ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 г.ДВ. бр. 77 от 16 Септември 2021г.Обн., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г.  Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема консолидирания бюджет на държавното ...