Брой 11
от 18 март 2019 год.
Данъци
 
В бр. 3 от 2019 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Физическо лице получава доход от наем за имот, отдаден на фирма, изплатен месец декември на съответната година в размер на 38 000,00 лв. Същевременно през годината е извършвало дейност като едноличен търговец като приходите за годината са 23 000,00 лв., разходите 11 200,00 лв. и оттук счетоводният резултат от дейността - 11 800,00 лв. за годината. Как се формира облагаемият об ...
 
 
В бр. 3 от 2019 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирмата ни няма реализирани облагаеми и освободени доставки за изминалата 2017 г., както и за периода 01.01.2018 г. - 31.08.2018 г. За данъчните периоди 01.09.2018 г. - 30.09.2018 г. и 01.10.2018 г. - 31.10.2018 г. имаме реализирани както облагаеми, така и освободени доставки, при което при прилагане на правилото на чл. 73, ал. 5 от ЗДДС коефициентът на частичен данъчен кредит ...
 
 
В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпрос: Как трябва да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице, регистрирано по ЗДДС и с какъв документ? Фирма "ЛАХ" ЕООД, регистрирана по ЗДДС, закупува недвижим жилищен имот през 2017 г. от физическо лице с цел последваща продажба. При покупката не е начислен ДДС и не е ползван ДК. При извършване на покупката и последващ ремонт е ползван ДК по 3 фактури от получени общо 11 фактури с начи ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2018 г. възниква огнище на туберкулоза, в следствие на което принудително са заклани кравите на земеделски производител. Полученото обезщетение подлежи ли на деклариране и облагане в годишната данъчна декларация (ГДД) за 2018 г.? По смисъла на чл. 12, ал. 1 от на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото л ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружеството е регистрирано по ДДС, има ведомствена бензиностанция за нуждите на собствени транспортни средства и механизация. Закупува гориво на едро от доставчици на територията на страната. Дружеството не извежда акцизни стоки от данъчни складове и няма взаимоотношения с Агенция “Митници”. Явяваме се получатели на течни горива и подаваме данни в НАП на основание чл ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Гражданин на Обединеното кралство си прави фирма в България. Фирмата има сайт (платформа) за електронна търговия. Предлага стоки от 5 китайски доставчика на клиенти от ЕС, главно от Обединеното кралство. Клиентите правят заявка в сайта, плащат чрез Paypal на сайта, в края на деня парите от Paypal се преместват в разплащателната сметка. Китайските доставчици издават фактура за стоката на бълг ...
 
 
В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, е извършило продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от нова и стара техника. Следва ли да бъде деклариран и обложен с подоходен данък полученият доход от продажбите и как следва да бъде определен размерът на дължимия данък - признават ли се някакви разходи, които може да се приспаднат от получената сума? Съглас ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е подал документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Поставени са следните въпроси: 1. Необходимо ли е лицето да има касов апарат или е достатъчно да издава ръчни касови бележки и фактури? 2. Какъв е редът за облагане на посочената дейност? По първия въпрос: Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължав ...
 
 
В бр. 5 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Между две свързани юридически лица има предоставен заем и договорена пазарна лихва за 2018 г. Съгласно ЗКПО тази лихва попада в обхвата на чл. 43 относно слаба капитализация. При използване на формулата за определяне на непризнатите лихви имам право да я призная цялата за разход през 2018 г., но никаква част от заема, както и от лихвите не е платена към края на 2018 г. В този случай имам ли ...
 
 
В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Блгарски законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни. Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фиксирана стойност на брой митнически декларации/освободени пратки. Трябва ли възнаграждението (без сумата на ДДС) да се включва в данъчната ос ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 20-00-193 от 06.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 96-00-309 от 14.01.2019 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-177 от 10.01.2019 г. Относно: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 3-140 от 21.01.2019 г. Относно: данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки
№ 96-00-296 от 17.12.2018 г. Относно: Доставки с право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-26-П-73 от 27.08.2018 г. Относно: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на клон на чуждестранно лице в България
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.