Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 17
от 22 април 2024 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Нестопанска организация има договор с Държавен фонд „Земеделие“ за създаване и поддържане на родословна книга и определяне на генетични качества на животни. ДЗФ предоставя субсидия на нестопанската организация, които се изразходват за дейностите по-горе, като сумата подлежи на отчитане с документи пред фонда. Нестопанската организация отчита приходите от тази субсидия като нестопанска дейност. На одобрени развъдни организации (фермери) се извършват селекционни услуги, които те заплащат о ...
 
 
Въпрос: Имаме новоучредено дружество ЕООД с дейност: събиране на вземания, инкасо, факторинг и т.н. Имаме обаче един сключен договор за събиране на вземане, по който възнаграждението на дружеството е 420 000 лв. Този договор се изпълнява в момента, като вземането, което ще се събира, е спорно, съдебно и неликвидно такова. Искаме с част от това вземане - 50 000 лв., да увеличим капитала на дружеството чрез апорт на вземане, след което да го преобразуваме в АД. 1. Въпросът е, че това вземане е на ...
 
 
Въпрос: Получена е фактура за материали за 2022 година след ГФО (за 2022 г). Получена е сега през 2023 година като вече нямаме право на данъчен кредит защото са минали 12-те месеца. По какъв начин трябва да се осчетоводи фактурата през 2023 година? Това непризнат разход ли е и ако да като фактура ли се осчетоводява или като мемориален ордер? Плащането е в брой предполагам трябва да си платим фактурата? Отговор: Материалите следва да се заприходят (признаят) като стокови материални запаси в моме ...
 
 
Въпрос: Фирма А купува селскостопански сгради и земя към тях ноември 2017 г. от физическо лице. Сградите са построени 1985 г. В нотариалния акт всички обекти, намиращи се в две села са с обща данъчна оценка. Там пише също, че се продават с тежест ипотечен кредит, който вече е изплатен и сума от 5000 лв. като се преотстъпва правото на ползване на сградите на фирма Б за 5 години. Фирма А и фирма Б са собственост на едно лице. В счетоводството активите са заведени по данъчна оценка, като е направен ...
 
 
Въпрос: С нотариален акт за покупко-продажба от 05.11.2023 г. строителна фирма, изграждаща жилищен комплекс, продава апартамент на степен на завършеност „груб строеж“ общо за сумата 360 хил. лв. (с ДДС), която ще се изплаща по следния начин – 176 хил. лв. – 5 дни след подписване на нотариалния акт, 144 хил. лв. – 5 дни след издаване на акт обр. 15, и остатъкът от 40 хил. лв. - 5 дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. В момента на прехвърляне с нотариален акт апартаментъ ...
 
 
Въпрос: Докога следва да се отчита начислената провизия? Отговор: Провизиите следва системно да бъдат преразглеждани към датата на всеки баланс, като при наличието на нови изходни данни начислените провизии следва да бъдат преизчислявани с цел да се отрази най-добрата приблизителна оценка. Ако вече не е вероятно да бъде необходим изходящ поток от ресурси (икономически ползи) за погасяване на евентуалното задължение, поддържането на провизията следва да се прекрати, като се реинтегрира по реда н ...
 
 
Въпрос: Как следва да се документират определянето и възприемането на определения дружествен дял на напускащия съдружник от негова страна и от страна на ръководния орган на дружеството (останалите съдружници)? Какъв е статутът на бившия съдружник в ООД след прекратяване на членството си в него? Отговор: Препоръчително е при определяне на дружествен дял на напускащ съдружник да се състави разделителен протокол, в който на основата на предварително договаряне и постигнато споразумение да се опиша ...
 
 
Въпрос: Какви отрицателни величини могат да бъдат представени в счетоводния баланс и в отчета за приходите и разходите и на какво нормативно основание са определени? Отговор: Съгласно СС 1 Представяне на финансови отчети съществуват някои изисквания за представяне на отрицателните величини: а. в точка 7.6 на СС 1 е посочено, че сумите на отрицателните величини по статиите на съставните части на финансовия отчет се посочват „в скоби“. Това означава, че те се намаляват при съответните междинни сб ...
 
 
Въпрос: Как се разпределя загубата от обезценка на обекти (групи от активи), генериращи парични постъпления? Отговор: Загубата от обезценка на генериращ парични постъпления обект се отразява в намаление на балансовата стойност на активите и като текущ разход. Разпределението на загубата между балансовата стойност на отделните активи, съставляващи обект, се извършва, като се спазва следната последователност: - най-напред се отразява загубата върху положителната репутация, когато има такава; - ос ...
 
 
Въпрос: Какви са условията за признаването на провизии? Отговор: Признаването на провизии според СС 37 изисква кумулативното изпълнение на три условия: I. Първото условие е към датата, на която се изготвя финансовият отчет (междинен, годишен или към друга дата), предприятието да има настоящо задължение (правно или конструктивно) като резултат от минали събития. Едно задължение е правно, когато произтича от клауза на договор, сключен между две страни. Например ако по силата на договор за продажб ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 53-00-230 от 15.12.2023 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)
№ М-24-39-194 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на придобити търговски марки
№ 96-00-16 от 23.01.2024 г. ОТНОСНО: възможност за извършване на дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-24-36-83 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатени суми по силата на Общински колективен трудов договор
№ 20-30-20#2 от 01.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при покупко-продажба на автомобили - втора употреба, и авточасти
№ М-24-39-122 от 25.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет, създадени на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.