Брой 8
от 19 февруари 2024 год.
Писма и указания
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-127/18.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице с двойно гражданство – на Р България и на Германия. Посочвате, че постоянно пребивавате в Р България. През 2022 г. имате сключен трудов договор с немско дружество и сте получили доходи от същото. Изцяло трудът по така сключения договор се полага в Р България. Посочвате, че данъците върху възнаграждението се вна ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-532/25.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте физическо лице, което работи на свободна практика и извършвате обучително-творческа дейност, а именно: преподаване на английски език по метода „сугестопедия“. Това е иновативна методика чрез прилагане на класически изкуства, театър, танци и други. Обучението е в четири етапа - въведени ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-224/20.10.2023 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС, допълнено с писма вх. № 96-00-224#1/24.10.2023 г. и 96-00-224#2/27.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои дружество „….. България“ АД, ЕИК …………, регистрирано по ЗДДС да сключи договор с дружество от Белгия във връзка с изпълнение на спомагателни консултантски дейности. Получател на услугата е юридическо лице с несто ...
 
 
Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2024 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) С чл. 9 от ЗБДОО за 2024 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход: 1.1. Минимален месечен размер ...
 
 
В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-38-35/31.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има намерение да предоставя ваучери за храна на всички свои служители на базата на реално отработени дни в месеца, по определена ставка за отработен ден в дадения месец, като сумата на ваучерите не превишава 200 лв. на месец за всеки служител. Ваучерите за храна ще бъдат предоставяни до 10-то число всеки месец за отработените дни в пред ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Вашe запитванe с вх. № 20-21-11/24.10.2023 г. относно прилагане на ЗДДС, което е препратено за отговор по компетентност от ОДОП …….. Изложена е следната фактическа обстановка: ЕООД е езиков център, който извършва обучение по немски език, което завършва с полагане на изпит ÖSD Österreichisches Sprachdiplom. Дружеството е лицензиран изпитен център с права да провежда и извършва проверка на проведени изпити по немски за та ...
 
 
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило писмено запитване от Вас, препратено от дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София при ЦУ на НАП, с което са поставени въпроси относно прилагане на разпоредбите на ЗОПБ и по-специално относно новата разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 3 от посочения нормативен акт. Изложената в запитването фактическа обстановка е следната: Дружество „…“ ООД е хотелски комплекс, който извършва настаняване и изхранване на туристи п ...
 
 
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-174, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е небанкова финансова институция с основна дейност: 1. финансов лизинг и 2 отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или възстановими средства. Със заповед на Българската народна банка (БНБ) № …../08.07.2015 г. дружеството е вписано в Регистъра на финансовите институции при ...
 
 
Във Ваше писмо с вх. № М-24-38-21 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Имате сключени договори за разлики на валутни двойки и индекси. В годишното извлечение брокерът ги води като договори за валутни разлики (CFD). Поставени са следните въпроси: 1. Как се попълва годишната данъчна декларация при реализирани доходи от договори за разлики? 2. В кое приложение и с какъв код се попълват? 3. Валутните двойки и индексите о ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-110/15.09.2023 г. Излагате следната фактическа обстановка: През 2019 г. Вие и съпругът Ви сте извършили продажба на апартамент, придобит през 2017 г. по време на брака с договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. За данъчната 2019 г. само Вие сте подали годишна данъчна декларация (ГДД), като сте посочили целия доход, придобит от продажбата. Задавате следните въпрос ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-39-119 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с разходи за наемане на работници от Узбекистан
№ 96-00-224 от 20.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-532 от 25.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 94-00-125 от 12.10.2023 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз
№ 94-00-127 от 18.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 20-28-1 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.