Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
Брой 40
от 02 октомври 2023 год.
Писма и указания
 
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ………… от ………..., в което сте представили следните два казуса: Видно от изложеното в първия казус, българското дружество А КД е сключило Договор за дистрибуция на Ж Софтуер с немското юридическо лице DE GmbH за покупка на лиценз за софтуер. Копие на сключения договор не е представено. Посочвате, че на основание този договор българското дружество има право да предоставя лиценз за разпространението на Ж Софтуера. Лицензът остава собственост на н ...
 
 
В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-58/23.03.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: А. Дейност на дружеството: Дружеството оперира в бизнеса с търговия на дребно на бързооборотни стоки чрез мрежата си от магазини в цялата страна. Към момента има наети близо 4200 служители в 51 града. Дружеството възнамерява да въведе нова програма за подпомагане на служителите си чрез предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …г. е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …, в което е изложена следната фактическа обстановка: … (дружеството) е сключило договор с друго българско дружество за предоставяне на услуги чрез платформа …. Предлаганите услуги и придобивки на платформата предоставят директен избор на служителите на дружеството от богат асортимент на услуги и придобивки, като (изброени неизч ...
 
 
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-94-М-517/...2023г. по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която едноличен собственик на капитала на дружество „X“ ЕООД, регистрирано в Република България, е физическо лице, гражданин на Федерална Република Германия, местно за данъчни цели на Конфедерация Швейцария. Във връзка с посоченото, поставяте следните въпроси: · При разпределяне на дивидент от дружество X ЕООД, регистрирано в Република ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-120/06.06.2023 г. относно прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Притежавате семеен магазин с кафене в с. К, където няма обхват на мобилните мрежи на нито един от операторите. Досега сте ползвали фискално устройство (ФУ) от стар модел, наложила се е смяна на паметта на ФУ от ТД на НАП – …., офис ….. са отказали регистрация. Представяте от ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-123/08.06.2023 г. относно прилагането на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви кандидатства с оферта за извършване на почистващи и довършителни строително монтажни работи (СМР), състоящи се в изравняване на терен, полагане на плочи с бетонни бордюри и поставяне на пилони за знамена в база на НАТО, намираща се на учебен полигон в с. …. село, област ……. Одобрени с ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) под вх. № ………………………………. е постъпило Ваше писмено запитване, касаещо дейността на „……………………………..“ ЕООД (дружеството), на което сте управител. В подаденото запитване е изложена следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество е собственик на електронна образователна платформа, която предоставя цялото учебно съдържание по задължителната подготовка от 2-pa възрастова група на детската градина до 12-ти клас. Съдържанието на ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Упражнявате адвокатска професия като член на …… адвокатска колегия. В качеството на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, сте регистрирано по ЗДДС лице. Възнамерявате да закупите недвижим имот, който да ползвате единствено като офис за целите на не ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-89/02.05.2023 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „А“ ЕООД стопанисва нает язовир. Съгласно Закона за водите (ЗВ) и наредбите, свързани с безопасната експлоатация на язовири и обслужващите ги хидротехнически съоръжения, дружеството има задължение да поддържа язовирните стени без треви, храсти и дървета. Поради голямата им площ лицет ...
 
 
Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служител, работещ на трудов договор във „…“ ЕООД, притежаващ двойно гражданство (българско и унгарско), ще бъде преместен и назначен на основен трудов договор в дружество, регистрирано в Румъния. Центърът на жизнените интереси, страната на пребиваване и значителна част от дейността като заето лице на служителя ще се премести от България в Румъния. Във „…“ ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия
№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария
№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители
№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа
№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011, в сила от 01.01.2022 г.
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната