Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
Брой 40
от 02 октомври 2023 год.
Трудово право
 
Въпрос: Какъв вид договор се сключва и на какво основание при наемане за кратък срок няколко пъти месечно до 1-2 дни седмично на работници за извършване на товаро-разтоварна дейност в складово помещение? Ако съответните лица са служители по друго трудово правоотношение, какъв вид договор може да се сключи при наемането им за кратковременна работа? Отговор: Принципно са мислими поне два възможни варианта: сключване на трудов или на граждански договор, затова на първо място е добре да се изясни р ...
 
 
Въпрос: При дисциплинарно наказание за редовно закъснение или отсъствие от работа какви мерки е длъжен да предприеме работодателят и в какъв срок? Отговор: На първо място следва да се отбележи, че налагането на дисциплинарни наказания е право, а не задължение на работодателя. Кодексът на труда изброява примерно възможни нарушения на трудовата дисциплина. Някои от тях са посочени в разпоредбата на чл. 187 КТ: нарушения, свързани с работното време, неизпълнение на възложената работа, увреждане на ...
 
 
Въпрос: Въпросът ми е свързан с чл. 70, ал. 5, и ал. 4 от КТ. Назначихме човек по трудов договор със срок на изпитване 6 мес. на длъжност зам.-ръководител производство. Лицето няма опит и явно не се справя с този пост. Може ли, след като изтече изпитателният срок, да го преназначим на друга длъжност, примерно - инженер поддръжка, отново с изпитателен срок за 6 мес. През периода, през който тече изпитателният срок, лицето беше в платен и неплатен отпуск и в болнични. Според чл. 70, ал. 4 от КТ из ...
 
 
Въпрос: Служител работи по безсрочен трудов договор. Без да уведоми работодателя си, той се явява на конкурс за заемане на длъжност в друго предприятие и го печели. Дава ли му спечеленият конкурс правото без предизвестие да прекрати трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ? Отговор: Разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ се прилага само за прекратяването на срочни трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ (за работа на длъжност, която се заема с конкурс). Още когато се с ...
 
 
Въпрос: Работодателят допълва длъжностната характеристика с нови задължения, които произтичат от изпълняваната длъжност. Но служителят отказва да подпише допълненията да изпълнява тези задължения. Какви са възможностите на работодателя в такава ситуация? Отговор: Длъжностната характеристика е вътрешен документ на работодателя, с който в съответствие с нормативната уредба и съобразно конкретните условия и изпълняваната работа се определят редица основни права и задължения на работника или служит ...
 
 
Въпрос: Необходимо ли е работодателят да има щатни бройки за сключване на трудови договори по чл. 110, 111 и 114 от КТ? Отговор: Трудови договори за допълнителен труд при същия или при друг работодател се сключват по реда на чл. 110 и чл. 111 от КТ, а за работа в определени дни от седмицата - по чл. 114 от КТ. Съдържанието на такива трудови договори трябва да отговаря на всички условия по чл. 66, ал. 1 от КТ, в това число и относно наименованието на длъжността по НКИД 2011 и характера на работа ...
 
 
Въпрос: Поради отказ на майка на двегодишно дете да последва фирмата, която се мести в друг град, работодателят прекратява трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 7 от КТ. Ползва ли се майката от предварителна закрила при уволнение? Откога започва да тече предизвестието за уволнение, ако заповедта е връчена по куриер 3 дни след датата на издаването й? Отговор: Ако работникът или служителят откаже да последва предприятието, което се премества в друго населено място, работодателят има право да пре ...
 
 
Въпрос: По Кодекса на труда за следваща година може да се прехвърли отпуск в размер на не повече от 10 дни. Ако останат неизползвани повече от 10 дни, те губят ли се? Отговор: В съответствие с чл. 176а, ал. 1 от КТ независимо от причините, поради които платеният годишен отпуск не е ползван, правото на ползването му се погасява по давност с изтичането на две години от края на годината, за която той се полага. Следователно, ако останат неизползвани повече от 10 работни дни отпуск, правото на полз ...
 
 
Въпрос: Работните заплати в предприятие се начисляват последния ден на текущия месец. Изплащат се в следващия месец - 25-о число. Дават се аванси до 5-о число на следващия месец, след начисление на раб. заплата. Понякога информация за даден аванс ни се предоставя към средата на месеца след месеца на начисляване . Или може би да напиша датите , ще е по-ясно: На 31.03 се изготвят ведомости след подадена информация за отпуски и болнични и др. отсъствия. На 07.04 се раздават аванси - тази информация ...
 
 
Въпрос: При назначаване на служител по чл. 114 от КТ необходимо ли е да има свободна щатна бройка за същата длъжност? Отговор: Трудовият договор по чл. 114 от КТ отговаря на всички условия и изисквания по КТ, в това число и по чл. 66 от КТ относно неговото съдържание, като се посочва длъжността по ЕКПД - 2011 г. Както се вижда, и за този вид трудови договори работодателят трябва предвиди съответните бройки в щатното разписание. Ще отбележим, че трудовият договор по чл. 114 от КТ също се регистр ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия
№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария
№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители
№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа
№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011, в сила от 01.01.2022 г.
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната