Брой 7
от 17 февруари 2020 год.
Трудово право
 
Въпрос: Има ли право да се регистрира в бюрото по труда служител, уволнен по чл. 331 от КТ? Отговор: Работодателят има право да предложи на работника или служителя трудовият договор да се прекрати по реда на чл. 331 от КТ срещу уговорено с лицето обезщетение. Предложението се прави в писмен вид. В него работодателят предлага на работника или служителя правното основание за прекратяване на трудовия договор и размера на обезщетението, който е най-малко четирикратният размер на брутното трудово въ ...
 
 
Въпрос: Предприятие “А” се влива в предприятие “В”, като и в двете има колективни трудови договори. Кой КТД се прилага към работниците от предприятие “А” след промяната? Отговор: Разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от КТ сочи, че в случаите на смяна на собственика по реда на чл. 123 и 123а от КТ завареният колективен трудов договор действа до сключването на нов колективен трудов договор, но за не повече от една година от датата на промяната на работодателя. След като предприятие “А” се влива в предпр ...
 
 
Въпрос: Постъпих на нова работа. В трудовия ми договор е предвидена клауза: “След прекратяване на настоящия трудов договор работникът се задължава в течение на две години да не постъпва на работа по трудово или гражданско правоотношение при конкурентен работодател. В противен случай дължи неустойка от 5000 лв.” Законна ли е тази клауза? Отговор: Условията по трудовия договор се договарят свободно и доброволно между страните по него. Поради това те са задължителни и за двете страни. В някои случ ...
 
 
Въпрос: Работя в шивашко предприятие. За изпълнение на спешна поръчка трябваше да се положи нощен труд. Бременна съм, но въпреки това се съгласих да работя през нощта. Имам ли право на допълнително възнаграждение, след като нощният труд е забранен за бременни? Отговор: Нощен е трудът, който се полага от 22.00 до 6.00 часа. Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Освен това трябва да се има предвид и нормата на чл. 140а, съглас ...
 
 
Въпрос: Поради предстоящи структурни промени във фирмата ни предстои съкращаване в щата. В тази връзка моля да ни разясните какви технически и технологически процедури трябва да бъдат спазени преди осъществяване на физическото съкращаване на щата? Отговор: 1. Първата стъпка, която работодателят трябва да направи при необходимост от съкращаване в щата, е изготвяне на новата структура на фирмата с оглед на конкретните бъдещи дейности, които ще се развиват. Структурата се утвърждава от работодател ...
 
 
Въпрос: Трябва да променя работното време на двама служители, от 8-часов работен ден на 4-часов работен и обратното, на втори служител от 4-часов работен ден на 8 ч. работен ден. И в двата ли случая ли трябва да подам в НАП с допълнително споразумение? Отговор: Правилно в запитването изхожда от логиката, че подобни промени по принцип се извършват с допълнително споразумение, т.е. по общата воля на страните по трудовото правоотношение. Само по изключение, при намаляване на обема на работата, раб ...
 
 
Въпрос: В магазин за цветя работното време е с продължителност 12 часа, работата се осъществява от 2-ма продавач-консултанти, които работят по график 2 на 2, т. е. Два дни работят, два дни почиват. Допълнителните часове над норматива за месеца се изработват от собственика на магазина. Отпуск с каква продължителност се полага на работниците? По договор се полагат 20 дни, но дали те са по 12 часа или сумарно 20 дни по 8 часа, което се равнява на около 14 дни по 12 часа? Отговор: Съгласно чл. 155, ...
 
 
Въпрос: При отсъствие от работното място, установено чрез електронна система за достъп, задължително ли е провеждането на дисциплинарно производство и дисциплинарно уволнение или може работодателят само да не изплати възнаграждението за тези дни на работника за отсъствието му? Може ли работодателят да води тези суми като техническа грешка в счетоводството си и да търси по съдебен ред платеният аванс за месеца, в който е отсъствал работникът? Отговор: Трудовото ни законодателство не регламентира ...
 
 
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Работя като охранител. Смените са 12-часови – два дни се работи, два дни се почива. Управителят ни иска да даваме и извънредни дежурства в свободните дни. Може ли да ме задължи да полагам извънреден труд? Отговор: Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. По общо п ...
 
 
Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Предстои ми прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва ли сумата, която е получена при заместване, да влезе при определяне на базата за шесте заплати по чл. 222, ал. 3 КТ? Отговор: Съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по раздел ІІІ от глава Х на КТ е полученото от работника или служителя брутно труд ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор
№ 20-13-7 от 07.11.2019 г. Относно: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО
№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване
№ 96-00-246 от 16.10.2019 г. Относно: Признаване по ЗКПО на разходи за рекламни услуги при отсъствие на хартиен документ
№ М-94-И-793 от 11.12.2019 г. Относно: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване
№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.