Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 48
от 28 ноември 2022 год.
Писма и указания
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е заведено Ваше запитване с вх. № 07-00-276#2/05.08.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои едновременна продажба на 8 броя апартаменти, като 6 броя са в съсобственост със съпругата Ви, а 2 броя са съсобственост освен със съпругата Ви и с трето лице. През 2005 г. сте изготвили проект на апартаментна сграда и е издадено разрешение за строеж. През 2006 г. у ...
 
 
Според изложеното в запитването, Община М. при управлението на недвижими имоти, частна и публична общинска собственост, предоставя под наем следните обекти: - терени в регулация за поставяне на павилиони и - язовири, които представляват територия, заета от води и водни обекти. Допълнително бе уточнено, че терените в регулация се отдават с договор за наем чрез проведен търг с първоначални минимални цени, определени с тарифата за наемните цени в Община М. По отношение на язовирите е посочено, че с ...
 
 
Във Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП ….., препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. № 24-39-139/03.08.2022 г., е изложена следната фактическа ситуация: „…“ ООД е местно юридическо лице, което предстои да сключи договор с чуждестранно физическо лице за наем на недвижим имот (апартамент), находящ се в Италия. Имотът ще се използва за престой на командировани от дружеството работници. Посочили сте, че според ЗДДФЛ чуждестран ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. към Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-44/01.08.2022 г. Собственик сте от 20 години на поземлен имот в гр. …... През 2019 г. сте сключили предварителен договор за застрояване и на база на него на 21.10.2019 г. е издаден нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот срещу задължение за проектиране и строителство. Имате разрешение за ползване от 21.06.202 ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондация „К“ е регистрирана през 2010 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията извършва както нестопанска, така и стопанска дейност. През месец септември 2022 г. предстои провеждане на международна педагогическа конференция, част от стопанската дейност, която ще се проведе в Турция. Мястото на провеждане на събитието е в хотел. Фондацията е остойностила очакваните разходи и издава фактури за продажба с опреде ...
 
 
В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. №15-00-16/25.07.2022 г., в което са поставени въпроси от член на регионалната организация. Изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент г-жа Е... Й…. е управител на ЕТ „М….. Й…. – Е….. Йо……..”. През 2017 г. г-жа Е… Й…… наследява ЕТ „М… Й….” след смъртта на съпруга си. Не е променена формата на едноличния търговец (ЕТ) на наследодателя. Преди това г-жа Й…. е била вписана в регистъра на земедел ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-А-386/02.08.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество предоставя компенсацията по чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.) (обн., ДВ., бр. 18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ., бр. 52 от 2022 г.). За продажбите на моторни горива, за които се предоставя компенсацията по чл. 112 от ЗДБРБ за 2022 г., дружеството издава ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-306/11.08.2022 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП гр. София. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството осъществява дейността си в лекарски кабинети, намиращи се на територията на гр. К и гр. З. Представляващият дружеството възнамерява да закупи лек автомобил, поради необходимостта от самостоятелното му придвижване до посочените градове ...
 
 
В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, относно дейността на ЕТ „А“ е поставен следният въпрос: практически, издадените разширени фискални бонове /фактури/ на физическите лице трябва ли да бъдат отразени по номера в дневника за продажбите? Посочено е, че това е огромна информация, след преминалите клиенти и издадените фактури до момента. Ежедневно издадените фактури са от 150 до 180 броя. При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, б ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-181/01.08.2022 г. Описвате следната фактическа обстановка: Вие сте съдружник и управител на ООД, като същевременно живеете и се осигурявате в собствена фирма във Великобритания. Поставяте следния въпрос: Необходимо ли е при започване на дейност на фирмата „В“ ООД, която е регистрирана в България, да бъде стартирано осигуряване като самоосигуряващо се лице (или друго) в България? Предвид неизче ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 96-00-181 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 20-31-44 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)
№ 24-39-139 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 07-00-306 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-979 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на терен/търговска площ и на язовир съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.