Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 20
от 13 май 2024 год.
Писма и указания
 
Във Ваше писмо с вх. №М-24-35-35 от 11.12.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: В ТД на НАП ….. е постъпило заявление от г-н Г, с което лицето желае съпругата му г- жа Д, както и нейната дъщеря г-ца А, да бъдат включени в системата за здравно осигуряване на България. В хода на проверката за лицата е установено следното: 1. г-н Г: - е гражданин на Руската Федерация и от 23.01.2023 г. е придобил полско гражданс ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-29/13.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че за периода април 2022 г. – октомври 2023 г. сте бил командирован в САЩ по международна инициатива за придобиване на нова авиационна техника. Съгласно Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина (НДКЧ) са Ви изплащани финансови средства и дневни командировъчни пари. Осигурените средства по международната инициатива са по-гол ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… e постъпило Ваше писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена и допълнит ...
 
 
Във връзка с приложението на последните изменения и допълнения на ЗМДТ, публикувани в ДВ бр. 106 от 22 декември 2023 г. е поставен въпроса трябва ли юридическо лице (ЕООД, ООД, АД и др.), извършващо дейност по т. 2 от приложение №4 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе – сладкарници, барове и питейни заведения, с изключение на бюфети, каравани и павилиони, да се облага с патентен данък за доходите от тази дейност, при спазване условията, посочени в чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-34/27.02.2024 г. Излагате следната фактическа обстановка: Вие сте с двойно гражданство – руско и българско. Получавате руска пенсия по старост от 06.11.2011 г. Към настоящия момент сте работещ пенсионер, осигурена сте от работодателя и имате статус на осигурено лице. Поставяте следния въпрос: След като напуснете работа, здравните Ви осигуровки ще се поемат ли от държавата или ще трябва да се осигуряв ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпиха Ваши запитвания с вх. № 96-00-35/15.02.2024 г. и № 96-00-35#1/19.02.2024 г. относно прилагане на редуцирана ставка 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на ресторантьорски услуги по смисъла на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е с код на икономическа дейност 1089 „Производство на др. хранителни стоки“, а именно производство на торти, сладки, бисквити и др. издели ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-70/16.02.2024 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: Организацията Ви се занимава с развитието на пазара за местни храни и е предприела инициатива за урегулиране предлагането на малки количества храни, произведени в домашни условия. Поставени са въпросите: На какво данъчно облагане и отчетност подлежат физически лица, извършващи спорадични, но възмездни ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – ……… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-6/02.02.2024 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, офис ………., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството се определя като доставчик на стоки (куриер). Доставките ще се осъществяват при заявка от Ваш електронен сайт. Дружеството ще сключи договори с ресторанти, хранителни магазини и др., които ще използват сайта, за д ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-10/06.02.2024 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……, офис ……. относно прилагане на ЗДДС. В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: „Д“ ЕООД извършва производствена и търговска дейност в собствена база, намираща се в с. …, Община …….. Дружеството има за предмет на дейност: създаване, разпространяване и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-43/26.02.2024 г., относно прилагането на ЗКПО във връзка с предоставяне на ваучери за храна. Дружеството предоставя ваучери за храна от месец януари 2022 г. и във връзка с политиката за предоставянето им са поставени следните въпроси: 1. Допустимо ли е и счита ли се спазено условието за общодостъпност, ако общото събрание на работниците е взело решение стойността на ваучерите да е пропорционал ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 3-202 от 22.02.2024 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), във връзка със ЗИД на ЗМДТ, ДВ, бр.106/22.12.2023г.
№ 23-22-1671 от 03.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Закона за данък върху добавената стойност
№ 94-00-29 от 13.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство
№ М-24-35-35 от 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване в България на членове на семейството на гражданин на Руската Федерация и Полша
№ 96-00-43 от 26.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с предоставяне на ваучери за храна
№ 07-00-70 от 16.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.