛНЦ данъчно задължено лице ли е по смисъла на ЗДДС и какви са основанията? 2. Следва ли ЮЛНЦ да се регистрира за целите на ЗДДС - ако отговорът е „да“, на какво основание? ...
 
 
В бр. 9 от 2019 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, отчита продажби на дребно в търговски обект. На 10.06 има отчетени 1050 лв., като същия ден е изплатена заплата 600 лв. и е платена фактура за ел. енергия 150 лв. Трябва ли тези суми да бъдат маркирани в касовия апарат като служебно изведени, или да бъдат описани само в касовата книга като служебно изведени? Отговор: По правило сумата, с която об ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата „Т” осъществява дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството възнамерява да закупи имот, който към настоящия момент е съпружеска имуществена общност на управителката на дружеството А.В. и нейния съпруг С.Д. В нотариалния акт за сделката ще бъде посочено, че имотът се придобива от „Т”, а ползвател на същия ще бъде С.Д. Освен това, в нотариалния акт ще ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Кой подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ: сумата за едното ФЛ в СИО е 300 лв. Правят ли се удръжки 10% (след нормативно приспаднати разходи) и за другото ФЛ, регистрирано по ЗДДС (самоосигуряващ се)? Отговор: Във въпроса ви не е уточнено, но може да се предполага, че наема ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-157 от 11.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-138 от 10.07.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. Относно: Съхраняване на счетоводна и търговска документация
№ 24-39-130 от 14.05.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 204 във връзка с чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
№ 96-00-133 от 20.06.2019 г. Относно: Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.
№ 96-00-117 от 06.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.