Брой 7
от 18 февруари 2019 год.
Трудово право
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е едно лице да подпише два трудови договора като продължителността на работното време е 8 часа и по основния, и по допълнителния трудов договор, като последният е с втори работодател, различен от този по основния трудов договор? Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Със заповед управителят на нашата фирма обяви дните 27-31.12.2018 г. за неработни, като предостави за едновременно ползване платения годишен отпуск. Пускам заповед за всеки, без хората да пишат молби. Част от хората са изчерпали обаче платения годишен отпуск. Мога ли автоматично да им пускам неплатен отпуск, при положение, че фирмата няма да работи? Работодателят няма право да оп ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какво трябва да стане с неизползваната ми отпуска от 2017 г. ако на 3.05.2018 г. съм излязла в болнични за 6 месеца? Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на допълнителен платен отпуск по чл.169, студент съм без откъсване от производството, но формата се води редовна, като обучението се води петък вечер, събота и неделя? Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в разме ...
 
 
В бр. 2 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител изпълнява заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярът заяви, че няма да се връща на работа. Работодателят иска да остави заместника на постоянен договор. Нужно ли е да се прекрати договорът за заместване, или е достатъчно да се подпише допълнително споразумение? Отговор: Трудовият договор за заместване на отсъстващ служител по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ се прекратя ...
 
 
В бр. 2 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право, отговаря на следния въпрос: Въпрос: По трудов договор заплатите на служителите се превеждат до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Когато този ден се окаже почивен (напр. неделя), заплатите се превеждат на първия следващ работен ден. В такава ситуация служител подава заявление за едностранно прекратяване на трудовия си договор без предизвестие по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ (поради заб ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Едно предприятие колко време съхранява заповедите за извънреден труд? Примерно заповед за извънреден труд от 2015 г. кога трябва да се унищожи? Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения (приложение № 2 към чл. 7) се съхраняват при работодател ...
 
 
В бр. 2 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: На 22 октомври тази година едностранно беше прекратен безсрочният ми трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Считам, че основанието за прекратяване на трудовия ми договор трябва да бъде чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, а не чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, тъй като съм заемал длъжността от 01.01 2000 г. и съм отговарял на всички изисквания за това. Изискването за образователен ценз следва л ...
 
 
В бр. 1 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител ще бъде назначен на 4-часов работен ден. Към момента на назначаването няма друг трудов договор. Какво ще произтече за работодателя, ако сключи с лицето договор за 4-часов работен ден, а впоследствие то сключи договор с друг работодател за 8 часа. Кой договор ще е основен? Отговор: В § 1, т. 12 от ДР на КТ се съдържа легална дефиниция на понятието “основно т ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в болница като немедицински персонал на 5 дневна работна седмица с 7 часов работен ден. От 29.12.2017 г. до 24.11.2018 г. в различни месеци съм ползвала болнични, като общо за годината са 60 календарни дни. Имам 35 дни платен отпуск, от които 15 дни за работа във вредна среда. Заради болничните, които съм ползвала ми е взет един ден от този отпуск. Този месец имаме като ДМС ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 20-00-122 от 16.05.2018 г. Относно: прилагането на ЗДДС и ЗДДФЛ
№ 20-21-72 от 05.07.2018 г. Относно: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-00-104 от 21.05.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и СИДДО с Република Корея
№ 94-00-69 от 21.06.2018 г. Относно: Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и деклариране на доходи от трудово правоотношение и наем
№ 3-1439 от 26.07.2018 г. Относно: начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
№ 3-1392 от 18.07.2018 г. Относно: определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2019 г.
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2019 г.
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.