Брой 23
от 14 юни 2021 год.
Счетоводство
 
Въпрос: 1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Облигациите имат купонни плащания, които са определен процент от номиналната стойност и се изплащат на определен период от време. На тримесечие се удържа такса за съхранение на книжата (наречена custody). След година и половина облигациите са продадени на борсова цена 174 000 USD и е удържана такса по ...
 
 
Въпрос: През 2020 г. фирмата ни е кандидатствала по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". През януари 2021 г. получаваме одобрение и е подписан административен договор. Финансирането ще бъде получено през март 2021 г. Допустимите разходи по програмата ще се отнасят за начислени и изплатени работни заплати през февруари 2020 г. Отчитането ни е п ...
 
 
Въпрос: Дружество е закупило дялове от взаимен фонд на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Последващата оценка по справедлива стойност счетоводно се отчита в преоценъчен резерв (капиталовия подход). Дружеството не получава дивиденти от фондовете, тъй като се реинвестират, но получава по сметката си данъка върху дивидента, който не е внесен в Австрия. На тримесечие се удържа такса за съхранение ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни наема търговски обекти за осъществяване на дейността си. Във връзка с пандемията COVID-19 и затварянето на обектите и намалените обороти след тяхното отваряне, наемодателите по наше искане ни дават различни видове отстъпки за дължимите наеми. Обикновено плащаме базов наем и договорен подоходен (в % от нетните обороти) при превишение на последния над базовия. Имайки предвид разликите в договорките, какво данъчно третиране и счетоводно отчитане трябва да приложим? Варианти на от ...
 
 
Въпрос: При кои случаи се налага да се пристъпва към съставянето на консолидирани финансови отчети? Отговор: Поначало счетоводният закон изисква консолидираните ГФО да се съставят само от предприятия майки, независимо от това къде се намират седалищата на неговите дъщерни предприятия, като се спазват изискванията на възприетата счетоводна база – НСС или МСФО. За онези предприятия, които са възприели НСС като своя база за съставяне и представяне на финансови отчети, чл. 32 от Закона за счетоводс ...
 
 
Въпрос: Моля за вашето становище относно счетоводното и данъчното третиране на: 1. Компенсациите по ПМС 151, изменено с ПМС 278/2020 г. и по-конкретно за компенсациите за месец декември 2020, които ще се получат през месец януари 2021 г. 2. Безвъзмездната финансова помощ по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" за разходи, направени през 2020 г., а получаване на помощта през 2021 година. Отговор: По своята същност компенсациите по ПМ ...
 
 
Въпрос: Към 31.12.2020 г. имаме служителка, която е в отпуск по майчинство за първата и година, т.е. до 410-ия ден, съответно за 2020 година има неизползван платен годишен отпуск в размер на 15 дни. На каква база би трябвало да се изчисли разходът за тази отпуска и съответните произлизащи от този доход осигуровки. Това означава ли, че разходът за осигуровки трябва да бъде на база новите осигурителни проценти за 2021 г., но също така съм разколебана дали това е правилно, тъй като тази отпуска и с ...
 
 
Въпрос: Какви са промени в Закона за счетоводството, приложими за 2021 година? Отговор: В ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗДДС, като с § 83 от преходните му и заключителни разпоредби се правят съответните изменения в Закона за счетоводството, влизащи в сила считано от 01.01.2021 година. Като цяло можем да кажем, че промените в закона засягат само два момента, а именно: 1) Промени, свързани с оптимизация и подобряване на процеса на годишно ...
 
 
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС, се занимава с транспорт на стоки из цяла Европа. Дружеството е наело под наем паркинг в Нидерландия, за което получава фактура с включен холандски ДДС. Българското дружество извършва ремонт на паркинга, включително за материали, за което отново получава фактури от холандски доставчици с холандската ставка. Отделно от това българското дружество е плащало и данъци и такси за паркомястото. 1. Образува ли българското дружество място на стопанска дейн ...
 
 
Въпрос: Българско еднолично дружество (ЕООД) с капитал 5000 лв. е формирало Други резерви 55 000 лв. от неразпределена печалба. Може ли едноличният собственик да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните Други резерви? Ако е допустимо разпределение на дивидент от Други резерви, какви счетоводни статии ще бъдат съставени? Отговор: Съгласно чл. 246 от Търговския закон акционерните дружества формират фонд „Резервен”. Средствата на фонда могат да се използват само за покриване на го ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка
№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация
№ М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от наем на промишлено оборудване
№ 94-Д-1568#2 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия
№ 23-29-63 от 07.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ М-94-Д-50#1 от 02.02.2021 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно - чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.