Брой 25
от 24 юни 2019 год.
Писма и указания
 
Фактическа обстановка: Дружество осъществява дейност по търговия на стоки посредством верига супермаркети на територията на страната. В процеса на дейността си то разпространява и предоставя различни видове карти за покупки, като впоследствие извършва продажби, за които приема заплащане с тези карти. Дружеството разпространява и издава следните карти за покупки: 1. Подаръчни карти, издавани от банка и разпространявани от дружеството. При тях дружеството предлага на клиентите си да закупят карта ...
 
 
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-А-24 от 11.01.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона до 31.12.2018 г., работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато: 1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на година ...
 
 
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-Е-147 от 06.11.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Служебно правоотношение на служител е прекратено на основание чл. 107а от Закона за държавния служител (ЗДСл) с обезщетение 6-кратния размер на последната получена месечна основна заплата. Дължимото обезщетение е изплатено на служителя по банков път, като от сумата на обезщетението съгласно чл. 42 от ЗДДФЛ е удържан аванс ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-91/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, какт ...
 
 
Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- … с вх. №……………………. Изложена е следната фактическа обстановка: Имате решение на ТЕЛК, с което Ви е определена трайно намалена работоспособност 64% със срок на инвалидността за периода 09.04.2015г.- 01.04.2018г. В този период навършвате изискуемата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (посочвате рожденната си да ...
 
 
В хода на извършени контролни действия от органите по приходите по отношение на дадената възможност в чл.48, ал.6 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските стопани- еднолични търговци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е установено, че са спазени специфичните изисквания постановени в чл.189б от ЗКПО, но не и общите изисквания, посочени в раздел I на глава двадесет и две на с.з. От събраните док ...
 
 
В Дирекция ОДОП … е постъпило Ваше запитване вх. № 96-00-286/29.11.2018 г., с което искате разяснение на нормите на ЗДДФЛ при начисляване на лихви на чуждестранно физическо лице, както и при изплащане на възнаграждение за наем на имот находящ се във Федерална Република Германия. Описвате, че дружеството е получило заем от чуждестранно физическо лице местно на Федерална Република Германия. Съгласно договора за заем е определена лихва. Все още не е изплатена такава, а само начислена. Посочвате, ч ...
 
 
Изпратили сте писмено запитване, в качеството Ви на представляващ „Х“ ООД, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- …. с вх. №……………. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2012г. дружеството „Х“ ООД, извършва продажба на живи агнета на стойност 37200 евро към испанското дружество „Y“, за което е издадена фактура за продажба №2000000055/27.04.2012г. По нареждане на испанското дружество купувач, което фактически се явява посредник, стоката е доставена ...
 
 
В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-Д-258 ….., в което е изложено следното: Съгласно чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпване на искането или на акта. В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължени ...
 
 
В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №………………... посочвате, че в представляваното от Вас дружество има намерение да сключи медицинска застраховка, осигуряваща застрахователна защита на служителите при необходимост от: извънболнична медицинска помощ, в т.ч. проследяване на бременност; болнична медицинска помощ, вкл. раждане; възстановяване на разходи за здравни стоки; организирана профилактика. Застраховката и предоставяните с нея ме ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 23-29-91 от 02.11.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
№ 96-00-286 от 04.12.2018 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при начисляване на лихви по заем на чуждестранно физическо лице.
№ 26-Д-258 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
№ 26-Л-63#1/18 от 20.02.2019 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на подаръчни карти, изда­дени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоста­вяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му.
№ М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
№ 24-39-61 от 07.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на транзакциите, възникващи във връзка със събирането на „цена за задължение към обществото“ от търговците към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС)
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.