Брой 27
от 06 юли 2020 год.
Трудово право
 
Въпрос: Командирован съм в Дания от Българска фирма, осигуряват ме върху тавана 2600 лв. Когато ползвам платен годишен отпуск върху тази сума ли трябва да ми се плати отпуската? Отговор: От въпроса предполагаме, че командироването в Дания е във връзка с предоставяне на услуги по смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ). При командироване на работник или служител по този ред е необходимо да се сключи допълнително писмено споразумение за изменение на съществуващото трудово правоотношение за с ...
 
 
Въпрос: Какво трябва да се впише на стр. 26 в трудовата книжка на лицето при получаване на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ и чл. 224 от КТ - брутното или нетното възнаграждение? Отговор: Според чл. 349, ал. 1, т. 10 от КТ в трудовата книжка се вписват изплатените обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. Това се отнася и за обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и чл. 224 от КТ. При уволнение на някое от посочените в чл. 222, ал. 1 от КТ правни основания работникът или служителят и ...
 
 
За обслужване и експлоатация на котелното в дружеството са назначени трима монтьори огняри, които работят по график на сумарно работно време, с еднакви длъжностни характеристики. През месец февруари единият работник ползва платен годишен отпуск и останалите двама поеха неговия график, като се редуват. Как следва да се заплатят отработените от двамата в повече часове - да се приложи чл. 259, ал. 1 КТ или като извънреден труд по чл. 262 КТ? В хипотезата на поставения въпрос не може да се допусне ...
 
 
Въпрос: Зачита ли се служебен стаж при отмяна на акт за прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаването? Отговор: В съответствие с чл. 121, ал. 2 от Закона за държавния служител органът по назначаването може и по свой почин да отмени издадения от него акт за прекратяване на служебното правоотношение. В този случай служебното правоотношение се смята непрекратено с произтичащите от това последици: • отмяна на акта, с който правоотношението е прекратено; • обезщетение за време ...
 
 
Въпрос: Как може да бъде прекратен постоянен трудов договор по инициатива на работника в случай на забавено изплащане на трудовото възнаграждение? Ще има ли право работникът да получава обезщетение за безработица за срок, отговарящ на трудовия му стаж? Отговор: Видът на договора (срочен или безсрочен) няма значение по отношение на едностранното прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя поради неизпълнение на задължения на работодателя. Прекратяването е без предизвестие ...
 
 
Въпрос: В съответствие с чл. 315 от КТ работодател с над 50 работници и служители е длъжен ежегодно да определя работни места за трудоустрояване. Как се определя тази бройка - на база броя на реално заетите работни места или според пълния щат на предприятието? Отговор: Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда (КТ) работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общ ...
 
 
Въпрос: Осинових дете на 4 месеца. Поисках отпуск за гледането му, но в предприятието не са наясно колко дни ми се полагат. На какъв отпуск имам право? Отговор: Ако осиновеното дете не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, осиновителката има право на платен и неплатен отпуск до навършване на 8 години от детето. Работничката или служителката има право на отпуск за бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането ...
 
 
Въпрос: Подлежи ли на обезпечителен запор към банкова сметка обезщетение по чл. 224 от КТ? Отговор: В съответствие с чл. 446, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, удръжката зависи от размера на сумата, дължима на осъденото лице а именно: - Когато месечната работна заплата е в размер от от една до две минимал ...
 
 
Въпрос: Лице е било в отпуск по болест от 16.07.2019 година до 12.03.2020 година. От 13.03.2020 година излиза в платен годишен отпуск. Има претенции за увеличение на заплата от датата на излизане в платен отпуск (13.03.2020 г.) поради това, че заплатите са увеличени от 01.01.2020 година. В случай, че има право на увеличение на каква база следва да се изчисли платения годишен отпуск от 13.03.2020 г.? Отговор: Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда /КТ/ за времето на платения годишен отпуск работод ...
 
 
Въпрос: Учител съм и бях уволнен дисциплинарно. Районният съд отмени наказанието, но решението бе обжалвано пред окръжен съд. На 16 март изтече шестмесечният срок, за който имам право на обезщетение, а делото в окръжния съд още не е насрочено. Ако окръжният съд потвърди решението това време ще бъде ли трудов стаж и кой ще плати осигуровките? Отговор: Съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 3-752 от 19.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране на изплатено парично обезщетение за нанесени вреди/пропуснати ползи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-28-107 от 11.05.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-115 от 18.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка
№ М-24-37-62 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-26-Б-222 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-94-И-322 от 19.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.