Брой 38
от 27 септември 2021 год.
Трудово право
 
Въпрос: Назначаваме работник на 29.04.2021 г., който притежава ТЕЛК с 56% и срок на ТЕЛК-а 01.01.2020 г. Работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.04.2020 г. Според нас работникът не е с валидно ТЕЛК решение и не може да ползва допълнителните придобивки по КТ (защита по чл. 333 и платен годишен отпуск 26 работни дни) и не може да ползва данъчно облекчение в размер на 660 лв. по ЗДДФЛ. Основанието ни за това мнение е чл. 69, ал. 7 от Наредбата за медицинската екс ...
 
 
Въпрос: Фирма с дейност транспорт на сурово мляко има назначени двама работници като шофьори, може ли да ползва разходи за командировки? Какъв е редът и имат ли право на разходи за храна? Отговор: От така формулирания въпрос трудно може да се прецени дали и в кои случаи служителите следва да се командироват. Ако работата им се ограничава основно до транспорт на продукцията в рамките на населеното място, където е и мястото им на работа, няма основание те да бъдат командировани, освен ако им се в ...
 
 
Въпрос: Имаме майка, която иска да ползва неплатен отпуск по чл. 167а, ал. 1 за нея 6 месеца и от бащата останалите. Какви документи трябва да предоставим на същите за досието: 1. за ползването от майката; 2. за ползване от майката за частта на бащата? Отговор: За да ползва неплатен отпуск по чл. 167а, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до 8 години, майката подава заявление по образец (чл. 49, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските). Отпускът може да се ползва наведнъж или ...
 
 
Въпрос: Работничка е сключила трудов договор за определен срок. Преди изтичането на срока представя на работодателя си документ от здравните органи, че е бременна. Има ли работодателят право с изтичането на срока на договора да го прекрати? Прилага ли се закрилата при уволнение и длъжен ли е работодателят да иска разрешение от инспекцията по труда? Отговор: В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ е предвидено, че с изтичането на уговорения срок трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от К ...
 
 
Въпрос: При положение че съм в майчинство, може ли да започна нова работа при друг работодател? Отговор: В съответствие с чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено друго с основния му работодател. При условията и по реда на чл. 163, чл. 164, чл. 167а и чл. 168 от КТ работничката или служителката ползва платени и непл ...
 
 
Въпрос: Служител работи на срочен трудов договор. Работодателят възнамерява да му предложи постоянен трудов договор. Възможно ли е да се сключи допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, или трябва да се приложи чл. 69 от КТ и да не подписва споразумение? Отговор: Срочен трудов договор може да се превърне в трудов договор за неопределено време по два начина: по силата на закона (чл. 69 от КТ) и ако бъде подписано допълнително споразумение между страните по трудовия договор. В ...
 
 
Въпрос: Фирма "Х" – българска, регистрирана в България, продава на фирма "У", албанска регистрирана в Албания - подова настилка. Стоката е изпратена с куриер и фактура. Сега фирма "У" албанската ще назначи за 10 дни на трудов договор при тях 4 души (българи), за да отидат от България до Албания да монтират настилката. Ще им плати надница по договора им, но няма да поеме разход за командировка. Фирма "Х" (българската продавача на настилката) се налага да плати за разход по командировка на лица, к ...
 
 
Въпрос: В училището ни се проведе конкурс по документи за длъжността “помощник-директор по учебната част”. Конкурса спечели наша преподавателка, заемаща дотогава длъжността “ учител”. Назначихме я на новата длъжност по чл. 70, ал.1 и 2 КТ за срок 6 месеца. След изтичане на този срок лицето беше преназначено до завършване на първия учебен срок по чл. 68, ал. 4 на основание подадена писмена молба. Преди края на първия учебен срок служителката ни подава молба за връщане на старата й длъжност –“ учи ...
 
 
Въпрос: На какви обезщетения има право работник или служител, когато в условията на обявена извънредна епидемична обстановка трудовият му договор е прекратен от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 (намаляване на обема на работа) от КТ? Отговор: Обявяването на извънредно положение или на извънредна епидемична обстановка не променя посочените в Кодекса на труда основания и ред за прекратяване на трудовите договори, както и размерите на дъл ...
 
 
Въпрос: Със своя заповед работодателят извади две длъжности от списъка на длъжностите и работните места за работа при ненормирано работно време. Един от служителите отказва да подпише допълнително споразумение за тази промяна. Заповедта достатъчно основание ли е за спиране на допълнителния отпуск на този служител за работа при ненормирано работно време? Отговор: В съответствие с чл. 139а от КТ за някои длъжности поради особения характер на работата, след консултации с представителите на синдика ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-909 от 02.07.2021 г. Относно: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-35-6 от 26.04.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги
№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ
№ 20-00-49 от 19.03.2021 г. ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга
№ М-26-П-10 от 20.04.2021 г. Относно: Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.