Брой 32
от 12 август 2019 год.
Трудово право
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен медицински преглед? 2. Следва ли нашият СТМ да изиска от съответния СТМ в Испания медицинското му досие или трябва да създаде изцяло ново лично здравно досие? На основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Български език. Трябва ли собственика на фирмата, който също е чуждестранен гражданин, не пребиваващ в България, трябва ли възложи управлението по ЗБУТ, на лице български гражданин, което да го представлява? Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право да ползвам отпуск ако същия е отложен от предходната година със съгласието на работодателя и част от него не е поискан за ползване до 6 мес. от настоящата година? Работодателят има ли право да ми го предостави,ако не ме е поканил да го ползвам преди това през миналата година? В чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Определяните от СТМ по КТ чл. 286, ЗБУТ и Наредба 3, периодични медицински прегледи (типов формуляр за годност и представянето му лично от служителя на работодателя), могат ли да бъдат повод за „фактическа невъзможност за упражняване на професия“? Например, поради регистриране на психично заболяване със срок на лечение/ отшумяване над една година и трудов договор на магистрат? Съ ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: По чл. 13 от Наредбата за трудоустрояване, считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност, които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13? Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Поради погрешно пресметнат трудов стаж при назначаване работник получава по-високо възнаграждение клас прослужено време. При откриване на грешката впоследствие, може ли да работодателят със заповед да намали занапред размера на класа прослужено време като отчете действителните записвания в трудовата книжка? Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор ...
 
 
Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да уволни служител, който е в отпуск? Кодексът на труда (КТ) предвижда много норми, които дават закрила на различни категории работници и служители. Има специални текстове за закрила на лица с намалена работоспособност, на жените, на непълнолетните. Има и специална част, която пък е озаглавена "Закрила от уволнение". Там са определени правилата, както и категориите от работници или служители, които могат да бъдат уво ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в болничен 135 дневен за бременност и раждане на близнаци, налага ми се да постъпя в болница за решаване на мой здравословен проблем. Има ли право бащата на болничен за отглеждане на децата за времето в което аз ще съм в болница? С чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е уредена възможността, когато майката на дете до 2-годишна възраст заболее тежко, поради което ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако при режим на сумирано изчисляване на работното време се получават часове над нормата само от превръщането на дневните часове в нощни, това извънреден труд ли е и заплаща ли се и отчита ли се като такъв? Реално отработените часове са в нормата, но има и нощни смени в тях, т.е. ако ги преобразуваме в дневни с коефициента, ще надвишим нормата. Това извънреден труд ли ще? Едновре ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобиване право на пенсия съгласно чл. 68,ал. 3 от КСО след прекратяване на трудовоправните отношения с работодател при когото съм работи последните около 12 г. и в какъв размер би следвало да е? Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.
№ 53-00-178 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ЗКПО по отношение на клон на чуждестранен търговец
№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.
№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-88 от 02.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС
№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.