Брой 25
от 24 юни 2019 год.
Данъци
 
В бр. 6 от 2019 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата. При издаването на фактурите ще се използва софтуер, Отговарящ на критериите за СУПТО. 1. Планираме продажбите от магазина и тези от раз ...
 
 
В бр. 23 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Нотариус, действащ в град А, предстои да встъпи в длъжност в град Б. За целта закупува жилищен имот, който ще бъде впоследствие преустроен и използван за нотариална кантора в град Б. Нотариусът е регистриран по ДДС. Имотът се закупува от юридическо лице, също с регистрация по ДДС, и ще бъде фактуриран с ДДС. Имотът ще се ползва за икономическата дейност на нотариуса, но в един следващ перио ...
 
 
В бр. 22 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА, данъчен консултант разглежда следния казус: По правило право на данъчен кредит имат само регистрираните за целите на облагането с ДДС лица. В случаите на чл. 68, ал. 1, т. 1-4 от ЗДДС и при наличието на изискванията на чл. 69 те имат право да приспаднат от задълженията си по закона сумите за данъка върху стоки или услуги по облагаеми доставки, за които не са налице ограниченията на чл. 70. Съгласно нормата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС осн ...
 
 
В бр. 6 от 2019 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Съпруг предоставя паричен заем на дружеството на съпругата си (ЕООД). Според пар. 1, т. 3 от ДР на ДОПК те са свързани лица. В същото време той е назначен на ТД в съответното дружество. За предоставеният паричен заем има сключен договор, съответно погасителен план и е определена лихва. Лихвата е начислена и изплатена към 31.12.2018 год. Призната е за разход на дружеството. Следва ли тази лихва да у ...
 
 
В бр. 20 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: ООД наема магазин под наем от физическо лице за срок от 1 година. ЕООД е длъжен по договора за наем да извърши ремонт на магазина на стойността на 10 наема (фактурите за ремонт са издадени на ЕООД). 1. Трябва ли физическото лице да издава фактура за наема? 2. Трябва ли да се удържа 10% авансов данък и да се внася от ЕООД? Отговор: Когато разходите за извършения ремонт от ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин предоставя апартамента си като място за настаняване на туристи. Общината X е категоризирала имота като апартамент за гости с две звезди. За упражняване на тази дейност като физическо лице е извършено вписване по Закона за регистър БУЛСТАТ. Собственикът подава декларация образец № 1 всеки месец и плаща дължимите суми като самоосигуряващо се физическо лице. Освен това собственикът не живее в апартамента, който о ...
 
 
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Наели сме имот дългосрочно. Плащаме наем и битовите сметки. Дължим ли някакви данъци и такси, включително ние ли трябва да плащаме данък сграда и такса смет? Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с договора за наем един наемодател се задължава да предостави на наемателя една вещ, обикновено имот, за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена. Този договор е възмезден и двустранен. Той се смята сключен от мом ...
 
 
В бр. 20 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружеството ще осъществява туристически услуги чрез резервации през Booking.cоm B.V (холандско дружество). Регистрирахме го по ДДС на основание чл. 97а от ЗДДС. За получените от доставчика фактури за комисионите ДДС подлежи на самоначисляване и възстановяване. Тъй като оборотът не е облагаем до регистрация на основание чл. 96, интересува ме оборотът ни от реализираните продажби на ...
 
 
В бр. 19 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да си закупи от физическо лице къща с двор, която ще използва за дейността на дружеството. При закупуването на имота няма да се ползва данъчен кредит, тъй като продавачът не е регистрирано по ЗДДС лице. Плановете са след 5-10 години дейността да се прекрати и имотът да бъде продаден на друго физическо лице. Следва ли при бъдещ ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Германска фирма с място на независимата си икономическа дейност в Германия продава на българска фирма рекламни съоръжения – пилони и фасадни лога, които са произведени, доставени и монтирани на сградите на клиента в България. “Х” ООД е наета от германската фирма да монтира тези изделия върху готови фундаменти на обектите на клиентите в България. Взаимоотношенията на “Х” са само с германския производител, който възлага п ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 23-29-91 от 02.11.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
№ 96-00-286 от 04.12.2018 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при начисляване на лихви по заем на чуждестранно физическо лице.
№ 26-Д-258 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
№ 26-Л-63#1/18 от 20.02.2019 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на подаръчни карти, изда­дени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоста­вяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му.
№ М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
№ 24-39-61 от 07.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на транзакциите, възникващи във връзка със събирането на „цена за задължение към обществото“ от търговците към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС)
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.