Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 24
от 10 юни 2024 год.
Трудово право
 
Въпрос: Длъжен ли е работодателят да установи сумирано работно време, ако се налага да използва две смени по 12 часа? Отговор: При приетата петдневна работна седмица нормалното работно време през деня е до 8 часа (до 40 часа седмично) и до 7 часа през нощта (до 35 часа седмично). Отработеното в повече време представлява извънреден труд и се заплаща като такъв. В конкретния случай работодателят трябва добре да прецени дали да установи работно време в три смени по 8 часа или в две смени по 12 час ...
 
 
Въпрос: Има ли олекотен режим за назначаване на временни трудови договори на стажанти по различни програми в нашата област - архитектурно-строителното проектиране? Отговор: В гл. XI КТ “Професионална квалификация” са уредени различни по правната си природа споразумения. Договорите за придобиване, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация съпътстват трудовия договор между страните или се сключват между лица, които се подготвят да встъпят в трудово правоотношение. Те не са труд ...
 
 
Въпрос: Трудовият договор със служител се прекратява поради пенсионирането му. Веднага след това се сключва нов трудов договор за същата длъжност. Ще му се запази ли изплащаният процент прослужено време? Отговор: В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния ...
 
 
Въпрос: Изтича срокът на споразумението на лице, заело длъжността въз основа на конкурс. За същата длъжност няма други кандидати освен същото лице. Как трябва да се постъпи в такъв случай? Отговор: При заемане на длъжност въз основа на конкурс, трудовото правоотношение за определения срок възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата (чл. 96, ал. 1 от КТ). В такива случаи преди постъпването на работа работодателят и работникът или служ ...
 
 
Въпрос: Ползват ли се със защита по чл. 333, ал. 3 от КТ всички секретари, членове на синдикално ръководство, когато тази позиция се заема от няколко души? Отговор: Синдикалните дейци, които не са на щатна синдикална работа, се ползват от общите закрили при уволнение, предвидени в чл. 333, ал. 1, 2, 4, 5 и 6 от КТ. Освен това те се ползват и от специалната закрила по чл. 333, ал. 3 от КТ, която се прилага при прекратяване на трудовия договор на някое от следните основания по Кодекса на труда: - ...
 
 
Въпрос: Трудов договор със срок за изпитване е прекратен по чл. 71 от КТ - преди изтичане на срока на изпитване. Откога започва да тече срокът на изпитване - от датата на сключване или от датата на постъпване на работа? Коя дата за прекратяване е коректно да се посочи в трудовата книжка - последният ден в осигуряване или първият неработен ден? Отговор: Трудов договор със срок за изпитване се сключва, когато работодателят иска да установи реалните качества на работника или служителя, а лицето - ...
 
 
Въпрос: Собственик на фирма в България живее и работи по трудово правоотношение в Австрия. Има ли възможност да бъде назначен с договор за управление и контрол към българското дружество, като по правило трябва да се осигурява в другата държава членка. Ако има друг вариант за назначаване на лицето на договор към българското дружество, ще съм много благодарен да го опишете. Отговор: Няма пречка едноличният собственик на търговско дружество да бъде вписан и за негов управител. Обичайно това става ...
 
 
Въпрос: Има ли работодателят право при сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - за заместване на отсъстващ служител, да определи на заместника по-ниска заплата от тази на титуляря? Отговор: Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ е самостоятелно правно основание за сключване на трудовите договори за заместване на отсъстващ работник или служител. Условията по този договор се определят от страните. Това се отнася и за трудовото възнаграждение, което се определя по предвидения ...
 
 
Въпрос: Как се изчислява обезщетението от работодателя за първите три дни отпуск по болест, ако те са в два поредни месеца? Отговор: Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение (чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване). Това се отнася и за случаите ...
 
 
Въпрос: Работник придобива право на пенсия по чл. 69 от КСО, но не го упражнява, а сключва нов трудов договор. След 3 месеца решава да упражни правото си и да се пенсионира. Може ли да бъде уволнен по чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ? Отговор: Разпоредбата на чл. 69 от КСО урежда условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на военнослужещите и други подобни категории осигурени лица. Ако трудовият договор е сключен, след като работникът или служителят е придобил и упражни ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 07-00-502 от 06.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-24-39-175 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия във връзка с дългосрочен заем, предоставен на дружество майка (чуждестранно юридическо лице) срещу минимална лихва
№ М-24-39-1 от 02.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-26-В-178 от 19.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 3-237 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на суми за възстановяване на разходи за платен данък
№ М-26-Б-122 от 13.02.2024 г. Относно: Съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.