Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 12
от 20 март 2023 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Как да бъде осчетоводено възстановено ДДС за 2021 г. от ЕС за гориво и пътни такси, които при получаване са осчетоводени с цялата сума като разход? Отговор: След като при първоначално заплащане на гориво и пътни такси в чужбина предприятието е определило, че платеният ДДС представлява невъзстановим данък, при първоначалната оценка на счетоводно отчетените разходи сумата на платеният ДДС следва да е елемент от стойността на конкретния разход. Впоследствие, след като е налице увеличение н ...
 
 
Въпрос: Фирмата работи на ишлеме с италианска фирма съгласно договор за обработка на детайли за дюбели и транспортирането им. В една фактура се фактурират трудът за обработка и цената за транспорта, с който се докарват детайлите и връщането на обработените. Може ли цялата сума по фактурата за услугата да се осчетоводи общо, или трябва цената за транспорта да се отдели, тъй като досега цената за транспорта влизаше в цената за обработка, сега е в обща фактура, но като отделна сума? Отговор: Призн ...
 
 
Въпрос: Съгласно данъчен ревизионен акт, изготвен от общинска дирекция МДТ, се налага да се осчетоводят главници и лихви за периода от 2017 до 2021 (налозите данък сгради и такса смет). С оглед на това, че дружеството е по МСС, моля за експертен съвет какви са уместните счетоводни записвания и къде следва да се посочат в отчетите? Ще се промени ли осчетоводяването, ако дружеството възнамерява да оспори тези начисления, след плащането им? Отговор: От въпроса не става достатъчно ясно дали неначис ...
 
 
Въпрос: Ние сме ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Може ли при теглене на суми от банковата ни сметка (банкомат или от офис на банката), сумите да се заприходяват директно в сметка 422 Подотчетни лица, без да минават през сметка 501 Каса? Идеята ни е при изплащане на дивиденти, те да бъдат прихващани от сметка 422 Подотчетни лица, тъй като сумите ще бъдат по-големи от 10 000 лева. Отговор: По сметка 422 Подотчетни лица обичайно се отчитат вземанията от персонала по предоставените авансови суми за изпъ ...
 
 
Въпрос: Нашата фирма раздава ваучери поравно за всички, след изтичането на месеца - до 10-о число на следващия месец, когато се раздават и заплатите. Отчитането им като разход става в предходния месец. За м. декември 2022 г. ваучерите ще бъдат раздадени през януари 2023 г., когато се плащат и декемврийските заплати. Ще бъде ли отчетен този разход за текущата година или трябва да бъде отнесен към 2023 г. Важи ли принципа на начисляването или на паричен поток? Отговор: Разходът за ваучери за хран ...
 
 
Въпрос: На 08.11.2022 г. имаше голямо тържество в училището ни, във връзка с провеждането на честването на 180-ата годишнина от рождението на патрона на училището и по този повод от общината подаряват на училището дрон Tello Global - един брой, като е предаден на директора с приемно-предавателен протокол. Как да го осчетоводя? Отговор: Предприятията, които съставят своите финансови отчети на база НСС, следва да признаят безвъзмездно получения актив като ДМА, при условие че са налице всички изис ...
 
 
Въпрос: Фирма ООД (продавач) е собственик на недвижими имоти - апартаменти. Един от апартаментите е апортиран като капитал в ново ЕООД. ЕООД-то се продава със 100% от капитала с дружествените си 2 275 700 дяла всеки по 1 лев. ООД-то продава на физическо лице новото ЕООД за 2 300 000 евро. Какви ще бъдат счетоводните записвания в ООД-то и каква ще ми бъде печалбата. Апартаментът има Акт 16 и е в 304 с/ка от баланса? Отговор: В конкретното запитване отчитащото се предприятие извършва сделка с фин ...
 
 
Въпрос: Маркетинговата политика на фирмата е свързана с много рекламни кампании, за които трябва да се закупят например подаръци като колела (над 100 лева), тениски и пр., както и други рекламни материали като големи и различни по форма и размери дисплеи. Подаръците се предоставят на физически лица, участвали в „играта“ на случаен принцип, а дисплеите на търговски вериги за излагане на фирмените продукти. С оглед правилното прилагане на Международните стандарти моля за информация уместно ли е да ...
 
 
Въпрос: Фирма продава свой недвижим имот на физическо лице през м. 09.2022 г. за 185 хил. евро. В нотариален акт от 08.09.2022 г. са описани следните обстоятелства - към момента на подписване на договора фирмата е получила 20 хил. евро, а останалите 165 хил. евро ще бъдат заплатени, както следва: първа вноска до 15.09.2022 – 25 хил. евро, втора вноска до 15.09.2023 – 28 хил. евро, трета вноска до 15.09.2024 – 28 хил. евро, четвърта вноска до 15.09.2025 – 28 хил. евро, пета вноска до 15.09.2026 – ...
 
 
Въпрос: Дружество АБЦ е производствено предприятие, което произвежда спортно оборудване. Един от каналите за продажба на дружеството е участието в изложения, като в резултат на дългогодишен опит дружеството има информация, че в следствие на изложенията има нови клиенти и сключени договори. Времето от сключването на договора или първоначалната оферта към клиента, до момента на изработване и доставка на оборудването e между 6 м. и 2-3 години? Възможно ли е дружеството да третира участието в изложе ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон
№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол
№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.