Брой 8
от 19 февруари 2024 год.
Данъци
 
Въпрос: Имаме фирма, на която основната дейност е фитнес зала. Категоризацията на помещението е със статут на кафе-бар. Освен предлаганата услуга за фитнес посещение се предлагат кафе, безалкохолни напитки и изотонични напитки. С каква ДДС ставка трябва да се предлагат напитките - 9% или 20%? Отговор: Прилагането на намалената данъчна ставка за ДДС в размер на 9% за доставките на спортни услуги, в т.нар. фитнес услуги, което първоначално следваше да приключи на 1 юли т.г., бе удължена до кра ...
 
 
Въпрос: По какъв начин се облагат доходите на физическо лице от абонаменти на съдържание в лични инстаграм и фейсбук акаунти, осигуряващи достъп до съдържание достъпно само с платен абонамент. Лицето е български гражданин, пребиваващ в страната, абонатите ще бъдат от България, ЕС и трети страни. От гледна точка на ЗДДФЛ - този тип доход отговаря ли на дефиницията на авторско възнаграждение съгласно дефиницията в ЗКПО и начинът на облагане по ЗДДФЛ с НПР 40% и 10% данъчна ставка, или не отговаря ...
 
 
Въпрос: Как се осчетоводяват продажби на готова продукция - стоки в САЩ и ЕС през собствен онлайн магазин - сайт. Плащанията от клиенти се извършват чрез система PayPal и др. подобни. Фирмата произвежда детайли и ги продава в САЩ и ЕС. Има ли възстановяване на ДДС от чужбина на всеки 3 (три) месеца и по какъв ред? Отговор: Относно въпроса, свързан с осчетоводяването на онлайн продажбите на собствена готова продукция чрез ползването на собствен сайт, следва да се отбележи, че независимо от специ ...
 
 
Въпрос: Нормативно признати ли са според ЗКПО пътните разходи по командировка от България до Гърция, когато са осъществени с такси? Има ли ограничение в сумата на тези разходи? Отговор: Съгласно чл. 33 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчни цели се признават счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, когато: – пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице и – тези физически лица са в трудови правоотношения с да ...
 
 
Въпрос: Как се прави корекция на ГДД по чл. 92 ЗКПО в хипотезата на пропуснато деклариране на данъка върху разходите? Отговор: Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация – ГДД, по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. На основание ал. 2 и 3 от същата разпоредба годишната данъчна декларация се подава в срок от 1 март до 30 ю ...
 
 
Въпрос: Дейността на фирмата ни е пътнически градски транспорт. Приходите от продажби се формират от продажба на билети, продажба на карти, компенсации от общината - облагаеми с 20% ДДС и субсидия - освободена сделка на основание пар.1 т. 15 от ДР на ЗДДС. Трябва ли да правя корекция на ползван ДК с коефициент по чл. 73 от ЗДДС , за това, че имам получени субсидии, които са освободени сделки? Отговор: Обект на запитването е участието на субсидиите и финансиранията при определяне размера на коеф ...
 
 
Въпрос: При определяне на маржа за обща туристическа услуга освен разходите за хотел, транспорт, входни такси за музеи, има изплатени граждански договори на учители, ангажирани с пътуването. В тази връзка възнаграждението по ГД следва ли да участва при изчисляването? Отговор: Определение на понятието „обща туристическа услуга“ (ОТУ) е дадено в чл. 136, ал. 1 от ЗДДС. В съответствие с нея ОТУ е доставката на стоки и/или услуги, предоставяни от туроператор на пътуващо лице, от които пътуващото ли ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни притежава електронен магазин. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин, се приемат неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта. През месеца има поръчки на стоки, които са доставени и платени, но има поръчки, които са отказани или върнати в текущия или в следващия месец. Избрали сме алтернативния режим на отчитане на неприсъствени плащания и трябва да подаваме стандартизиран одиторски файл. Съгласно Приложение 38 от Наредба Н-18 Стандартизиран одитор ...
 
 
Въпрос: Дружеството ни е дилър на автомобили втора употреба. През месец юли купува автомобил от нерегистрирано по ЗДДС дружество. Това дружество му издава фактура по чл. 113 ал. 9 от ЗДДС. Фактурата е опростена. 1. При последваща продажба на този автомобил от нас, имаме ли право да издадем фактура по чл. 143 с марж по ЗДДС? 2. Ако нямаме право да издадем фактура по чл. 143 от ЗДДС следва ли това , че във фактурата която издаваме при продажба на клиент трябва да начислим ДДС? Отговор: В отговора ...
 
 
Въпрос: Юридическо лице е производител на селскостопанска продукция и има обект за търговия на дребно на разнообразни хранителни стоки. Собствената селскостопанска продукция не се продава на регистрирани търговци. В търговския обект е регистрирано фискално устройство на името на юридическото лице. Необходимо ли е да има регистрирано второ фискално устройство за собствената селскостопанска продукция, която се продава в търговския обект? Отговор: Въпросите, свързани със задълженията и реда за рег ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-39-119 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с разходи за наемане на работници от Узбекистан
№ 96-00-224 от 20.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-532 от 25.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 94-00-125 от 12.10.2023 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз
№ 94-00-127 от 18.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 20-28-1 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.