Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 30
от 22 юли 2024 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Кои са основните правила при извършване на обезценката на дълготрайни материални активи (ДМА)? Отговор: Правилата и изискванията за обезценяване на активи са регламентирани със СС 36 Обезценка на активи. Те се прилагат за дълготрайните материални и нематериални активи, дългосрочните инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия и положителната търговска репутация. Правилата на СС 36 изискват най-малко веднъж в годината да се прави проверка за наличието на условия за обезценка н ...
 
 
Въпрос: Как следва да осчетоводим получената сума като компенсация за това, че предоставен наш дълготраен материален актив (ДМА) е загубен? Как да отчетем получената компенсация за предоставен под наем ДМА, който ни се връща с повреда? Отговор: Получената парична компенсация за дълготраен материален актив, който е бил повреден, загубен или унищожен, се отчита като приход според т. 10.1 от счетоводен стандарт (СС) 16 ДМА. Съставя се счетоводното записване: Дт с/ка от група 50 Парични средства Кт ...
 
 
Въпрос: Фирма получава допълнителна финансова помощ (разпределен дивидент) от друга фирма. Фирмата, получила помощта, не е осъществявала дейност. Какво е необходимо да се декларира в НАП, в статистика, в Търговския регистър - какви отчети? Отговор: За да се счита, че дадено предприятие не е осъществявало дейност през отчетния период, то за него следва кумулативно да са изпълнени следните четири изисквания, предвидени в § 1, т. 30 от ДР на Закона за счетоводството, а именно: а) през отчетния пер ...
 
 
Въпрос: Ще увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете, респективно на номиналната стойност на вече издадените акции. Какви счетоводни статии трябва да вземем? Отговор: Увеличаването на капитала чрез увеличаване стойността на дяловете, респективно увеличаване на номиналната стойност на акциите се характеризира с това, че не се променя броят на дяловете (акциите), а се извършва увеличение на номиналната им стойност. По този начин се осъществява реално увеличаване на капитала с р ...
 
 
Въпрос: Фирма закупува имот за производствена, складова и търговска дейност, в който има шест масивни сгради. Впоследствие на една от сградите се срутва покривната конструкция и икономически е по-изгодно тази сграда да се събори и на нейно място да се направи метално хале. Издадено е разрешение от общината за събаряне на съществуващата сграда и разрешение за проектиране и строеж на металното хале. Какви са счетоводните записвания за премахване на съборената сграда и започване на строителството н ...
 
 
Въпрос: Дружество, притежаващо имот със стара сграда (склад), решава да построи в същия терен нова сграда на мястото на старата, като преди това старата сграда ще бъде разрушена. Как следва да се отчете стойността на старата сграда, както и разходите за разрушаване и подготовка на терена? Отговор: Счетоводно отчетените разходи по разрушаването на старата сграда по никакъв начин не може да се капитализират и отнесат към първоначалната стойност на новостроящата сграда. При условие че съответната ...
 
 
Въпрос: На 08.11.2022 г. имаше голямо тържество в училището ни във връзка с провеждането на честването на 180-ата годишнина от рождението на патрона на училището и по този повод от общината подаряват на училището дрон Tello Global - един брой, като е предаден на директора с приемно-предавателен протокол. Как да го осчетоводя? Отговор: Предприятията, които съставят своите финансови отчети на база НСС, следва да признаят безвъзмездно получения актив като ДМА, при условие че са налице всички изиск ...
 
 
Въпрос: Как се отчита увеличаването на записания капитал? Отговор: Увеличаването на записания капитал може да бъде предизвикано от различни обстоятелства. С изключение на случаите, когато това е нормативно изискване, увеличението е по решение на собствениците на дружеството, които преценяват необходимостта, целесъобразността и начина на това увеличаване. ТЗ съдържа конкретни условия за увеличаване на капитала на капиталовите дружества, включително мнозинството, с което се вземат тези решения (ч ...
 
 
Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия на нехранителни стоки. Регистрирано е по ДДС. Складовата наличност в края на годината е с около 5000 артикула. Стоките се заприходяват и изписват по отделни кодове/артикули със съответна отчетна цена. Имаме залежали стоки, на които ще направим обезценка към края на годината, но тази обезценка следва да се третира в отчета като разход за провизия за обезценка на тези стоки с определен процент, т.е. да направим фонд за обезценка на стоки. Правилно ли е ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни има инсталирана фотоволтаична система. Част от произведената електрическа енергия използваме за собствени нужди, а останалата я продаваме на енергодружество. Какви документи и счетоводни записвания следва да се водят за производството на електрическата енергия? Отговор: По своята същност и съгласно определенията, дадени в точка 2, буква “б” от СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси, произвежданата в предприятието електрическа енергия представлява стоково-материален запа ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 96-00-223 от 19.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство
№ М-24-39-214 от 15.04.2024 г. ОТНОСНО: счетоводното отчитане и данъчно облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при апорт на вземане при апортиращото и приемащото дружество – свързани лица
№ 96-00-49 от 05.03.2024 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-136 от 26.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 20-21-5 от 20.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 20-31-20 от 29.02.2024 г. ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряване на самоосигуряващо се лице
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.