Брой 38
от 27 септември 2021 год.
Данъци
 
Въпрос: Предстои продажба на ДМА - полуремарке, което в момента е закупено от фирмата ни на лизинг. Остават още 2 вноски до пълното му изплащане. В момента имаме възможност да го продадем на добра цена, като изплатим лизинга напълно и предварително - преди продажбата му. С оглед възможността да спестим разноски, свързани с прехвърлянето на актива към нас и след това към последващия купувач, лизингодателят ни предлага възможност да съставят договор за покупко-продажба директно към крайния получат ...
 
 
Въпрос: Дружеството търгува с акции на международни пазари. Търговията се осъществява чрез посредник - Интерактив брокер, като активите са на най-различни компании – американски, европейски и др. Реализираният приход от търговия с финансови инструменти чрез финансов посредник облагаем доход ли е за дружеството? Отговор: Запитването търси отговор на въпрос, свързан с данъчното третиране на доходите на юридическо лице от търговия с акции на международните пазари, осъществявана чрез посредник, т.е ...
 
 
Въпрос: Българско физическо лице, което е спортист и получава парични награди от участия в спортни турнири, следва ли да декларира тези награди с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, Прил. 8. Уточняваме, че има наличие на СИДДО с държавата, в която се е провел турнирът, платена е наградата и там е удържан данъкът? Същото лице получава парични награди отново от участие в спортни турнири в държави като Турция и Дубай, с които също има СИДДО и които не удържат данък върху паричната награда, тъй като те с ...
 
 
Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, извършва услуги в козметично студио. Има намерение да внесе от трета страна (Русия) козметични консумативи, които ще са на обща стойност не повече от 200 долара. Трябва ли дружеството да се регистрира задължително по ЗДДС? Отговор: Съгласно информацията в запитването на българска фирма, която не е регистрирана за целите на облагането с ДДС, предстои да извърши внос на козметични продукти. Обект на запитването й е дали при тези обстоятелс ...
 
 
Въпрос: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на книги и музикални носители от домашна библиотека и фонотека? Отговор: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – ЗДДФЛ, като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ не са ...
 
 
Фирма ЕООД, която не е регистрирана по ДДС, ще извършва дейност с онлайн търговия. Ще поръчва стоки от Италия и ще ги продава чрез български сайт. Необходимо ли е регистрация по ДДС и нещо по специфично в отчитането на документите? Законосъобразното данъчно третиране и документиране на доставките, които възникват при онлайн търговията, зависят от много обстоятелства. Според данните от запитването в случая фирмата, която ще извършва такава търговия, ще поръчва стоки от Италия и ще ги продава чре ...
 
 
Въпрос: Физическо лице, пенсионер, в качеството си на едноличен търговец има намерение да изключи две от сградите си от имуществото на ЕТ-то, като ги разпредели като печалба към себе си, направи дарение или продажба към своите децата. Сградите са: „Административна сграда“ и сграда тип „Сервизно хале“. До момента халето и административната сграда са се използвали от ЕТ-то за отдаване под наем на офисни и складови площи, както и за офисни площи на ЕТ-то. Административната сграда и халето са закупе ...
 
 
Въпрос: Физическо лице, български гражданин, нерегистриран по ЗДДС и неизвършващ друга стопанска дейност, извършва т.нар. "изкопаване" на виртуална валута - биткойн. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от "изкопаване" на биткойни над 50 000 лв. и подлежи ли на регистрация по ЗДДС при печалба от разпореждане с тази виртуална валута на стойност над 50 000 лв.? Отговор: В ЗДДС няма законодателна уредба на т.нар. виртуални валути като bitcoin, litecoin или други подобни. Отно ...
 
 
Въпрос: Предоставена ни е услуга авторско право, еднократна такса която трябва да заплатим в размер 332 евро на заглавие от фирма, регистрирана по ДДС в Унгария. За целта ни е издадена фактура на английски език без начислено ДДС. За да отразим фактурата в дневниците по ДДС, издаваме протокол по чл. 117 от ЗДДС. Как осчетоводяваме този протокол? В кой от двата дневника го отразяваме? Освен че отразяваме фактурата в дневниците по ДДС, необходимо ли е да подаваме друга декларация, свързана с тази с ...
 
 
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС на основание чл. 96, продава чрез платформа Etsy.com продукти на фирми и ФЛ от ЕС и от трети страни. Стоките се произвеждат на територията на страната и фирмата организира транспорта им до крайния клиент. Как следва да се документират и отчитат продажбите към клиентите във връзка с промените в закона и правилника за прилагане на ЗДДС от 01.07.2021 г.? Отговор: В запитване е посочено, че дружеството продава чрез уебсайт за електронна търговия Etsy.co ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-909 от 02.07.2021 г. Относно: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-35-6 от 26.04.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги
№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ
№ 20-00-49 от 19.03.2021 г. ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга
№ М-26-П-10 от 20.04.2021 г. Относно: Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.