Брой 8
от 22 февруари 2021 год.
Трудово право
 
Работодателят ми започна да ми възлага работа, която е съвсем различна от уговорената в договора, като ме предупреди, че занапред ще върша само нея. Мога ли да прекратя договора си заради това? Да, категорично можете да прекратите трудовия си договор поради посочената по-горе причина. Дори не сте длъжни да отправяте предизвестие за това, а е достатъчно да уведомите писмено работодателя си, че прекратявате едностранно договора си с него на избрана от вас дата - чл. 327, ал. 1, т. 3 от Кодекса на ...
 
 
Въпрос: Имаме работник, работещ за първи път по трудов договор, който няма натрупан стаж от 8 месеца. След 2 месеца при нас (т.е. с общ стаж два месеца) лицето напуска. На лицето следва ли да се изплати обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ и ако да, за колко дни? Отговор: В съответствие с чл. 224 от КТ работникът или служителят има право на парично обезщетение от работодателя за неизползваните дни платен годишен отпуск, правото за които не е погасено поради давност. За изплащане на това обезщет ...
 
 
Въпрос: Имаме служителка с дете под 3 г. Служителката желае да прекратим трудовия договор с нея на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 KT - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Като причина посочва, че няма кой да гледа детето, съответно тя е възпрепятствана да идва на работа. Възможно ли е на посоченото от служителката основание договорът да бъда прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ? Отговор: Трудовият договор може да бъде прекратен на всяко от основанията, предвидени в ...
 
 
Въпрос: Имаме работник, работещ за първи път по трудов договор, който няма натрупан стаж от 8 месеца. След 2 месеца при нас (т.е. с общ стаж два месеца) лицето напуска. На лицето следва ли да се изплати обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ и ако да, за колко дни? Отговор: В съответствие с чл. 224 от КТ работникът или служителят има право на парично обезщетение от работодателя за неизползваните дни платен годишен отпуск, правото за които не е погасено поради давност. За изплащане на това обезщет ...
 
 
Въпрос: Съкращаваме на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда пенсионер, който получава пенсия поради навършени години. Следва ли да му изплатим обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ - един месец, за оставане без работа? Отговор: В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника и ...
 
 
Въпрос: Може ли да се сключи трудов договор за полагане на нощен труд с работно време от 23:00 ч. до 07:00 ч. - 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица? Може ли да се счита, че това е трудов договор за полагане на нощен труд след като излиза от диапазона определен от КТ за нощен труд? Отговор: Разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ) изисква страните по трудовия договор да определят в него продължителността на работния ден или седмица. Нормалната продъл ...
 
 
Въпрос: В предприятието ни постъпи на работа за първи път на 05.03.2020 г. служител, който беше освободен от работа на 10.08.2020 г. преди да придобие 8-месечен трудов стаж за ползване на платен годишен отпуск. Трябва ли при освобождаване от работа да му се изплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на основание чл. 224 от Кодекса на труда? Отговор: Чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) установява, че при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на п ...
 
 
Въпрос: Фирма ни предостави бланки на заповеди за прекратяване на трудов договор. В тях са предвидени празни места за попълване на сумите на дължимите обезщетения. Може ли, когато не се дължи обезщетение, в празното място на бланката да се попълва "нула" или да се поставя тире? Отговор: В нормативната уредба няма утвърдена бланка - образец на заповед за прекратяване на трудов договор. Всеки работодател сам определя вида и формата на заповедта, като се съобразява с разпоредбите на трудовото зако ...
 
 
Въпрос: Моля за вашия компетентен отговор за това как се изчислява възнаграждението за платения отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ, когато лицето има един отработен ден и съответно един ден трудов стаж? Отговор: Поставеният въпрос е сред особените случаи, за които има празнота в закона. Поради това при отговора на поставения въпрос ще следваме духа на закона. Правото на едно лице да ползва платен отпуск за обучение по чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда – КТ, е безспорно. С оглед на това ще разгледа ...
 
 
Въпрос: Докторант задочна форма ползва отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ за подготовка на дисертация. На работодателя са представени заповед за зачисляване, договор и програма от университета. Може ли отпускът да се ползва на части и изискват ли се други документи при конкретно ползване на дни отпуск? Отговор: Обучението на докторантите се осъществява по план при условията и по реда на Закона за висшето образование и правилника на съответното висше училище или научна организация. Срокът, в който т ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 24-39-96 от 04.09.2020 г. Относно: Пренасяне на загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” при прекратяване на място на стопанска дейност (МСД)
№ 24-39-102 от 04.09.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-39-94 от 02.09.2020 г. Относно: Данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за PCR тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите
№ 24-39-99 от 03.09.2020 г. Относно: Облагане по ЗДДФЛ доходите на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия
№ 24-39-100 от 03.09.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ М-26-Б-513 от 28.09.2020 г. Относно: Дължими задължителни осигурителни вноски при незаконно уволнение
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2021
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2021
Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.