Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 12
от 20 март 2023 год.
Данъци
 
Въпрос: Юридическо лице от България(фирма А) поръчва стоки – пръти от неръждаема стомана – на Индийска компания(фирма Б). Цените са с условие DDP. Фирма А получава фактура за тези стоки от българска фирма (фирма В), собственост на собственика на индийската фирма „Б“, регистрирана по ЗДДС в България. Фактурата е без ДДС с цитирано основание – чл. 17, ал 2 във връзка с чл. 86 ал. 3 от ЗДДС. Фирма А заплаща изцяло фактурата издадена от фирма В, като превежда цялата стойност в българка банка по смет ...
 
 
Въпрос: Собственик на фирма получава пари от фирмената сметка и от касата на дружеството без основание. Общата сума е над 10 хил. лева. В един момент решава, че ще разпредели натрупаната неразпределена печалба и че ще плати данък дивидент. Възможно ли е да се направи прихващане между дължимия дивидент и вземането на дружеството от собственика (сумата е над 10 хил. лв. и събитията се развиват в една календарна година)? Ако да, достатъчно ли е протокол за прихващане? Отговор: Отчетеното вземане е ...
 
 
Въпрос: Сдружение „Спортен клуб“ е регистрирано по ЗЮНЦ за извършване на дейност в обществена полза. Част от средствата за постигане на целите са подпомагане и насърчаване на всички форми за практикуване на спорта. Предмет на допълнителна стопанска дейност е извършване на платено обучение и занимания по спорт. Съгласно устава сдружението е самостоятелно юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност. Целта е развитието на обществено полезна дейност в спорта ...
 
 
Въпрос: Работя като счетоводител във фирма с основна дейност производство на бетонови изделия и притежаваща лиценз за транспортна дейност. Регистрирани сме по ЗДДС. Мога ли да продам на друга фирма, също регистрирана по ЗДДС, товарен автомобил, придобит от нас преди около 10 години, с начислени амортизации, като приложа чл. 143 ЗДДС, т.е. без начисляване на ДДС във фактурата за продажба? В ЗДДС – глава седемнадесета “Специален ред на облагане на маржа на цената“, е предвиден специален режим за и ...
 
 
Въпрос: През месец август 2022 година е починал собственик на ЕТ. Има двама наследници - един от тях поема предприятието на ЕТ по чл. 60 от ТЗ, а другият е съгласен с това обстоятелство. Починалото лице е земеделски производител. За периода от 01.01.2022 година до датата на смъртта кой е задължен да обложи финансовия резултат от стопанската дейност и кой е задължен да подаде декларация по реда на ЗДДФЛ? Ал. 9 на чл. 50 казва, че наследникът "може" да подаде декларация, но длъжен ли е? И другият ...
 
 
Въпрос: Дружество "А", нерегистрирано по ЗДДС, има дейност масажни услуги и спа процедури. Лицето "Х" отива с ваучер, закупен от „ГРАБО медия“. Лицето "Х" не заплаща услугата на дружеството "А" с пари, а „ГРАБО медия“ заплащат на дружеството "А" по банков път. В този случай трябва ли дружеството "А" са издава касов бон на лицето "Х" и за каква стойност? Отговор: Редът за документиране, регистриране и отчитане на доставките, които възникват при използването на ваучери, са определени с разпоредби ...
 
 
Въпрос: Клиентът ми е дружество регистрирано по ЗДДС. Същото има договор за доставка на стока от Германия с фирма, регистрирана по ЗДДС в Германия .За доставката по договора превежда от месец юли авансови суми в евро съгласно договора по издадени фактури от дружеството в Германия. Стоката ще бъде продавана от Германия и фактурирана на етапи, тъй като и доставката е договорена по отделни количества. За това предполагам че от Германия ще издадат фактури за продадената ни на етапи стока. Следовател ...
 
 
Въпрос: През 2015 г. банка е придобила транспортни средства - леки коли и товарни автомобили, от обезпечение по необслужван кредит. Същите не се използват в дейността, заведени са като стоки и се отчитат по МСС 2 Материални запаси. Голяма част от транспортните средства са остарели - физически и морално (произведени през 1985-1992), а друга част са негодни за употреба, като ремонтът и поддръжката им са необосновано високи. Взето е решение тези транспортни средства да се бракуват. 1. Какво ще е тр ...
 
 
Въпрос: Фирма ЕООД е регистрирана като медицинска лаборатория и тепърва ще започва дейност в наето помещение и закупено оборудване още от м. декември 2021 г. Първоначално - от настоящия момент фирмата ще отдава под наем оборудването и преотдава част от помещението за около 6 часа дневно на медицинско лице - зъболекар, като тази сделка е облагаема. Фактурите за покупка на оборудването ще бъдат включени в настоящия ноември месец. Как точно би следвало да се осчетоводи ДДС-то на фактурите за оборуд ...
 
 
Въпрос: Като физическо лице съм закупувал във времето машини инвентар, за които нямам издаден документ. Сега желая да продам част от тях на фирма. Продажбата ще се осъществи с договор и разплащане между страните. При тази ситуация явявам ли се търговец в качеството си на физическо лице и ще дължа ли данъци на държавата? Отговор: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон
№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол
№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.