Брой 3
от 17 януари 2022 год.
Трудово право
 
Въпрос: Могат ли болните от диабет да полагат нощен труд, или е нужно специално разрешение от здравните органи? Отговор: Заболяването от диабет се установява с експертно решение на компетентен здравен орган. Ако това заболяване води до намалена работоспособност, лицето може да бъде трудоустроено по предвидения в Кодекса на труда ред. В съответствие с чл. 140, ал. 4, т. 4 от КТ трудоустроените работници и служители могат да полагат нощен труд, ако са изпълнени две условия: – работникът или служи ...
 
 
Въпрос: Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател? Отговор: В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа по трудов договор за допълнителен труд през време на отпуск при основния работодател. Това се отнася и за отпуските за обучение (ученическите отпуски). Ще напомним, че ограничение или забрана за работа по втори трудов договор с друг р ...
 
 
Въпрос: На работник по трудов договор ТЕЛК издава документ за 50% трайно намалена работоспособност. Може ли такъв работник да бъде съкратен поради намаляване обема на работа на фирмата? Отговор: В съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване лицата с 50% и по-висока трайна неработоспособност, определена с експертно решение на ТЕЛК, са трудоустроени работници и служители. Поради това при прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работата (по чл. 328, ал. 1, т. 3 ...
 
 
Въпрос: Шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона, назначен на 8 часа, може ли да бъде назначен в друга фирма на 4 часа? Отговор: Трудов договор за допълнителен труд със същия работодател се сключва по реда на чл. 110 от КТ, а с друг работодател - по реда на чл. 111 от КТ. Тъй като в случая става дума за шофьор на тежкотоварен автомобил, още преди сключването на допълнителния трудов договор страните по него трябва да се съобразят с чл. 112 от КТ. С него се забранява полагането на допълнителе ...
 
 
Въпрос: Може ли на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ да бъде прекратен трудовият договор с пенсионер с определена от ТЕЛК 90% неработоспособност? Отговор: Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ може да се приложи за прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител, което е възникнало, след като същият е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В този случай не се прилага закрилата по чл. 333 от КТ при уволнение, поради което на това осн ...
 
 
Въпрос: След като домакинът на предприятието води картони на раздадените на работниците и служителите имущество и работно оборудване, смятат ли се тези работници за материалноотговорни лица? Има разлика при определяне отговорността на работника или служителя и на материално отговорното лице? Отговор: При изпълнение на възложената му работа работникът или служителят е длъжен да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа, както и д ...
 
 
Въпрос: Имаме работници на сумирано работно време, работещи на летище. Направен е график, който отговаря на изискванията по НРВПО. Настъпи промяна в полетния график и вече с наличния персонал не можем да осигурим 36-часова междуседмична почивка, а само 24-часова, като не се надвишава месечната норма от работни часове. Може ли да имаме график за 1 и/или повече месеци (за помесечно отчитане на сумирано работно време) с междусемична почивка от 24 часа? Отговор: Според чл. 153, ал. 2 и 3 КТ при сум ...
 
 
Въпрос: Работя с трудов договор към фирма. Поради създалата се ситуация около Covid-19 работодателят обяви, че ще съкрати някои служители. Имам ли защита срещу уволнение, ако имам две деца, едното от които е на 1 г., а другото на 4 г. Отговор: 1. Съгласно действащото трудово законодателство майките на деца до 3-годишна възраст могат да бъда уволнени само след като работодателят е получил предварително разрешение от инспекцията по труда в следните случаи: а) при закриване на част от предприятиет ...
 
 
Въпрос: При промяната за изпращане уведомления към НАП по чл. 62 ал. 5 от КТ при фирма регистрирана в България и седалище тук, но с международни шофьори как процедирам при тях след 28.02.2021? ТД са регистрирани с код ЕКАТЕ 0000 и досега не сме имали проблеми и при проверки. След промяната какво се променя при тях, ако се променя? Отговор: Според последните промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, обнародва ...
 
 
Въпрос: Какви обезщетения се дължат на майка в отпуск поради бременност и раждане, чийто трудов договор е прекратен поради ликвидация на предприятието? Отговор: При закриване (ликвидация) на предприятието трудовите договори с работнички и служителки, които са в отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ - поради бременност и раждане, се прекратяват с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ. При прекратяване на трудовия договор на това основание работничката или служителката има право на обезще ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ ЕП-04-19-917 от 01.09.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-36-4 от 04.10.2021 г. Относно: Приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на храна и напитки от обект (тип кафе-сладкарница) със седящи места и маси и щанд за обслужване на клиенти
№ М-94-В-819 от 12.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-88 от 25.10.2021 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на лице, навършило 18-годишна възраст, което учи за придобиване на средно образование в колеж в Италия
№ М-24-36-70 от 01.12.2020 г. Относно: Указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
№ ЕП-04-03-23 от 15.07.2021 г. Относно: Предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с намаляване на периода за възстановяването на здравноосигурителни права в условията на епидемична обстановка
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.