Брой 32
от 12 август 2019 год.
Счетоводство
 
В бр. 28 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Извърших корекция на Д 1 и 6 по предписание на НОИ, не е отбелязан болничен лист като продължение и съответно са изчислени три дни за работодателя. Дотук всичко е отразено правилно в НОИ и НАП, но лошото е, че касае 2017 година и сега се видяха надвнесените суми - счетоводна грешка, намалени разходи за възнаграждения и осигуровки, сумите са общо 200 лева. Как да процедираме? Отговор: Тъй к ...
 
 
В бр. 29 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственикът на ЕООД решава, че ще ликвидира фирмата. Фирмата има активна регистрация по ДДС. Моля, опишете подробно, стъпка по стъпка, процедурата по ликвидация на фирмата. Допълнително въпросите, които възникват, са: Кога, на кой етап се стартира процедурата за дерегистрация по ДДС? Относно назначаването на ликвидатора - може ли да е фирма (счетоводно предприятие), или трябва задъл ...
 
 
В бр. 28 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Минко ВЕЛКОВ, разглежда следния казус: Попълват ли се данни в колонката за “предходна година” в изготвяния краен ликвидационен баланс? На поставения кратък въпрос може също да се даде и кратък отговор. Но самото запитване подсказва, че то е породено от някои непълноти и неясноти в действаща нормативна уредба, позволяващи различни интерпретации и коментари. С оглед на това в следващото изложение ще бъдат посочени някои основания, с помощта на които ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Фирма подписва договор със собственик на ЕООД за закупуване на дяловете му и превежда (по банков път) съгласно договора 50 000 лева. Как трябва да се осчетоводи тази сума от фирмата купувач и договорът достатъчно основание ли е за признаване на разхода? При покупката на дялове не се признават разходи. Признава се закупеният актив. Може да се състави следната статия: Дт с/ка Инвес ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ – д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирмата ни се занимава със строително-предприемаческа дейност. Основно строеж на жилищни сгради. След изграждане на жилищна сграда един от апартаментите решава да остави като собствен актив с цел отдаване под наем. До края на миналата година извършва довършителни работи по жилището с цел привеждане във вид, в който може да бъде отдаван под наем. През февруари месец тази година решава да го ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ – д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: В счетоводството е представен нотариален акт, с който през 2018 г., ЕООД извършва прехвърляне на свой недвижим имот в изпълнение на задължение (даване вместо изпълнение). Със сделката дружеството прехвърля свой поземлен имот на едноличния собственик на капитала, който „...приема съгласно чл. 65, ал. 2 ЗЗД да получи вместо частично изпълнение на посоченото в пункт І на нотариалния акт парич ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ – д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Могат ли да се отразят разходи за ел. енергия на нает имот, за които разходи партидите за ползване на ел. енергия и вода не са прехвърлени на наемателя, а са фактурирани на наемодателя, който е физическо лице. Юридическото лице ползва наетото помещение в дейността си. Отговор: Счетоводното признаване на разходите за целите на изготвянето на финансовите отчети по реда на приложимите счетов ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ – д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност „Отглеждане на зърнени и бобови растения“ през 2018 г. получава обезщетение за некачествен посевен материал. Това обезщетение е осчетоводено като друг приход от дейността. За 2018 г фирмата има право на данъчно облекчение под формата на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО. Печалбата от полученото обезщетение следва ли да се включи към дейно ...
 
 
В бр. 27 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество има регистриран клон в друга държава членка. Българското дружество прехвърля собствено МПС в клона си. За МПС-то е издаден регистрационен талон на името на клона от държавата, в която е регистриран клонът. Прехвърлянето е направено с Протокол за движение на активи и съответно няма разплащания между клона и основното дружество. Къде следва да се ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество, което е ликвидирано и заличено в Търговския регистър, има документация, различна от вече предадената на НОИ, свързана с персонала. Има ли някакво законово задължение за съхранение или последици, ако вече ненужните документи на заличеното дружество бъдат унищожени? Съществува ли правна възможност, въпреки че дружеството е заличено, по някаква п ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.
№ 53-00-178 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ЗКПО по отношение на клон на чуждестранен търговец
№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.
№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-88 от 02.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС
№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.