Брой 22
от 01 юни 2020 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Как се извършва първоначалното оценяване на биологичните активи и селскостопанска продукция? Отговор: Първоначалното оценяване на биологичните активи и селскостопанска продукция е регламентирано в точки 3.2 и 3.3 от СС 41. Съгласно точка 3.2 биологичните активи следва при първоначалното им признаване, както и към всяка една дата, на която предприятието изготвя финансов отчет в съответствие с НСС, да се оценяват и представят по справедлива стойност, намалена с приблизително определените ...
 
 
Въпрос: „Х“ ЕООД в края на 2017 г. е сключило договор за БФП (безвъзмездна финансова помощ) с Министерството на икономиката по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ (инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на Х ЕООД). Предоставената държавна минимална помощ е за придобиване на дълготрайни материални активи и услуги. Размерът на допустимите разходи е 1 038 000 лв., а на помощта е 735 000 лв. по договор. Помощта е получена през 2019 г. в размер на 723 00 ...
 
 
Въпрос: Кои биологични активи са в обхвата на СС 41? Отговор: Съгласно точка 1.1 от СС 41 в обхвата на стандарта влиза отчитането на биологични активи, селскостопанска продукция към момента на нейното първоначално признаване и правителствени дарения, свързани с биологичните активи. По този начин производните продукти, които впоследствие всяко едно предприятие произвежда след преработка на първоначално добитата земеделска продукция (като например сирене, кашкавал, колбаси, хляб, вино), остават и ...
 
 
Въпрос: Имаме отдаване на нощувки през Booking и Booking ни плаща, след като лицето ползва реално резервацията. Например лицето е платило през февруари 2020 г., но парите са в Booking, резервацията е за лятото юли 2020 г. Ние трябва ли сега през февруари 2020 г. да издадем фактура или през юли 2020 г., когато се ползва резервацията, когато Booking ще ни преведе на нас парите? Отговор: Въпросът не е ясно поставен. Касае се за отчетност в предприятие или за отдаване под наем на имущество от стра ...
 
 
Въпрос: Как се отчитат други разходи за персонал на касова основа в бюджетни предприятия? Отговор: За отчитането на касова основа на разходите за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения, изцяло са приложими моделите, анализирани за щатния персонал по трудови правоотношения, основаващи се на брутното трудово възнаграждение, в т.ч. и моделите за отчитане на осигурителните вноски – работодателски и лични, на данъка върху доходите на физически лица и възможните други удръжки. Разликата в с ...
 
 
Въпрос: Какво съдържа отчетът за приходите и разходите на ЮЛНЦ? Отговор: За представянето на отчета за приходите и разходите на предприятията с нестопанска дейност в приложимия национален счетоводен стандарт е предвидена специална форма, която следва да се използва при изготвянето на тази съставна част от ГФО. Същата може да бъде: - двустранна - съгласно Приложение № 2 към СС 9, или - едностранна - съгласно приложение № 3 към СС 9. Докато в примерната двустранна форма на отчета за приходите и р ...
 
 
Въпрос: Искаме да използваме нова услуга на пазара и поради тази причина самият доставчик не може да ни помогне с данъчното й третиране. Услугата е следната: Всички наши служители, които желаят, ще могат да взимат до 50% от заплатата си сума предварително, преди изплащане на заплатите от тази външна фирма, за което както те, така и ние ще дължим определена сума на тази фирма. При изготвяне на заплатите ние ще получаваме информация кой е използвал тази услуга и ще плащаме разликата между това, ко ...
 
 
Въпрос: Какъв процент на амортизация трябва да се начисли на хладилници и хладилни витрини, които ще се използват в магазин за хранителни стоки за съхранение на стоките? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? Отговор: НСС 4 Отчитане на амортизациите съдържа основните правила по въпроса. Предприятието следва да разработи собствена амортизационна политика, съобразена с изискванията на стандарта, в която да се посочи информация за: а) възприетия подход за класифициране на активите като дъ ...
 
 
Въпрос: Какви са особеностите при изготвяне на ГФО на предприятията с нестопанска цел? Отговор: Характерна черта на нестопанските предприятия е, че при тях липсва капиталово отношение на собственост. Въпреки това имуществените вноски на учредителите – първоначални и последващи, следва да се представят във финансовите им отчети (баланса) като собствен капитал. Това изискване, регламентирано в точка 3.3 на приложимия счетоводен стандарт, може да се реализира като съответните вноски могат да се по ...
 
 
Въпрос: През декември 2019 г. е заредено гориво и са прикачени фискални бележки от декември 2019 г. но фактурата е пусната с дата 04.01.2020 г. Как трябва да се осчетоводи фактурата и да се заведе горивото, така че да се отрази коректно разходът, който е през 2019 г.? Отговор: Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството предприятията изготвят финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването – ефектите от сделки и д ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 20-29-15 от 30.30.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което има регистрирана къща за гости
№ 3-492 от 27.03.2020 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки
№ 3-525 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)
№ 3-466 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)
№ 07-00-59 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по сервиз на спасителни салове по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-28-55 от 13.03.2020 г. Относно: Дължими здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за лице, което работи по основен и допълнителен трудов договор при различни работодатели.
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.