Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 24
от 10 юни 2024 год.
Данъци
 
Въпрос: Дружеството извършва доставка на природен газ в съответствие с индивидуална лицензия за обществена доставка на природен газ на територията на Република България, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за срок от 35 години. Считано от 16.09.2021 г. дружеството притежава Лицензия за търговия с природен газ №Л-548-15/16.09.2021 г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 31, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение вто ...
 
 
Въпрос: Фирма “Х” иска да дава ваучери за храна. Данъчно се приемат за разход на фирмата и са без осигуровки. Но от фирмата за ваучери предлагат също на фирма “Х” подаръчни ваучери и уверяват фирма “Х” ,че не им се дължи осигуровки, а само 10% данък представителни в края на годината. Въпросът е може ли всеки месец да се дават еднакви ваучери - примерно ваучер подаръчен 200 лв. на всеки служител плюс ваучер за храна. Според фирма “Х” подаръчните ваучери трябва да са обосновани за определени случа ...
 
 
Въпрос: Собственик на фирма в България живее и работи по трудово правоотношение в Австрия. Той ще бъде назначен с договор за управление и контрол към българското дружество, като по правило трябва да се осигурява в другата държава членка. Тъй като е осигурен в Австрия, данък общ доход и осигурителните вноски ще трябва ли да бъдат съобразени с австрийското законодателство? Отговор: В случая става въпрос за данъчното третиране на евентуални доходи на въпросното лице по ЗДДФЛ , поради което, ако ли ...
 
 
Въпрос: Какви са особеностите на облагането с ДДС на доставките при вътреобщностната трансгранична търговия на стоки? Отговор: Български данъчно задължени лица все по- често се включват в операции за трансгранична търговия в рамките на ЕС, при което нерядко попадат в ситуации, при които не могат да преценят какви са техните законосъобразни задължения както у нас, така и в държавите членки, в които се оказва местоизпълнението на доставките им. При това обикновено, вместо да потърсят помощта на к ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. С решение на управителя е издадена заповед за командировка на служител във Великобритания. Целта на командировката е обучение на служителя за работа със софтуер. При отчета на служителя е представена фактура (invoice) за нощувка с начислен ДДС. Въпросът е следва ли да се направи протокол за самоначисляване на ДДС въз основ ...
 
 
Въпрос: Физическо лице от България е изградило интернет сайт за дизайн на снимки и видеоклипове предимно на физически лица от Европейския съюз и трети страни. Какъв трябва да бъде данъчният статут на това лице? Трябва ли да се регистрира по ДСС и по кой от специалните режими в Съюза или извън Съюза? Отговор: Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка, ще изразим следното принципно становище. За да се приложи правилно данъчно облагане по Закона за данък върху добавената стойнос ...
 
 
Въпрос: Какви са промените за 2024 г. в обхвата на предоставяне на информация по реда на чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ? Отговор: Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗИД на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.), са направени съществената част от измененията в ЗДДФЛ, влизащи в сила от 1 януари 2024 г. В тази връзка са налице промени и в разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, като отбелязваме, че относно предоставянето на информаци ...
 
 
Въпрос: Дружество с място на стопанска дейност в България, регистрирано по ЗДДС, има и онлайн магазин за продажба на стоки в България с начин на плащане само пощенски паричен превод - ППП (няма касов апарат). Как се отразява тази продажба в дневника за продажби по ДДС за съответния период? Трябва ли да се издава фактура за всяка продажба на физическо лице, която да се обвърже с пощенския паричен превод? Отговор: Задълженията на стопанските оператори за документиране и отчитане на доставките на ...
 
 
Въпрос: Физическо лице, работещо по трудов договор и самоосигуряващо се лице в качеството си на управител във собствена фирма е спечелило награда от участие в електронна игра, като участието се състои да направи карта на въпросната игра. Фирмата, изплатила наградата, е на територията на САЩ. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС и ако да, дължи ли ДДС на получената сума? Какви данъци и осигуровки се дължат, като какъв доход се декларира в данъчната декларация? Отговор: Предвид поставения въпрос и ...
 
 
Въпрос: Дружеството ни е дилър на автомобили втора употреба. При продажба на автомобили дружеството издава фактура по чл. 143 от ЗДДС - режим облагане на маржа на стоки втора употреба. Има сключен договор за поръчка с физическо лице за доставка на автомобил от Италия и парите са преведени по банкова сметка на дружеството. Фирмата се задължава да достави автомобил втора употреба до размера на аванса или по-скъп при режима на марж стоки втора употреба. Дължи ли се ДДС за сумата в размер на аванса ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 07-00-502 от 06.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-24-39-175 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия във връзка с дългосрочен заем, предоставен на дружество майка (чуждестранно юридическо лице) срещу минимална лихва
№ М-24-39-1 от 02.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-26-В-178 от 19.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 3-237 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на суми за възстановяване на разходи за платен данък
№ М-26-Б-122 от 13.02.2024 г. Относно: Съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.