Брой 32
от 12 август 2019 год.
Писма и указания
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-88 от 18.04.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС във Великобритания. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност - преработка и търговия със замразени плодове, предимно за външни пазари. П ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-90/23.04.2019 г., относно прилагането на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате е специализирано предприятие за хора с увреждания. Поради това, от Агенцията за хора с увреждания, Ви се възстановяват 50% от внесените осигурителни вноски, направени за сметка на работодателя. Всяка година се издава заповед на управителя за разходването на тези средства. Описвате две фактически обс ...
 
 
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П……., с вх. № ……../11.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че сте собственик на Фотоволтаична електрическа централа като физическо лице и не сте регистриран ЕТ. Работите по трудов договор и получавате доход месечно под 3000 лв., включително доходът от централата. Дейността на електроцентралата е започнала през месец август 2018 г. Интересувате се за необходимостта, реда и начина на декл ...
 
 
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………….. с вх. № ………./07.05.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е строителство с код по НКИД 4120. Предстои да започнете строителни работи – монтаж на минно оборудване на територията на „АМ“ АД гр. П. Според Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране работници, инженерно-технически специалисти и ръ ...
 
 
Според изложеното в запитването, ОК „Н“, гр. С е вписана в регистър Булстат на 14.05.2002 г. с определен управляващ лицето ЕИЛ. Към настоящия момент е установено, че няма вписани промени в регистър Булстат. На 03.08.2018 г. в офис на НАП е подадена декларация обр. ОКД-5 вх. №… от лицето ВЛЛ с ЕГН, с която декларира упражняване на трудова дейност като съдружник в неперсонифицирано дружество ОК „Н“ с ЕИК… , считано от 03.08.2018 г. с избран вид за осигуряване „всички осигурителни рискове“. Към з ...
 
 
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ………../24.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с изплатено допълнително възнаграждение, по чл. 24 от Наредба № 4/200.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, на педагогическите специалисти, имате издадено от НОИ задължително предписание № ЗД-1-00-0/10.04.2019 г. за коригиране на информация ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 12.04.2019 г., относно данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има сключени договори за отдаване на офиси и производствени площи под наем на други фирми. В договорите фигурират клаузи в раздел санкции, свързани с неустойки. В запитването е зададен следният въпрос: Какъв характер имат неустойките по договорите з ...
 
 
Според изложеното в запитването, на 09.03.2018 г. физическо лице придобива чрез покупко-продажба урегулиран поземлен имот (УПИ) за сумата от 2 500 лв., за който е приложен нотариален акт (НА). На 05.04.2018 г. с нотариален акт за учредяване право на строеж (суперфиция) учредява на „А“ ЕООД гр. С. право на строеж за сумата от 3 000лв., които е получило напълно и в брой от приемателя съгласно приложения нотариален акт. Във връзка с горното е поставен въпросът през коя година подлежи на облагане п ...
 
 
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……………… с вх. № ……………… от 07.03.2019 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на ЕТ и се осигурявате като самоосигуряващо се лице от 2003 г., без прекъсване на дейността. От 2016 г. упражнявате трудова дейност и като регистриран земеделски стопанин. За двете дейности сте подал декларация обр. ОКд-5. До момента се осигурявате и подавате данни чрез едноличния т ...
 
 
Във Ваше писмо, препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП …., постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-209#4/17/05.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на възложената на „Б……….“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството Уведомление по чл.75, ал.3 от ЗКПО и искане по чл. 129 от ДОПК с вх.№26-Б-13527/ 25.10.2018 г., сте установили следното: На 25.10.2018 г. в деловодството на ТД на ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.
№ 53-00-178 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ЗКПО по отношение на клон на чуждестранен търговец
№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.
№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-88 от 02.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС
№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.