Брой 13
от 30 март 2020 год.
Трудово право
 
Въпрос: Служебните пътувания очевидно могат да бъдат отменени от работодателите. Що се отнася до личните пътувания обаче, имат ли право работодателите да поискат от работниците и служителите информация дали и къде възнамеряват да пътуват по време на платен отпуск? Изобщо, трябва ли работодателите да съобразят и уредбата в други нормативни актове, извън трудовото законодателство? Отговор: Дори и в условията на обявената извънредна ситуация, работодателят трябва да отчита деликатния баланс между ...
 
 
Въпрос: Производствено предприятие сме и нямаме възможност да преминем изцяло към дистанционна работа – това на практика означава да затворим. Предприели сме възможните санитарни мерки – редовно дезинфекциране на открити повърхности, почистване на помещенията, осигуряване на лични предпазни средства и др. Същевременно не можем да си позволим да допускаме на работа служители, пътували в рискови райони за разпространението на коронавирус, или контактували със заболели лица. Такива служители ползва ...
 
 
Въпрос: Обявената в момента извънредна ситуация форсмажор ли е? Може ли да коментирате какви са последиците, ако се приеме за форсмажор и да предложите практически съвети? Отговор: Във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната и със Заповед на министъра на здравеопазването от същия ден, в България бяха въведени редица противоепидемични мерки, в т.ч. преустановяване на посещенията на търговски обекти и заведения за обществено хранене. Над ...
 
 
Въпрос: Как българското трудово и осигурително право третира поставянето на работници и служители под карантина и съответно какви са техните права, що се отнася до заплащане и обезщетения по време на карантина? Отговор: Българското трудово и осигурително законодателство разграничават две големи групи причини, свързани със здравословното състояние на работника или служителя (а понякога – и на неговите близки), които правят невъзможно полагането на труд и съответно – придобиването на трудови дохо ...
 
 
Въпрос: При командироване в държави от ЕС по чл. 121а от КТ, дните на пътуване, когато се падат в събота или неделя: Считат ли се за работно време и плаща ли се като такова? Дължи ли се увеличено възнаграждение за извънреден труд? Отговор: От изложената фактическа обстановка правим заключението, че работникът или служителят е командирован по реда и условията, определени в чл. 121а, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и из ...
 
 
Въпрос: Възпитател съм на сумарно работно време в училище с общежитие. Графикът ми с дневни и нощни смени е 30 часа седмично, както е по педагогически норматив за длъжността. След преобразуването на нощните часове към дневни, сумарното работно време се увеличава с 5-6 часа седмично или 3-4 работни дни месечно. Следва ли този труд да се плати допълнително? Отговор: Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) предоставя право на работодателя да установи сумирано изчисляване на работно ...
 
 
Въпрос: Миналата година напуснах по свое желание предприятието, в което работех. След 2 месеца се върнах в същото предприятие, като междувременно не съм работила другаде. Сега, 4 месеца преди да придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ме съкращават. Имам ли право да получа 6 заплати поради пенсиониране, при положение че работя повече от 20 години в това предприятие? Отговор: След като лицето не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на прекратява ...
 
 
Въпрос: Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график? Отговор: Правилата за установяване на ненормиран работен ден са уредени в чл. 139а от Кодекса на труда. Съгласно чл. 139а КТ: (1) Поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. (2) Не мо ...
 
 
Въпрос: Работя на длъжност „главен счетоводител“ на 8-часов работен ден и вече повече от година изпълнявам задълженията и на длъжност „ТРЗ и личен състав“, за което не ми се заплаща допълнително, а работодателят ми не назначава друго лице за втората длъжност. Може ли като втори трудов договор при същия работодател или като вътрешно съвместителство, или по друг законов начин работодателят официално (писмено) да ми възложи да изпълнявам и задълженията на „ТРЗ и личен състав“ на 4-часов работен ден ...
 
 
Въпрос: При командировка в чужбина ще се признае ли като разход за нощувка резервация, направена през Airbnb? Резервацията е на името на пътуващия, потвърдено е плащането, но фактура не може да бъде издадена нито на името на пътуващия, нито на името на фирмата. При резервация през Booking също не може да бъде издадена фактура на името на фирмата. За самолетните билети засега съм успяла само в WIZZAIR да се регистрирам като фирма. В другите авиокомпании не успявам, това означава ли, че и самолетн ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-217 от 29.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване
№ М-26-К-684 от 10.10.2019 г. Относно: Запитване относно облагането на доход с данък при източника и прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Франция
№ 20-28-74 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 20-21-75 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държава–членка.
№ 3-1793 от 22.11.2019 г. Относно: Освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-203 от 15.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установено извън територията на Европейския съюз
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.