НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦАДВ. бр. 10 от 5 Февруари 2021г.В сила от 03.01.2020 г.

Издадена от министъра на финансите

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януа ...