ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г.ДВ. бр. 55 от 19 Юни 2020г.В сила от 01.01.2020 г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г.  Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема консолидирания бюджет ...