Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
Брой 40
от 02 октомври 2023 год.
Данъци
 
Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която има търговски обекти в Пазарджик и на морето. През лятото работници се командироват за осъществяване дейността на морето. Тази година фирмата закупи апартамент на морето, за да може в него да нощуват работниците. За апартамента ще се закупува обзавеждане. Също така ще се наложи да му бъде направен и текущ ремонт, за да може да се използва. За закупеното обзавеждане, ремонта и текущите разходи (ел. енергия и вода) фирмата има ли право на данъчен кредит по ...
 
 
Въпрос: Може ли да се дерегистрира по ДДС фирма при оборот под 100 000 лв. Регистрирана е на основание чл. 96 от ЗДДС? При дерегистрацията трябва ли да се начисли ДДС на наличен имот - сграда, която е придобита чрез апорт от друго дружество и за същата не е ползван данъчен кредит? Отговор: Нормативните правила и процедури за прекратяване на регистрацията за целите на ЗДДС са уредени в разпоредбите на чл. 106 - 111 на закона и на чл. 77 от ППЗДДС. По правило силата на чл. 106, ал. 2 от закона ре ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни раздава пълен пакет ваучери на всички служители, независимо дали отсъстват по болест или в редовен отпуск. Спазва се принципът на равнопоставеност. Възниква въпросът, ако назначим работници почасово, примерно 40 ч. месечно, как ще разпределяме ваучерите на тези хора - пропорционално на работното им време или както на останалите работници, които са на пълно работно време? Отговор: Съгласно чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗКПО разходите за ваучери за храна представляват соци ...
 
 
Въпрос: Дългогодишен работник във фирмата е заболял от онкологично заболяване. Предстои му важна операция, която ще струва около 5000 лв. Ръководството на фирмата е съгласно да поеме разходите за лечението на работника. Какви са вариантите тези суми да се признаят за разход на фирмата, като се има предвид, че работникът няма ТЕЛК. Във фирмата работят още 8 работници. Няма програма за социални придобивки. Годишно фирмата има печалба около 100 000 лв. Работникът не е свързано лице с никой от собст ...
 
 
Въпрос: Фирма ЕТ регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Може ли да закупи терен в УПИ, за да построй селскостопанска сграда и да ползва покупката на терена, като преференция "нова сграда"? Отговор: Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка ще изразим следното принципно становище. На основание чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като еднолич ...
 
 
Въпрос: Дружеството е регистриран търговец на ел. енергия. Търгува с други регистрирани търговци на ел. енергия чрез БНЕБ. За прихода от търговията е сключено споразумение за самофактуриране с БНЕБ. Сега дружеството възнамерява да се регистрира на германската енергийна борса, където да извършва същата дейност - търговия с ел. енергия с други търговци на ел енергия на германската енергийна борса. Трябва ли да се регистрира за тази си дейност по ДДС в Германия дружеството и как следва да се докум ...
 
 
Въпрос: Нашата фирма е регистрирана по ДДС и предава стока на спедиторска фирма от България, също регистрирана по ДДС, за да я достави до Швейцария. За целта спедиторската фирма ни издава фактура за услугата с основание за начисляване на 0% ДДС - чл. 30 от ЗДДС. Трябва ли да изготвя протокол по чл. 117 за начисляване на ДДС по фактурата на спедиторската фирма? Отговор: Разпоредбата на чл. 30 от ЗДДС не поставя изисквания по отношение на получателя на доставката, а само условия по отношение на н ...
 
 
Фирма "А“ сключва договор за наем на лек автомобил с физическо лице. Лекият автомобил ще се използва за пътувания в страната за сключване на сделки с клиенти, транспорт на работници и служители до работни обекти и др. дейности на фирмата. Данъчно признати ли са разходите за автомобила по реда на ЗКПО и имаме ли право на данъчен кредит за горива и резервни части, свързани с експлоатацията му? Данъчно третиране по ЗКПО Действащият ЗКПО не съдържа специални правила по отношение данъчното третиране ...
 
 
Въпрос: Фирма ЕТ, регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Може ли да закупи терен в УПИ, за да построи селскостопанска сграда и да ползва покупката на терена като преференция "нова сграда"? Отговор: На основание чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за год ...
 
 
Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която има търговски обекти в Пазарджик и на морето. През лятото работници се командироват за осъществяване дейността на морето. Тази година фирмата закупи апартамент на морето, за да може в него да нощуват работниците. За апартамента ще се закупува обзавеждане. Също така ще се наложи да му бъде направен и текущ ремонт, за да може да се използва. За закупеното обзавеждане, ремонта и текущите разходи (ел. енергия и вода) фирмата има ли право на данъчен кредит по ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия
№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария
№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители
№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа
№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011, в сила от 01.01.2022 г.
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната