Брой 11
от 18 март 2019 год.
Трудово право
 
В бр. 3 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: В дружеството имаме два ресторанта и един лоби бар. В ресторантите работят сервитьори, а на лоби бара - бармани. За място на работа в трудовия договор на сервитьорите е посочено звено хранене, а за барманите - звено лоби бар. Работното време на сервитьорите е от 06.30 до 15.30 и от 14.30 до 23.30 с по един час почивка на сумирано отчитане. Работното време на барманите е от 07.30 до 1 ...
 
 
В бр. 3 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имаме клиентка, самоосигуряващо се лице в едноличното си дружество с ограничена отговорност. На 31.10.2018 г. почина внезапно баща й. Не е ползвала болничен за гледане на родител. Ако е в трудови правоотношения с работодателя си, би имала право на 2 дни платен отпуск, а в настоящия случай не откривам права за осигуреното лице. Има ли такова право? Отговор: В запитването всъщност имп ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работодателят ми е сключил договор с друга фирма , за това че аз като негов служител ще извършвам счетоводни услуги в другата фирма. Фирмата в която работя е производствена и не извършва счетоводни услуги. Трябва ли да имам трудовоправни отношения с фирмата в която извършвам счетоводно обслужване или е достатъчен договора между двете фирми? Предполагаме, че запитването Ви е свърз ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои да назначим главен счетоводител. Част от трудовия му стаж е като стоковед, ръководител пласмент и началник изкупуване в месопреработвателна фирма. Допустимо ли е този стаж да се признае за професионален опит, съответно за изплащане на допълнително възнаграждение? По отношение на трудовия стаж, който се зачита при определяне размера на допълнителното възнаграждение за тру ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли работодателят да ме командирова за един ден в друг град намиращ се на 300 км от постоянната ти месторабота, като ангажираността със задачата на командировката е 8 часа, а пътуването за отиване и връщане е 7 часа. За целия този ден в който си командирован и ангажиран 15 часа се плащат само 10 лв. дневни и няма извънреден труд. Това правилно ли е? Разпоредбата на чл. 121, а ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право да сключвам граждански договори с лица за извършване на странична дейност от основната дейност на фирмата ни? Основната ни дейност е отдаване на машини под наем, а искам да сключа граждански договор с двама души за почистване и опаковане на два броя текстирни машини. Мога ли да пиша в договора, че ще работят в удобно за нас и тях време? Може ли договорите да са за ср ...
 
 
В бр. 6 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственик съм на магазин за хранителни стоки. Мога ли да взема на работа племенника си, който е на 16 години? Отговор: Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Кодексът на труда изрично забранява приемане на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или в ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на безсрочен трудов договор в частна компания повече от 11 години. През юни 2017 г. придобих и упражних правото си на пенсия. Трудовият ми договор не е прекратяван. Към момента ме уведомиха, че искат да прекратят трудовия договор, но искат да ме обезщетят с две заплати, вместо шест. Предизвестие с кои членове трябва да подпиша, за да си търся правата? В чл. 222, ал. 3 от К ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е едно лице да подпише два трудови договора като продължителността на работното време е 8 часа и по основния, и по допълнителния трудов договор, като последният е с втори работодател, различен от този по основния трудов договор? Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Със заповед управителят на нашата фирма обяви дните 27-31.12.2018 г. за неработни, като предостави за едновременно ползване платения годишен отпуск. Пускам заповед за всеки, без хората да пишат молби. Част от хората са изчерпали обаче платения годишен отпуск. Мога ли автоматично да им пускам неплатен отпуск, при положение, че фирмата няма да работи? Работодателят няма право да оп ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 20-00-22 от 29.01.2019 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)
№ 3-1807 от 05.10.2018 г. Относно: осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което предстои да му бъде отпусната пенсия
№ 3-1779 от 02.10.2018 г. Относно: вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-230 от 08.10.2018 г. Относно: Третиране на доставки на услуги по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 94-00-115 от 09.10.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице през периодите на бременност и раждане и отглеждане на малко дете
№ 94-00-120 от 3.10.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получено обезщетение за болестта „туберкулоза по животните“.
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.