НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦАДВ. бр. 15 от 20 Февруари 2024г.Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2020 г., доп., ДВ, бр. 30 от 31 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 о ...