Брой 38
от 21 септември 2020 год.
Трудово право
 
Въпрос: Наскоро работих в магазин за хранителни стоки като продавач-консултант, напуснах, като преди това подадох предизвестие, както го изисква законът и сключеният от мен договор, но не ми беше изплатено трудовото възнаграждение за периода, през който съм работила на позицията продавач-консултант, отказаха ми и ваучера, който ми се полага за храна. Въпросът ми е, как да реагирам, за да си получа заплатата? Към кого мога да се обърна и да отнеса проблема си? Отговор: Положеният труд по трудово ...
 
 
Въпрос: Наша служителка беше в отпуск за гледане на малко дете до 2-годишна възраст. Детето ще навърши две години през месец май тази година, а от началото на месец март майката се върна на работа при нас и не е преотстъпила майчинството си на друго правоимащо лице. На тази служителка ние изплащаме освен заплатата и 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО на онование чл. 54, ал. 1, т. 1 от КСО. Същата служителка през м. април тази година излезе в отпуск по бременност и раждане за второ дете. ...
 
 
Въпрос: В момента водя дело срещу моя работодател за това, че ме принуди да си пусна заявлението за напускане. Ако спечеля и съдът ме върне на работа, как мога да се защитя, че отново няма да ме притисне или намери начин, за да ме накара да освободя мястото? Имам ли някаква защита след връщане обратно на работа чрез решението на съда? Отговор: Влязлото в сила съдебно решение е задължително и страните по спора и те трябва да съобразят поведението си с него. То има т. нар. „сила на пресъдено нещ ...
 
 
Въпрос: На лице е връчено предизвестие на 31.03.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б. Същото е подписано и влиза в сила на 01.04.2020 г. На 30.04.2020 г. му е издадена заповед за освобождаване, която влиза в сила от 01.05.2020 г. На 30.04.2020 г. уведомявам лицето по телефона, понеже отсъства, че трябва да дойде да си подпише заповедта за уволнение. Лицето ме уведомява, че е постъпило в болнично заведение и нямаме право да го освободим, докато е в болнични. Как да процедираме? Отговор: ...
 
 
Въпрос: В момента водя дело срещу моя работодател за това, че ме принуди да си пусна заявлението за напускане. Ако спечеля и съдът ме върне на работа, как мога да се защитя, че отново няма да ме притисне или намери начин, за да ме накара да освободя мястото? Имам ли някаква защита след връщане обратно на работа чрез решението на съда? Отговор: Влязлото в сила съдебно решение е задължително и страните по спора и те трябва да съобразят поведението си с него. То има т. нар. „сила на пресъдено не ...
 
 
Въпрос: Може ли хонорарът на управителя, назначен по договор за управление и контрол (ДУК), да бъде по-малък от минималната работна заплата за съответната година? Осигуряването е върху минималния осигурителен праг за дейността. Отговор: Управлението на търговското дружество се извършва в съответствие с Търговския закон и устава на дружеството. Поради това договорът за управление се регулира от Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Това не е трудов договор по смисъла на Кодекса ...
 
 
Въпрос: Въвеждаме онлайн подаване на заявления за отпуски. Имейлът достатъчно доказателство ли е или е необходим реален подпис на заявителя? Отговор: Разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя. Съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба за работното време, почивките и отпуските платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работо ...
 
 
Въпрос: При определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, следва ли да се вземе предвид от работодателя и бройката на лицата, които той е наел като дружество-работодател и е изпратил за изпълнение на временна работа в дружество-ползвател, доколкото: - Дружеството-работодател е единствено административен работодател и същите лица са наети за изпълнение на временна работа при Дружеството-ползвател; - Дружеството-ползвател е задължено да осигурява зд ...
 
 
Въпрос: Българско физическо лице е собственик и управител на ЕООД. Може ли да назначи по трудов договор своя съпруг за управител на фирмата, за да не се осигурява тя? Трябва ли да се впише това обстоятелство в Агенцията по вписвания? Отговор: По отношение на назначаването на управител на трудов договор: Трябва да се има предвид, че договорната практика у нас изпитва известни колебания по тази тема. Използват се както договори за възлагане на управлението по смисъла на Търговския закон, така и т ...
 
 
Въпрос: Едноличен търговец съм и имах един работник, назначен по трудов договор при условията на непълно работно време по 4 часа на ден в продължение на почти една година. Моля да ми поясните как да изчислим неговия трудов стаж – дали да приложим член 355 от Кодекса на труда или да приложим разпоредбите на Наредбата за пенсиите. В зависимост от това се получава различна продължителност на трудовия стаж. Не сме наясно дали това е противоречие на нормативни актове, или има изисквания, които аз не ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-39-54 от 29.05.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ М-26-Л-32 от 07.05.2020 г. Относно: Получено писмо във връзка с констатирани проблеми при дерегистрацията на фискални устройства (ФУ) и подаването на уведомления за предстоящ/извършен ремонт по реда на чл. 49б от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
№ 24-35-15 от 21.05.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 53-04-142 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
№ М-39-00-2 от 04.05.2020 г. Относно: Тълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент
№ М-94-Д-416 от 07.05.2020 г. Относно: Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.