Брой 3
от 17 януари 2022 год.
Счетоводство
 
Въпрос: В рамките на стопанската година и съобразно цикъла за отглеждане на пшеница фирмата прави съответни разходи (тор, семена, горива и др.), които отнася впоследствие по сметка 611. Как стои въпросът с поетапното прибиране на реколтата? Като следва да се има предвид, че ожънатото зърно веднага се продава, част от него се раздава под формата на рента, друга част остава за влагане в производството за следващата година? По каква цена се заприходява пшеницата с оглед на това, че фирмата има факт ...
 
 
Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, закупува стока от различни доставчици от Китай по условието Инкотермс DDP (Доставено, мито платено). Използва платформата alibaba.com. Получава стоката директно до адрес. Единственият документ, който получава, са фактурите от различните търговци. Не получава митнически декларации. Условията, които сключва с доставчика са, че всички разходи, включително ДДС, мита и такси за сметка на продавача. При опит да се поискат от доставчика митнически декларации се ока ...
 
 
Въпрос: Разпределен е дивидент в размер на 1 млн. лв. След удържане на данъка от 50 хил. лв. дивидентът от 950 хил. лв. е изплатен по банков път на съдружника. Съдружникът (собственикът) решава да върне част от парите в размер на 700 хил. лв. обратно в дружеството с банков превод по сметки на дружеството. Целта на собственика е използване на средства изцяло за лични нужди и разплащания (в брой или по банков път), като подчертавам: с тях няма да се извършват разходи и разплащания, свързани с дейн ...
 
 
Въпрос: Фирмата извършва услуга на клиент - изработка и монтаж на електронно табло за управление на машина. По искане на клиента материалите, които са закупени от нас и вложени при тази услуга, са фактурирани поотделно всеки с надценка и на отделен ред цената на самата услуга. Как да изпиша материалите: като продадени материали - 707/302, или вложени материали 601/302 и съответно 703/601? Отговор: Съгласно СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси текущите (краткотрайни) материални активи, п ...
 
 
Въпрос: По отношение на едногодишните договори за ползване на земеделска земя с физически лица, касаещи една стопанска година, но засягащи реално две финансови години – от 01.10 текущата година до 30.09 на следващата година. Тъй като едногодишните договори са по-скоро като намерение и повече касаят правното основание за обработваната земя, както и често се случва да бъдат оттегляни (поради смяна на собствеността, арендатора и др.) или да бъдат сключвани нови, допуска ли се разходът на бъде отчит ...
 
 
Въпрос: Фирма има няколко вида дейности в различни обекти. Един от обектите - кафе-сладкарница, от м. 09.21 г. спира дейността си. Необходимо ли е подаването на документи, какви и къде? Отговор: Обстоятелството, че дадено предприятие прекратява своята дейност в един от своите търговски обекти, не подлежи на деклариране в НАП или в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. На деклариране ще подлежат прекратяване на трудовите договори на работниците и служителите, които са работили в този търговски ...
 
 
Въпрос: Как следва да се отчете сламата като вторичен продукт след прибиране на пшеницата, като следва да се има предвид, че сламата не се реализира нито като сено, нито балирана, а излиза в смляно състояние по време на самия жътвен процес, остава на полето и впоследствие се заорава? Какъв е допустимият размер на фирите при престой на пшеницата в склада или транспорт? Разпределят ли се в сметка 611? Как се отчитат отсевките, които се получават след триоренето (почистването) на пшеница преди сеит ...
 
 
Въпрос: Българска фирма продава онлайн стоки на физически лица във Франция, Италия и Германия. Стоката се купува от Китай, не идва в България, а отива директно в Италия, където фирмата има склад. Оттам стоката се изпраща на физически лица в горепосочените три държави. Фирмата е регистрирана по ЗДДС в тези три държави и има място на стопанска дейност в Италия. Фирмата ще води счетоводство в Италия, касаещо мястото на стопанска дейност там, ще подава годишна данъчна декларация в Италия и ще плаща ...
 
 
Въпрос: Юридическо лице е закупило УПИ на стойност 50 000 лв. То учредява право на строеж - 25% върху стойността на сграда на строителна фирма (също юридическо лице) с построяване на апартаменти със стойност 300 000 лв. Дружеството собственик ще издаде фактура за учреденото право на стойност 300 000 лв. без ДДС. Получена е фактура от строителя за авансово плащане за обезщетението в размер на 300 000 лв. 1. Какви счетоводни записвания трябва да направи собственикът на имота във връзка с учредява ...
 
 
Въпрос: Наш клиент прехвърля чрез интернет платформа StoneX неразпределено злато по наша метална сметка, открита при посредника. В този случай няма физическо движение на метал, поради което той се третира като валута от страна на борса StoneX. Няма и такси за съхранение или такси за обработка. Борса StoneX отразява по сметката на клиента намаление и съответно увеличение по нашата метална сметка (като я кредитира), чрез която можем или да търгуваме, или да извършваме платежни операции чрез писмен ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ ЕП-04-19-917 от 01.09.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-36-4 от 04.10.2021 г. Относно: Приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на храна и напитки от обект (тип кафе-сладкарница) със седящи места и маси и щанд за обслужване на клиенти
№ М-94-В-819 от 12.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-88 от 25.10.2021 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на лице, навършило 18-годишна възраст, което учи за придобиване на средно образование в колеж в Италия
№ М-24-36-70 от 01.12.2020 г. Относно: Указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
№ ЕП-04-03-23 от 15.07.2021 г. Относно: Предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с намаляване на периода за възстановяването на здравноосигурителни права в условията на епидемична обстановка
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.