Брой 23
от 14 юни 2021 год.
Данъци
 
Въпрос: През август 2017 г. е учредено право на строеж от физическо лице в полза на строителна фирма (нерегистрирана по ЗДДС към този момент) за изграждане на сграда. Издаден е нотариален акт за суперфицията. Съгласно нотариалния акт част от РЗП е за физическото лице, а останалата част е за дружеството строител. През май 2020 г. има издадено разрешение за ползване/Акт 16. Издадена е окончателна фактура за изградените апартаменти (обезщетение) на стойност Х лв. (данъчна основа У лв. + 20% ДДС = ...
 
 
Въпрос: БГ дружество има отпуснат заем от дружество от САЩ. Към 31.12.2020 г. е начислена лихвата по заема и следва да се удържи данък при източника съгласно чл. 195 от ЗКПО. Съгласно чл. 11, т. 2 от СИДДО със САЩ лихвите могат да се обложат в БГ с 5% данък. Тъй като размерът на начислената лихва е под 500 хил. лв., дружеството от САЩ трябва да представи необходимите документи (за местно лице и нарочна декларация, че е действителен получател на дохода) само пред БГ фирма. Ако обаче тези документ ...
 
 
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, внася стока от Турция в режим временно складиране на територията на България. Стоката е продадена и транспортирана към страна извън ЕС. Какви документи трябва да притежава българската фирма за вноса на стоката от Турция и дължи ли ДДС по този внос? При продажбата начислява ли се ДДС към страната извън ЕС и ако не се начислява, моля за нормативното основание за нулева ставка. Отговор: При временно складиране на стоките несъюзните стоки са на временно ...
 
 
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС с основна дейност кораборемонт, има сключен договор с лице (финансист-икономист) от Украйна за бизнес консултантски услуги със срок 4 месеца. Дейност по договора (фактическо изпълнение) - Украйна. Обща цена на договора - 4000 евро. Ще има и приемно-предавателен протокол за извършената работа. Въпроси: 1. Ще бъде ли задължено българското дружеството да удържи окончателния данък по договора? 2. Счита ли се бизнес консултанската услуга за техническа усл ...
 
 
Въпрос: Издадена е фактура за медицински преглед и изследвания, платена в брой на физическо лице, назначено по трудов договор. Фирмата желае да му възстанови средствата. Какво трябва да се направи, за да се ползва разходът? Отговор: Поради факта, че поставяте въпроса за възстановяване на средствата на физическото лице от вашия персонал, това означава, че по смисъла на данъчния закон (ЗКПО) сме извън хипотезата на социални разходи в натура. При това положение са възможни два варианта за данъчно ...
 
 
Въпрос: Каква данъчна ставка да се приложи - 9% или 20% , считано от 01. 12. 2020 г. за доставка на храна за лежащо болни пациенти по предварително сключени договори за доставка на храна. В становището на НАП от средата на годината този вид доставка не е ресторантска услуга, т. е. може ли да се приложи чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01. 12. 2020 г. до 31. 12. 2021 г. , ставката на данъка върху добавената стойност е 9 на сто ...
 
 
Въпрос: Фирма, регистрирана по чл. 97а, купува от данъчно незадължено от Англия през месец декември 2020 г. материали чрез eBay. Може ли да се признае разходът за поръчката и правилно ли мислим, че не следва документът да се въвежда в дневник покупки или да се издава протокол за начисляване на ДДС? Отговор: Предвид неизяснената фактическа обстановка не е възможно да се предостави еднозначен отговор. Не сте уточнили в запитването си статута на доставчика ви дали наистина е физическо лице. Защото ...
 
 
Въпрос: Как се декларира доход от личен труд на собственик на фирма? Отговор: Обичайна практика е съдружник или едноличен собственик на фирма да полага личен труд в нея, за което получава възнаграждение в качеството си на физическо лице, което се самоосигурява. Съгласно § 1, т. 26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, з ...
 
 
Въпрос: Българска фирма извършва дейност от територията на Украйна. Фирмата не извършва никаква дейност от територията на България. Дейността на фирмата включва услуги, предоставени от интернет платформа, подобна на Upwork. Най-просто обяснено, има интернет сайт, в който експерти на фирмата предлагат услуги в сферата на образованието като писане на курсови, дипломни работи или предоставяне на готови курсови, дипломни работи и предоставяне на други подобни услуги и ресурси. Клиентите на фирмата с ...
 
 
Въпрос: Имаме дружество за продажба на топли напитки чрез вендинг машини намиращи се на различни адреси и райони. Дружеството е регистрирано по ДДС. Собственикът на дружеството решава да учреди ново дружество със същата дейност. Трябва ли във връзка с чл. 96, ал. 10 от ЗДДС новоучреденото дружество да се регистрира по ДДС, тъй като собственикът е един и същ и двете дружества са на един адрес и извършват еднотипна дейност? Отговор: На основание чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователното извърш ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка
№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация
№ М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от наем на промишлено оборудване
№ 94-Д-1568#2 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия
№ 23-29-63 от 07.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ М-94-Д-50#1 от 02.02.2021 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно - чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.