Брой 23
от 14 юни 2021 год.
Трудово право
 
Въпрос: Имаме работник , който отправи предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия договор. В този период настъпи трудова злополука. Представен е болничен, регистриран в системата. Спира ли болничния и последващите такива процедурата по прекратяване на трудовите правоотношения с работника? Отговор: Съгласно чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не ...
 
 
Въпрос: След отпуска за гледане на малко дете по чл. 164 от КТ служителка ползва целия полагащ се платен годишен отпуск. Има ли право след това да ползва и неплатен отпуск, докато детето навърши четири години? Отговор: След като детето навърши 2 години, независимо от това дали майката е ползвала отпуска по чл. 164 от КТ, всеки от родителите (осиновителите) има самостоятелно право да ползва до 6 месеца неплатен отпуск (изцяло или на части) за отглеждане на детето, докато то навърши осем години. ...
 
 
Въпрос: Работник предстои да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и искаме да прекратим трудовия договор на това основание. Може ли предизвестието да му бъде отправено един месец предварително и да изтече към датата на придобиване правото на пенсия? Отговор: Когато работникът или служителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 от ...
 
 
Въпрос: Работя по два трудови договора при един и същи работодател. Единият е за пълно работно време, а другият - за 2 часа на ден. В допълнителния договор ми е записано, че имам право на 20 дни платен годишен отпуск, а в "Човешки ресурси" са ми определили два дни. Колко дни платен отпуск ми се полагат? Отговор: В съответствие с чл. 155 от КТ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни при зачетен пълен трудов стаж. Денят, през който е отработено не по-малко от по ...
 
 
Въпрос: След изтичане срока на трудовия договор на наш служител на петия ден преди обяд той подава молба до управителя за продължаване на договора за неопределено време. При положение че към деня на подаване на молбата служителят има изработени 4 работни дни след изтичане срока на договора му, лицето ще може ли да се възползва от чл. 69 КТ за превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време или управителят ще трябва да реши какъв да бъде договорът му? Отговор: Чл. 69, ал.1 о ...
 
 
Въпрос: Какви са санкциите за работодател, който не изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит с аргумента, че то е включено в основното трудово възнаграждение? Отговор: В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ в трудовия договор се съдържат данни за страните и се определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Както се вижда, законът изрично задължава още при възникването на трудовото правоо ...
 
 
Въпрос: Служителка е близо три години в отпуск – отначало за бременност и раждане, след това - за отглеждане на малко дете до 2 години, после – 6 месеца неплатен отпуск, и накрая – близо три месеца платен годишен отпуск за времето, докато е била в отпуските за майчинство. От два месеца длъжността е съкратена и на това основание при връщането на служителката след отпуска нейният трудов договор ще бъде прекратен. На каква база трябва да се изчисли обезщетението по чл. 224 от КТ? Отговор: Обезщете ...
 
 
Въпрос: Един работник, колко дълго време може да ползва неплатен отпуск, без да му се признава за трудов стаж? Отговор: В съответствие с чл. 160 от КТ работникът или служителят има право по своя инициатива, но с изричното съгласие на работодателя да ползва неплатен отпуск. Това право не зависи от обстоятелството дали работникът или служителят е ползвал платения си годишен отпуск, както и от придобития трудов стаж. Искането на работника или служителя за ползване на неплатен отпуск, както и решен ...
 
 
Въпрос: Служител е възстановен от съда на предишната работа, като са му възстановени всички права, включително му е зачетен трудов стаж за времето на незаконното уволнение. Има ли право на платен годишен отпуск за зачетения на това основание трудов стаж? Отговор: Правната уредба не дава пряк отговор на този въпрос. Затова при решаването му се прилага практиката на съда. Предназначението на платения годишен отпуск е да осигури възможност за почивка и възстановяване на изразходваната в трудовия п ...
 
 
Въпрос: Командирован е служител през събота и неделя. Освен платените дневни, пътни и квартирни пари за периода на командировката трябва ли да се изплати и положеният труд по КТ чл. 262 и 264? Отговор: Съгласно чл. 2 от Наредба за командировките в страната (НКС) командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед (чл. 8, ал. ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка
№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация
№ М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от наем на промишлено оборудване
№ 94-Д-1568#2 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия
№ 23-29-63 от 07.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ М-94-Д-50#1 от 02.02.2021 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно - чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.