Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 12
от 20 март 2023 год.
Трудово право
 
Въпрос: Служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатена заплата, и повече не се явява на работа. По разплащателната ведомост заплатите са изплащани редовно. Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор с дисциплинарно уволнение заради неявяване на работа? Отговор: Разпоредбата на чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ гласи, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено и без предизвестие, когато работодате ...
 
 
Въпрос: На работник е предоставено работно облекло на стойност 240 лв. Удължава ли се срокът на износването му при продължителен отпуск на работника? Връща ли се работното облекло при уволнение, или работникът може да го задължи? Отговор: Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите работно облекло при условията и по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло от 2011 г. В съответствие с чл. 9, ал. 2 от наредбата при отсъствие на работника или служителя за ...
 
 
Въпрос: Има ли работодателят право един месец след прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа, да назначи на същата длъжност друго лице? Отговор: Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ дава право на работодателя при намаляване на обема на работата да прекрати с предизвестие трудовия договор. Когато прецени, че обемът на работа се е увеличил, работодателят може да сключи трудов договор със същото или с друго лице. Няма законоустановен м ...
 
 
Въпрос: Може ли договор за извършване на определена работа да бъде прекратен, преди да е завършена работата? Отговор: Срочният трудов договор "до извършване на определена работа" се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Със завършването на работата този договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие на специалното правно основание - чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ. Преди завършването на работата работодателят може да прекрати такъв договор на всяко друго основани ...
 
 
Въпрос: Служител е назначен на 8-часов трудов договор. По график от понеделник до петък той има 12 часови смени ( 5*12=60 часа). При ползване на платен отпуск: - Как следва да се оформи молбата за отпуск (колко календарни работни дни) така, че заявените дни да покриват тази 60 часова заетост? Колко дни платен отпуск ще му бъдат признати пет или осем? - Може ли да бъде включен в графика за работа в събота и неделя, ако се ползва платен отпуск две седмици? (почивните дни между двете седмици отпуск ...
 
 
Въпрос: С ТД на основание чл. 67, ал. 1, вр. чл. 70, ал. 1 от КТ възниква трудово правоотношение между фирма и работник. С издадена Заповед е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Работникът е дисциплинарно уволнен на основание чл. 190, ал. 1, т. 2 от КТ – неявяване на работа в два последователни работни дни. С получената Заповед ответникът е уведомен, че на основание чл. 221, ал. 2 от КТ дължи на дружеството обезщетение в размер на брутното си трудово възн ...
 
 
Въпрос: При смърт на наето лице работодателят длъжен ли е да подаде Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение? Отговор: При смърт на работника или служителя работодателят прекратява без предизвестие трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ. При прекратяване на трудовия договор на това основание работодателят е длъжен да изпрати уведомление до ТП на НАП (виж Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за ...
 
 
Въпрос: Ако графикът на работа при СИРВ съвпада с неприсъствените дни, визирани в чл. 154, ал. 2 от КТ, следва ли да се начислява допълнително възнаграждение за работа на официален празник, или такова се начислява само при работа в деня на официалния празник? Отговор: При сумирано изчисляване на работното време работата по график не представлява извънреден труд и не подлежи на увеличено заплащане на това основание. Ако обаче трудът е положен на официален празник, независимо дали представлява из ...
 
 
Въпрос: Въпросът ми е свързан с чл. 70, ал.5, и ал. 4 от КТ. Назначихме човек по трудов договор със срок на изпитване 6 мес. на длъжност зам. ръководител производство. Лицето няма опит и явно не се справя с този пост. Може ли, след като изтече изпитателният срок, да го преназначим на друга длъжност примерно - инженер поддръжка, отново с изпитателен срок за 6 мес. През периода, през който тече изпитателният срок, лицето беше в платен и неплатен отпуск и в болнични. Според чл. 70, ал. 4 от КТ изпи ...
 
 
Въпрос: Може ли с допълнително споразумение безсрочен трудов договор в периода на изпитване да се превърне в срочен договор, ако за това не е подадена молба от работника? Отговор: С допълнително споразумение по чл. 119 от КТ страните могат да променят всяко от условията на трудовия договор, включително превръщането му от безсрочен в срочен договор. Без значение е по чия инициатива се извършва промяната, достатъчно е за нея да е постигнато съгласие между двете страни. ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон
№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол
№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.