Брой 11
от 18 март 2019 год.
Счетоводство
 
В бр. 44 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Ние сме търговско дружество. Управителят ни е на трудов договор, в същото време е съдружник. Осигурява се на минималния осигурителен доход за страната. Решено е да му бъде изплатен бонус в голям размер примерно между 50 - 100 хил. лв. Този бонус ще бъде разход за дружеството. Ще има ли нарушение, ако му се начисли по ведомост и изплати към работната заплата за месеца, а в заповедта за изпл ...
 
 
В бр. 39 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Предстои ми да купя от друга фирма влекач МАН, година на производство 2015 г. Счетоводителят каза, че е напълно амортизиран, ще ни го фактурират на 7000 лв. без ДДС. Когато този влекач стане моя собственост, ще имам ли право на амортизации за същия влекач в моята фирма или не? Отговор: Дружеството може да ползва както счетоводна, така и данъчна амортизация за дълготрайния материален ...
 
 
В бр. 9 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Минко ВЕЛКОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: В общинско бюджетно предприятие предстои извършване от външна фирма на строително-ремонтни работи по изграждане на армирана бетонова настилка върху част от територията на предприятието с размер 120 кв. м. Територията на предприятието е общинска собственост - земята и сградата не се водят в баланса на общинското предприятие, а в баланса на общината. Ремонтът на стойност 4600 лв. ще бъде платен със сре ...
 
 
В бр. 9 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Нашето предприятие преработва плодове и зеленчуци в плодови и зеленчукови консерви. Купуваме суровини от земеделски производители. Сред тях има и такива, които са регистрирани земеделски производители по ЗДДС. Случва се в практиката ни да плащаме чрез банка, като понякога част от сумите превеждаме в следващата календарна година. Имам предвид суровина, закупена и доставена октомври-ноември, д ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Физическо лице получава дарение безсрочно и безвъзмездно учредено право на строеж: “Да изгради двуетажна жилищна сграда с партер стоматологичен кабинет”. Общината допуска проекта в исканата към момента част за застрояване - “Първи етап - стоматологичен кабинет”. Какво е необходимо, за да може застрояването на партера - стоматологичен кабинет, да се заведе като актив на фирмата, на която упра ...
 
 
В бр. 8 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имаме сключен договор за финансов лизинг на автомобил. Интересува ме разходите за административни такси по регистрацията, вписване в ЦРОЗ, репатриране на автомобил до КАТ, регистрация в КАТ включват ли се в стойността на автомобила, или се отчитат като текущ разход? Отговор: Съгласно параграф 4.3, буква “б” от СС 17 Лизинг при финансов лизингов договор наемателят записва ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЕООД, регистрирано в България. Собственикът е грък. Пътува в ЕС и Китай. Има ДУК в писмена форма. Признават ли се за разход командировките му (доказано има срещи и реален резултат от тях), ако пътува по следните маршрути: Атина - Китай; Атина - Полша и Атина - Белгия. Пътуването е със самолет. Има бордна карта. И още: Атина - София и Атина - Словакия - с личен автомобил. Има документи ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди пет години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответствие със законите ЗКПО и ЗДДС? Отговор: Стоката може да се бракува или да се обезцени. Относно брака трябва да се и ...
 
 
Въпрос: Извършено е плащане от бюджетното предприятие, като е платена застраховка “Живот - медицинска помощ при пътуване в чужбина” във връзка с командировка на служител. Какви са счетоводните статии, които трябва да се направят, и необходимо ли е този разход да се отчете като поет ангажимент? Отговор: Извършеното плащане изисква да се отчете като обичаен разход, намиращ отражение в § 10-00, в който се представят всички разходи, имащи отношение към издръжката на бюджетната организация. А в случ ...
 
 
В бр. 10 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Закупили сме софтуерен лиценз - допълнително работно място на стойност 700 лв. без ДДС към съществуващ търговски софтуерен продукт. Как трябва да бъде осчетоводено? Отговор: Правата върху компютърните софтуери се отчитат като нематериални активи. Това се основава на параграф 9, буква „а“ от СС 38 Нематериални активи – нематериалните активи могат да се класифицират в гр ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 20-00-22 от 29.01.2019 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)
№ 3-1807 от 05.10.2018 г. Относно: осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което предстои да му бъде отпусната пенсия
№ 3-1779 от 02.10.2018 г. Относно: вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-230 от 08.10.2018 г. Относно: Третиране на доставки на услуги по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 94-00-115 от 09.10.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице през периодите на бременност и раждане и отглеждане на малко дете
№ 94-00-120 от 3.10.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получено обезщетение за болестта „туберкулоза по животните“.
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.