Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 48
от 28 ноември 2022 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Наша служителка, ползваща отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, е записала детето си в детско заведение (ясла) от 15.09.2022 г., като се възползва от правото си да отложи постъпването на детето с 60 дни. Детето ще навърши 2 години през юни 2023 г. От кой момент за нея настъпва задължението да подаде пред работодателя Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО (за промяна на обстоятелствата)? ...
 
 
Въпрос: Регистриран земеделски производител - физическо лице, за отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление през месеците август, септември и октомври на 2021 година е извършило услуги със селскостопанска техника – балиране на слама. Лицето няма регистрация като ЕТ. 1. Подлежи ли на изравняване дохода от услуги, който не отговаря на определението за „непреработена растителна и/или животинска продукция“? 2. В случай че тези доходи трябва да се включат при определяне на окончателния раз ...
 
 
Въпрос: В дружеството са назначени служители от трети страни, при спазване на разпоредбите на българското законодателство и закона за трудовата миграция. Съгласно Закона за здравното осигуряване и КСО на лицата не се начислява (от работодател) и не се удържа (лична) здравна осигурителна вноска –ЗОВ. Направена е медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи в Република България Задължителните осигурителни вноски – ДОО и ДЗПО, се начисляват върху трудовото възнаграждение (от работодател) и се уд ...
 
 
Въпрос: ООД има двама собственици, които работят в ООД-то на трудови договори. Единият от собствениците е пенсионер. Може ли да се прекрати трудовият му договор и впоследствие да се сключи с пенсионера/собственик граждански договор? В такъв случай лицето по свое желание ще се осигурява за ДОО. Сумата, която ще получава, ще е в размер над МРЗ след приспадане на 25% НПР и ЗО ще са дължими. Как ще се изчисли размерът на здравните осигуровки - лицето получава пенсия в размер на 1650 лв.? Ако е възмо ...
 
 
Въпрос: Българска фирма е наела на трудов договор българка, живееща постоянно в Германия. Лицето има само българско гражданство и работи само за българската фирма. Фирмата се занимава с интернет услуги. Работата, която извършва наетото лице, се осъществява по електронен път. Има ли право на майчинство по българското законодателство лицето, при положение че ще се плащат осигуровки в България, и при какви условия? Ако да, тогава каква документация се изисква, при положение че раждането най-вероят ...
 
 
Въпрос: Адвокат, упражняващ дейност като свободна професия, регистрира еднолично адвокатско дружество. 1. Може ли да се осигурява през дружеството и подава ли Окд-5 за начало на дейност? 2. Как се отчита положеният личен труд като адвокат в дружеството? Може ли да е безвъзмезден? А ако е платен? 3. Как се отчита положеният личен труд като управител на дружеството? Може ли да е безвъзмезден? А ако е платен? 4. За изплатените възнаграждения подават ли се декларации образец 1 и 6 през БУЛСТАТА на д ...
 
 
Въпрос: Български гражданин е назначен на работа по сключен договор съгласно трудовото законодателство на САЩ с американска компания на конкретна длъжност, която ще изпълнява онлайн. Трудовите задължения съгласно трудовия договор се изпълняват на територията на България, като възнаграждението ще се изплаща по банкова сметка в страната. Той не упражнява друга трудова дейност. Как следва да се провежда социалното и здравното му осигуряване в България? Отговор: Осигуряването възниква от деня, в ко ...
 
 
Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице. Тази година решава да учреди ново ЕООД, където желае също да е самоосигуряващ се. Необходимо ли е да внася осигурителни вноски като самоосигуряващ се и в двете дружества? Какъв е редът за попълване и подаване на декларация обр. 1 за самоосигуряващото се лице в такъв случай? Как да бъде попълнена декларация обр. 1 в старото ЕООД, ако може да се осигурява само в едното - новото? Отговор: Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за об ...
 
 
Въпрос: Български гражданин ще сключи консултантски договор с двама възложители - от ЕС и от САЩ. Възнагражденията по договорите ще се изплащат по банкова сметка в България, откъдето онлайн ще се полага и трудът. Това е единствена дейност за него. Какъв е редът за внасяне на осигурителните вноски? Отговор: За целите на осигуряването достатъчно е дадено лице да попадне в кръга на задължително осигурените лица по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) като упражняващо де ...
 
 
Въпрос: Възможно ли е управител на ЕООД да се осигурява по договор за управление и контрол? Отговор: Осигуряването на управителите на търговски дружества се извършва по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването ?. Когато собственикът няма определено възнаграждение за по ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 96-00-181 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 20-31-44 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)
№ 24-39-139 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 07-00-306 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-979 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на терен/търговска площ и на язовир съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.