Код по НКИД - 2008 Наименование на позицията A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности ...