Брой 25
от 24 юни 2019 год.
Трудово право
 
В бр. 22 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Освободихме служител от 01.01.2019 г. по взаимно съгласие, за да може да получи пенсия. На следващия ден отново го назначихме на работа, поради което временно беше стопирано изплащането на обезщетението. На 12 февруари получих заповед за изплащане на обезщетението. Кой месец следва да се вземе за база - декември 2018 г. или януари 2019 г.? Отговор: При прекратяване на трудовото ...
 
 
В бр. 22 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага след продължителен отпуск по майчинство? Ако заплатата преди началото на отпуска по майчинство (2017 г.) е била на нивото на минималната за страната работна заплата, тя ли трябва да бъде отчитана при определяне на възнаграждението за платения отпуск след майчинството? Отговор: Платените и неплате ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При провеждане на процедура ин витро извън България имам право на отпуск в размер на 20 дни, платени извън полагаемия ми се годишен отпуск. Може ли да уточните след като се представи в службата бележка от лечебно заведение за това че лицето е на лечение в съответната клиника така ли трябва да се процедира и какво следва? В чл. 157, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента работя на трудов договор, в изпитателен срок съм все още. Пада се да изляза по майчинство малко преди или след изтичане на 6-месечния изпитателен срок. Ако работодателят ме освободи по-рано от работа (договорът е в негова полза), имам ли право на обезщетение по майчинство? Има ли значение колко по-рано? Съгласно чл. 67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. з ...
 
 
В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са дължимите от работодателя обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието за прекратяване? Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ за неспазено предизвестие Основанията, на които работодателят има право да прекрати трудовия договор с предизвестие, са регламентирани в чл. 328 от КТ. Срокът на предизвестието е 30 дни при безсрочен трудов договор, освен ако с ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно правила за работна заплата фирмата ни всеки месец начислява бонус на работниците. Бонусът се изплаща всеки месец и е определен процент. Не се начислява само при определени условия - самоотлъчка, дисциплинарно нарушение и др. Сумата на бонуса влиза ли в базата за изчисляване на платен отпуск и на обезщетение при пенсиониране? В чл. 177 от Кодекса на труда /КТ/ е предвиден ...
 
 
В бр. 17 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Възнамерявам да се пенсионирам през тази година, една година по-рано, тъй като имам необходимия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, но не съм навършил изискуемата се възраст. Ако го направя, ще получа ли обезщетение от 6 заплати? Отговор: Чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) установява, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работ ...
 
 
В бр. 17 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Може ли да се ползва чл. 119 от КТ, или трябва да се сключи втори трудов договор със същия работодател за изпълняване на незаета длъжност от щатното разписание, която не е в кръга на трудовите задължения на работника? Отговор: Разпоредбата на чл. 119 от КТ урежда правото на страните по трудовия договор с допълнително писмено споразумение да променят по взаимно съгласие условия п ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Български език. Трябва ли собственика на фирмата, който също е чуждестранен гражданин, не пребиваващ в България, трябва ли възложи управлението по ЗБУТ, на лице български гражданин, което да го представлява? Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В кметство има изпратени по временна заетост по чл. 9 работници, както и такива от пробационна служба. Необходимо ли е тези работни места да бъдат обхванати в оценката на риска и какъв е редът за провеждането на инструктажи на тези лица? Въз основа на предоставената в запитването Ви информация, считаме, че става въпрос за две групи лица: 1. Лица, които на основание Закона за соци ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 23-29-91 от 02.11.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
№ 96-00-286 от 04.12.2018 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при начисляване на лихви по заем на чуждестранно физическо лице.
№ 26-Д-258 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
№ 26-Л-63#1/18 от 20.02.2019 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на подаръчни карти, изда­дени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоста­вяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му.
№ М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
№ 24-39-61 от 07.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на транзакциите, възникващи във връзка със събирането на „цена за задължение към обществото“ от търговците към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС)
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.