Брой 8
от 19 февруари 2024 год.
Трудово право
 
Въпрос: По време на ползването на платен годишен отпуск наша служителка се разболя, за което й е издаден болничен лист. Трябва ли да ползва отпуск по болест? Има ли право след отпуска по болест да продължи да ползва остатъка от разрешения платен годишен отпуск? Отговор: Ползването на друг вид отпуск е основание за прекъсване на ползването на платения годишен отпуск (чл. 175 КТ). Отпускът поради временна неработоспособност се разрешава от здравните органи. Той е еднакво задължителен и за двете с ...
 
 
Въпрос: Имаме баща на близнаци. Децата се изписват по различно време от болницата. За всяко от децата се издава документ от болницата кога е изписано, като разликата е над 20 дни. Той за всяко дете ли има право на отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ или само за едно? Отговор: Според цитираната в запитването разпоредба на чл. 163, ал. 8 КТ, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от ...
 
 
Въпрос: Съгласно чл. 154, ал. 2 КТ когато официалните празници, с изключение на великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Ако графикът на работа при СИРВ съвпада с неприсъствените дни, визирани в алинея 2, следва ли да се начислява допълнително възнаграждение за работа на официален празник или такова се начислява само при работа в деня на официалния празник? Отговор: При сумирано изчисляване на работното време работа ...
 
 
Въпрос: Колко дни платен годишен отпуск се полагат по трудов договор за 4-часов работен ден? Отговор: Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на трудовия стаж, зачетен за съответната година. В съответствие с чл. 354 от КТ работата на половината и повече от законоустановеното работно време се зачита за пълен трудов стаж. Следователно по трудов договор за половината от установеното работно време се полага пълният размер на платения годишен отпуск, определен по реда и при ус ...
 
 
Въпрос: Служител съм по безсрочен трудов договор. Получих решение на ТЕЛК за 80% намалена работоспособност - установено онкологично заболяване. Поради намаляване обема на работата ми предлагат да работя на 4-часов работен ден. Работодателят има ли това право? Ако откажа, може ли да ме уволни? Отговор: В съответствие с чл. 138, ал. 1 от КТ страните по трудовия договор могат по взаимно съгласие да уговорят в самия договор или с допълнително споразумение към него работа за част от законоустановено ...
 
 
Въпрос: През лятната ваканция служител, който е редовен ученик, е назначен с разрешение от Инспекция по труда на срочен трудов договор, при седемчасов работен ден, петдневна работна седмица. По какъв начин може да бъде назначен същият служител да работи и през учебната година само през почивните дни, т.е. с какъв вид трудов договор? Трябва ли да се иска отново разрешение от ИТ, ако срочният договор се прекрати и се сключи нов? Възможно ли е с допълнително споразумение да се продължи трудовият до ...
 
 
Въпрос: Може ли да разясните особеностите по отношение служители, навършили 18 години, които продължават образованието си без откъсване от производството? Първо, има ли дефиниция какво означава „без откъсване от производството“ и – второ – само обучение за средно образование ли се включва тук или и учащите се във висши учебни училища? В Кодекса на труда е установено например, че „работните смени на работниците и служителите, които продължават образованието си без откъсване от производството, как ...
 
 
Въпрос: Ако едно лице е било на борсата и сега го назначим в дружеството, дали периодът, в който то е получавало обезщетение за безработица, трябва да се зачете за целите на определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Отговор: Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е отдавна познато на българската трудовоправна система, но уредбата му претърпя съществени изменения през последните години. Отменената ...
 
 
Въпрос: Работник представя решение на ТЕЛК за 100% неработоспособност и трудовият договор трябва да се прекрати по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ - поради болест. От коя дата се прекратява договорът - от датата на издаване на експертното решение или от датата на представянето му пред работодателя? Отговор: Експертното решение на съответната лекарска комисия е задължително за изпълнение както от работника или служителя, така и от работодателя. Когато решението е за пълна неработоспособност, лицето н ...
 
 
Въпрос: Как се определят длъжностите и работните места, за които работодателят трябва да осигурява работно облекло? Отговор: Работодателят е длъжен да осигурява безплатно работно облекло и обувки на работниците и служителите в два случая: – с цел опазване на здравето и безопасността на работещите - при условия и ред, определени в Наредба № 3/2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; – с це ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-39-119 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с разходи за наемане на работници от Узбекистан
№ 96-00-224 от 20.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-532 от 25.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 94-00-125 от 12.10.2023 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз
№ 94-00-127 от 18.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 20-28-1 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.