Брой 42
от 19 октомври 2020 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Как да изчислим лихвата при оперативен лизинг съгласно МСФО 16 , след като в договора не e упомената такава, нито остатъчната стойност на актива. Сумата е 66 132 лв. - 36 месечни вноски по 1837 лв.? Отговор: В случай че вашето предприятие се явява лизингополучател по договор за лизинг по смисъла на МСФО 16, то тогава при определяне на сегашната стойност на дължимите лизингови плащания същите следва да бъдат дисконтирани със заложения в договора от лизингодателя лихвен процент. Във вашат ...
 
 
Въпрос: ЕООД закупува през 2018 г. селскостопанска техника, нужна за основната дейност, която е заприходена като ДМА , както следва: Телескопичен товарач за 138 600 лв. с вкл. ДДС. Кофа за леки материали за 4560 лв. с вкл. ДДС. Палетни вилици за телескопичен товарач за 2880 лв. с вкл. ДДС. Към датата на покупката дружеството не е регистрирано по ЗДДС. За 2019 г. е начислена амортизация за един месец в размер на 3558 лв. През 10.2019 г. дружеството се регистрира по ЗДДС, подаден е опис на налични ...
 
 
Въпрос: Как следва счетоводно и данъчно да се отрази и оповести получен дълготраен актив (машина) в общинско дружество (ЕООД). ДМА е предоставен от общината за безсрочно и безвъзмездно управление и стопанисване? Отговор: Възможността за счетоводното отразяване в счетоводните регистри и респективно представяне във финансовите отчети на ДМА (машина) от страна на отчитащото се търговско дружество – ЕООД, е наличието на условията за признаване на дълготрайния материален актив съгласно принципните п ...
 
 
Въпрос: Дружеството е закупило китари и части за тях. Китарите ще бъдат модифицирани, като им се добавят нови функции. Модифицираните китари ще бъдат предоставени на физически лица (музиканти) като мостри. Предоставянето ще се извърши с договор, без да се издава фактура. В договора няма да бъде вписан срок, до който трябва да бъде върната китарата; ще бъде вписано задължение за представяне на нашето дружество, като производител и на китарата и нейните възможности (при живо участие на музиканта п ...
 
 
Въпрос: Какви са измененията в МСФО 3 Бизнес комбинации, свързани с дефиницията за стопанска дейност? Отговор: С изменението на МСФО 3 е променена дефиницията за бизнес, стопанска дейност в Допълнение А, Дефинирани термини: Интегриран набор от дейности и активи, който може да се използва и управлява с цел предоставяне на стоки или услуги на клиентите, генериране на инвестиционен доход (например под формата на дивиденти или лихви) или с цел генериране на друг доход от обичайни дейности. Очевидн ...
 
 
Въпрос: Ще закупим китари, които смятаме да модифицираме, като добавим нови функционалности. Процесът на модифициране може да отнеме месец или повече от година. В момента нямаме конкретен клиент, на който да продадем модифицираните китари. Не планираме и отделяне на бюджет за търсене на пазар за продажбата им. Как следва да се отчитат китарите и закупените материали за модифицирането им? Отговор: За осчетоводяване на закупените от вас китари и тяхната преработка до окончателния продукт, който щ ...
 
 
Въпрос: Как да осчетоводя изплащането на пълната заплата при положение, че фирмата или лицето не работи по чл.120в от КТ, означава ли,че трябва да се плати 100% заплата, осигуровките - кога ще се получи компенсацията ако е одобрена фирмата? Отговор: С новоприетия Закон за извънредното положение бяха въведените промени в Кодекса на труда, които влизат в сила, считано от 13.03.2020 г. – датата на въвеждането на извънредно положение в България. Съгласно новосъздадения чл. 120в при обявяване на изв ...
 
 
Въпрос: Предприятие „Х” (купувач) притежава 20%-но дялово участие в друго предприятие (предприятие „А”). На следваща отчетна дата (дата на придобиване) предприятие „Х” придобива още 50% дялово участие в предприятие „А” и по този начин придобива контрол върху него. На датата на придобиването на контрола активите и пасивите на предприятие „А” са следните: (a) сграда със справедлива стойност 500 хил. лв.; (б) разграничим нематериален актив със справедлива стойност 400 хил. лв.; (в) парични средст ...
 
 
Въпрос: Предприятие (купувач) купува активи за извършване на телевизионна дейност от друго предприятие (продавач). Придобитият набор от дейности и активи включва само лиценз за телевизионни предавания, предавателна техника и офис сграда. Всеки от придобитите активи има сходна справедлива стойност. Купувачът не купува процесите, необходими за излъчване на програми, и не придобива работна сила, други активи, процеси или дейности. Преди датата на придобиването продавачът е спрял да използва набора ...
 
 
Въпрос: На дружеството ни предстои за първи път да бракува ДМА. Дружеството предоставя интернет услуги и повечето от ДМА са компютри и мобилни тeлефони, които са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. Поради свиване на дейността и промяната на адреса на офиса и наемодателя налага се да бъдат бракувани и вградена климатична система (която не може да бъде преместена в новия офис поради начина на изграждането), както и система за видеонаблюдение, но същите все още не са ам ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-39-194 от 10.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне за ползване на апартамент чрез онлайн платформа съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-39-142 от 05.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупката на гориво с карта за гориво
№ М-26-Г-3 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на България, и собственост на командитно дружество, местно за Германия
№ 20-00-100 от 29.06.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.
№ 20-00-113 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г.
№ М-26-Т-155 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по актуализация и поддръжка на стандартен софтуер
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.