Брой 8
от 24 февруари 2020 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, има налични стоки към 31.12.2017 г. в размер на 65 000 лв. Голяма част от тях, на стойност 23 000 лв., са закупени преди 2013 година. Какви са изискванията стоките да се изпишат през 2018 г. и как да се отразят в ОПР и баланса? Отговор: Стоките могат да се отписват при определени условия. Например това е възможно, когато вече не отговарят на определението за актив поради изтичане на срока на годност. В такъв случай трябва да се бракуват. Бракът може да с ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС, прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти и поддръжка на хардуер. Дружеството има изработен софтуерен продукт, който предоставя за ползване на своите клиенти след заплащане на лиценз. Този софтуерен продукт е включен в нематериалните активи на дружеството в сметка 214 Програмни продукти. Тази година се взе решение за доработка на нови функционалности на софтуера на няколко етапа, ...
 
 
Въпрос: Фирма ще отдава под наем обект за производство (цех + земя). В момента се изгражда фотоволтаична централа, която също ще се отдава под наем към гореспоменатия обект. 1. Ел. енергията, която по договор с ЕРП-то е за стопански нужди, за нея дължи ли се някакъв акциз? 2. Освен фактура за наем на самия обект (цех + земя + фотоволтаична централа) друго трябва ли да се фактурира на наемателя? 3. Мисля, че няма как да се префактурира ел. енергията, произведена от фотоволтаиците към наемателя - ...
 
 
Въпрос: Въпросът ни е свързан с практическото прилагане в счетоводен и данъчен аспект на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и заменилия го МСФО 9 Финансови инструменти в частта му, засягаща безлихвените заеми и, приз­наването - данъчно и счетоводно на разходите и приходите, възникващи при заемодателя и заемополучателя, при първоначалното признаване на финансовите активи и пасиви по справедлива стойност, определена чрез метода за изчисляване на настоящата стойност на бъдещите па ...
 
 
Въпрос: При проведена инвентаризация на стоково-материални запаси са установени липси и излишъци, при част от които има причинно-следствена връзка и биха могли да бъдат компенсирани. 1. Кой е нормативният акт, който допуска това компенсиране? 2. Когато в резултат на компенсирането липсите превишават излишъците, върху коя стойност се начислява ДДС – върху цялата стойност на липсите или върху разликата след компенсирането с излишъците? 3. Признават ли се за данъчни цели компенсираните липси съглас ...
 
 
Въпрос: Фирма с електронен магазин е платила 2700 лв. за разработка на електронния магазин (самата платформа, сайтът, през който продава). В коя сметка е редно да го заведем и каква амортизационна норма да приемем? Отговор: Съгласно счетоводните стандарти интернет страница, възникнала в резултат на развойна дейност, се признава и отчита като нематериален актив, ако предприятието може да удовлетвори изискванията на МСС 38 Нематериални активи или СС 38 Нематериални активи. По принцип изискванията ...
 
 
Въпрос: Дали се признава за разход командировка на СОЛ, което получава възнаграждение за положен личен труд в минималния размер. Става на въпрос за управител на ЕООД на фирма за международен транспорт. Дружеството притежава два камиона, има назначен шофьор на единия камион, който получава командировка в удвоения размер по наредбата за командировки в чужбина (54 евро на ден), а другият камион се управлява от собственика. Въпросът ми е дали може да се изплаща и дали се зачита за разход същият разм ...
 
 
Въпрос: Създаден е консорциум по чл. 357 от ЗЗД за участие в търг по ЗОП. Поръчката е с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация. Описвам го, за да е ясно, че има и стоки, услуги и гаранционен период за тях. Консорциумът е избран за изпълнител на поръчката. В договора е записано: 1. Участниците имат право да получат плащания за стоки и услуги, предоставени от името на консорциума като процент от стойността им, съгласно процента на дялово участие и реално извършената им р ...
 
 
Във в. Труд, Димитрина Захаринова, регистриран одитор отговрая на въпрос: Дружеството “А” е с основна дейност търговия с недвижими имоти, управление и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството придобива от строителя “Х” апартамент на етап замазка. Балансовата стойност на имота, заприходен по с/ка 224 Инвестиционни имоти, в оборотната ведомост, е формирана от цената на доставчика и всички преки разходи, съпътстващи придобиването му. Стойността на актива ще бъде увеличена с разходите по въ ...
 
 
Въпрос: При проведена инвентаризация на стоково-материални запаси са установени липси и излишъци, при част от които има причинно-следствена връзка и биха могли да бъдат компенсирани. 1. Кой е нормативният акт, който допуска това компенсиране? 2. Когато в резултат на компенсирането липсите превишават излишъците, върху коя стойност се начислява ДДС – върху цялата стойност на липсите или върху разликата след компенсирането с излишъците? 3. Признават ли се за данъчни цели компенсираните липси съглас ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор
№ 20-13-7 от 07.11.2019 г. Относно: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО
№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване
№ 96-00-246 от 16.10.2019 г. Относно: Признаване по ЗКПО на разходи за рекламни услуги при отсъствие на хартиен документ
№ М-94-И-793 от 11.12.2019 г. Относно: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване
№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.