НОВО: ТРУДОВО ПРАВО 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика

Защо сборникът е в електронна форма?

• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

 НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg  ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
 БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко  ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Брой 26
от 27 юни 2022 год.
Трудово право
 
Въпрос: Работодателят предлага на служител да подпише допълнително споразумение по чл. 119 от КТ за изменение на длъжността. Ако се подпише споразумението, запазват ли се другите условия по трудовия договор, например работна заплата? Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор, ако служителят откаже да подпише допълнителното споразумение? Отговор: При наличие на взаимно писмено съгласие страните по трудовия договор могат по всяко време да променят едно или повече условия по договора ...
 
 
Въпрос: Как се изчислява запор върху трудовото възнаграждение? Срещам различни тълкувания и изчисления по различен начин. Лицето не издържа деца. Нетното трудово възнаграждение е 763,07 лв. Каква трябва да е сумата, удържана по запора? Отговор: При последните изменения на разпоредбата на чл. 446 ГПК (уреждаща т.нар. несеквестируем доход) от 2017 г. законодателят предпочете да използва минималната работна заплата за страната като своеобразна единица за измерване на дохода. Другият фактор, от кой ...
 
 
Въпрос: Има ли работодателят право поради ликвидация да прекрати трудовия договор на майка, която се намира в платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години? Отговор: Когато предприятието е обявено в ликвидация, работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ - поради закриване на предприятието. При прекратяване на това основание не действа предварителната закрила по чл. 333 от КТ за уволнение на майка, намираща се в отпуск по чл. 164 от К ...
 
 
Въпрос: На 12 март управителният съвет на фирмата реши от 1 април да се закрие един самостоятелен цех на предприятието. От коя дата следва да се прекратят трудовите договори, след като от обявяването на решението до фактическото закриване на цеха има по-малко от 30 календарни дни? Отговор: При описаните обстоятелства работодателят ма право да прекрати трудовите договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ (поради частична ликвидация), като отправи до тях писмено предизвестие със срок 30 дни ...
 
 
Въпрос: Има ли законна възможност за назначаване на човек на стаж без заплащане? Става въпрос за аптека, а лицето ще извършва техническа работа. Има диплома за завършено образование, но в Украйна. Целта е да трупа стаж и опит и да учи езика. Отговор: В съответствие с чл. 351, ал. 1 от Кодекса на труда за трудов стаж се зачита времето, през което лицето е работило по трудово или по служебно правоотношение. Българското трудово законодателство не допуска полагането на труд, без да съществува трудо ...
 
 
Въпрос: Трябва ли да се прекрати предишният трудов договор и да се сключи нов при смяна на работодателя, или е достатъчно да се сключи допълнително споразумение по чл. 119 от КТ? Отговор: При всички форми за смяна на работодателя, посочени в чл. 123 и чл. 123а от КТ, трудовият договор се запазва. Ако се наложи прекратяване на трудовия договор, това не може да стане поради смяната на работодателя, а по някое от другите основания за прекратяване, посочени в КТ, за което са налице предвидените в с ...
 
 
Въпрос: Лице е назначено по ТД на длъжност „Мениджър ЧР“ на 2 ч. работен ден и се осигурява върху максималния осигурителен доход. След 2 месеца същото лице сключва втори трудов договор с друг работодател за същата длъжност, но за 6 ч. работен ден. След 1 година служителят представя на първия работодател УП-3 за придобития трудов стаж при втория работодател и желае да бъде актуализиран професионалният му стаж и съответно добавката, изплащана за професионален опит. Има ли право на това? Отговор: ...
 
 
Въпрос: Има ли право работодателят да не признае представен му болничен лист, да прекрати трудовия договор и да задържи трудовата книжка на работник, намиращ се в продължителен отпуск по болест? Отговор: В Кодекса на труда липсва правно основание за прекратяване на трудовия договор от работодател, който не признава издаден от здравното заведение болничен лист. Уволнение на това основание би било незаконно. Отпускът поради временна неработоспособност се разрешава от компетентния здравен орган с ...
 
 
Въпрос: При назначаване на нов работник на трудов договор за надомна работа правилно ли е като основание да запишем чл. 107в, ал. 1 и 2 KT, със срок на изпитване 6 месеца? Отговор: Трудовият договор за надомна работа трябва да съдържа всички задължителни реквизити на трудовия договор по чл. 66, ал. 1 КТ, както и специфичните допълнителни условия по чл. 107в, ал. 2 КТ. Всъщност, някои от тях ненужно се дублират – например както чл. 66, ал. 1, т. 7 КТ, така и чл. 107в, ал. 2, т. 2 КТ изискват в д ...
 
 
Въпрос: Има ли законна възможност за назначаване на човек на стаж без заплащане? Става въпрос за аптека, а лицето ще извършва техническа работа. Има диплома за завършено образование, но в Украйна. Целта е да трупа стаж и опит и да учи езика. Отговор: В съответствие с чл. 351, ал. 1 от Кодекса на труда за трудов стаж се зачита времето, през което лицето е работило по трудово или по служебно правоотношение. Българското трудово законодателство не допуска полагането на труд, без да съществува трудо ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице
№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури
№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.