Брой 41
от 14 октомври 2019 год.
Счетоводство
 
В бр. 36 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която има магазин за хранителни стоки. Предстои регистрация по ЗДДС. В него започват да продават и билетчета на Националната лотария. Те се получават в магазина с документ стокова разписка в началото на месеца. В края на всеки месец на дистрибутора се предава стойността на продадените билети, намалена с процент за извършената услуга - разпространение на билетите в ...
 
 
В бр. 36 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Как да заведа електрическа тротинетка RIC SCOOTER M365/4004 в счетоводството? Без ДДС стойността й е 641 лв. Да призная ли ДДС-то, при условие че се посещават с нея клиенти и доставчици, но не съм сигурна дали не се използва и за лични цели? Дали да я заведа като дълготраен актив? Отговор: След като съответният актив ще се ползва и за лични цели, то вие следва още при първоначалното му пр ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма “А”, регистрирана по ДДС (лизингополучател) за дейността на дружеството закупува лек автомобил от фирма “Б”, регистрирана по ДДС (лизингодател), с договор за наем от 01.01.2019 г. в срок от 48 месеца по 250 лв. без ДДС. В талона на автомобила пише собственост на фирма “Б” (лизингодател) лек автомобил. Всеки месец фирма “Б” издава фактури за наем 300 лв. с ДДС. Фирма “А” (лизингополуча ...
 
 
В бр. 9 от 2019 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Ние сме дружество с нестопанска цел за разпространяване и популяризиране на български народни танци. Организираме курсове по народни танци, за което участниците плащат членски внос. Средствата от членския внос се използват за закупуване на народни носии и участие във фестивали. Това стопанска дейност ли е? За членския внос, който заплащат участниците, трябва ли да се издават касови бележки ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Получих фактура за заредено гориво от директора в динари, платена в брой. Трябва ли да водя каса във валута с аналитичност динари и да имам курсова разлика между ку­рса на БНБ за динар за деня и курса, по който е платил фактурата, и да правя преоценка в края на годината? Или може директно 601/501 по централния курс на БНБ за деня? Отговор: Съгласно параграф 3.1 от СС 21 ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “AБ” АД извършва дейност в сферата на търговията на дребно с хранителни и нехранителни продукти през поръчки по интернет. То не поддържа склад, а получава стоката от магазин на “Х” ЕООД, след което стоката се разнася чрез хладилни автомобили до адресите на клиентите. Дружеството е наело доставчици на трудов договор за разнасяне на експресни поръчки на клиентите, които се извършват в рамките на няколко часа. ...
 
 
В бр. 32 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало авансови фактури на купувача за 100% от стойността на апортираната сграда. През 2019 г. дружество Б изповядва сделка за продажба на недвижимия им ...
 
 
В бр. 9 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество ООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. прилага НСС и попада в категорията на микропредприятията по смисъла на чл. 19, ал. 2 от ЗСч. За 2016 г. и 2017 г. дружеството е съставило и съответно публикувало в Агенцията по вписванията пълния комплект годишни финансови отчети, който се определя по НСС: Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствения капит ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: През м. 06.2018 г. автомобил, който е лизингов, претърпява тотална щета. До м. 05.2019 г лизингът продължава да издава фактури за месечната вноска с ДДС, т.е. то не е ползвано в началото, а го начисляват всеки месец с вноската. Ние си плащаме. Сега в м. 06.2019 вече има споразумение между лизинга и застрахователя, застрахователното обезщетение е 20 384,64, от които ние ще получим 62 ...
 
 
В бр. 32 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество М ЕООД получава стока в централен склад от друго дружество, находящо се в същата стопанска база, т.е. стоката се премества между складовете, фактически няма транспорт. Трето дружество транспортира стоката от централен склад до магазинната мрежа на дружество М ЕООД при направени заявки от магазините. Този транспорт трябва ли да бъде натрупан върху стойността на с ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-157 от 11.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-138 от 10.07.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. Относно: Съхраняване на счетоводна и търговска документация
№ 24-39-130 от 14.05.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 204 във връзка с чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
№ 96-00-133 от 20.06.2019 г. Относно: Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.
№ 96-00-117 от 06.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.