Брой 41
от 14 октомври 2019 год.
Трудово право
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лечебното заведение, в което работя от 1977 г. се преобразува от ДМСГД в дневен център. Ще получа ли максимален размер заплати при пенсиониране при работа повече от 10 г. при един и същ работодател? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и в ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител прехвърля 9 дни отпуск от 2016г. по лични причини /без да са посочени конкретно/ за 2017 г. От 17 февруари 2017 г. излиза в продължителни болнични, след което преминава в майчинство, от което не се завръща, а подава заявление за напускане от 01.10.2019 г. Длъжен ли е работодателят да изплати 9-те дни отпуск от 2016 г. съгл. чл. 224, ал. 1 или правото, респективно обезщете ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Длъжен ли е собственикът на фирмата, в която работя да ми плаща по 3.37 лв. на час колкото е тарифната ставка за минималната работна заплата за 2019 г. или може да ми плаща по старата 3.00 лв.? С ПМС № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната, от 1 януари 2019 г. е определен нов размер на минималната месечна работна заплата за ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При осемчасов работен ден по договор, работодателят ни принуждава да работим по 12 часа. Договорът ми е по чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. Мога ли да напусна без да спазя договореното предизвестие и да си получа възнаграждението? Съгласно чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното р ...
 
 
В бр. 32 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Навършила съм възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но нямам необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чувала съм, че когато осигурителният стаж не достига, може да се закупи такъв за времето на обучение във висше учебно заведение. Аз съм завършила висше образование. Моля да ми отговорите какъв е редът за закупуване на осигурителен стаж. От ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Към настоящия момент работя в общинска администрация. Преди да започна работа се записах да уча в - ДИКПО-Варна към ШУ "Епископ Константин Преславски" задочно обучение, за придобиване на учителска правоспособност към дипломата за висше образование. Имам ли право на ученическа отпуска? Имам разрешението на кмета, но ТРЗ ми отказват? Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: С промяна в КТД от 01.10. се увеличават основните заплати на голяма група работници, заемащи еднаква длъжност. От коя дата промяната на заплатите се отразява във ведомостта - от приемането на КТД или от подписването на допълнителните споразумения? Отговор: Промените на индивидуалните трудови възнаграждения влизат в сила от датата, която е посочена в допълнителните споразумения п ...
 
 
В бр. 32 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какво се разбира под определената от МС минимална работна заплата за страната - размер на основната или на брутната заплата? Отговор: Министерският съвет определя минималния размер на работната заплата за страната на основание чл. 244 от КТ. Минималната работна заплата се отнася за пълен работен месец при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли правно основания работодател да задължи служителите си да подписват споразумения за конфиденциалност с трети страни-клиенти на работодателя поради спецификата на проектите, по които самите служители работят? Мога ли да откажа подписване на горепосочения документ, ако същият включва неустойки при нарушаване на поетите задължения? В Кодекса на труда /КТ/ не е предвидено задъ ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Влизат ли трите дни болничен, които се изплащат от работодател в калкулацията на запора който се удържа от РЗ? Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда /КТ/, без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за запори, наложени по съответния ред. Общият размер на месечните удръжки по предходната алинея не може да ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-157 от 11.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-138 от 10.07.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. Относно: Съхраняване на счетоводна и търговска документация
№ 24-39-130 от 14.05.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 204 във връзка с чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
№ 96-00-133 от 20.06.2019 г. Относно: Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.
№ 96-00-117 от 06.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.