Брой 31
от 03 август 2020 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Фирмата ни наема магазин в мол през март 2019 г., на етап груб строеж, като ангажимент по договора е вместо Наемодателя тя да извърши довършителните работи по свои проекти, като Наемодателят предоставя еднократна сума за покриване на тези разходи, уговорена при сключването на договора за наем. През м.02.2020 г. се налага преместването ни (което е право на Наемодателя по договор) в нов магазин, тъй като старият се предоставя на друг. Дадена е възможност да се вземе и ползва от стария мага ...
 
 
Въпрос: Неполучено плащане за ползване на земеделска земя в размер на 250 лв. Собственикът е починал, няма преки наследници, както братя или сестри. Към 31.12.2019 г. ми стои задължение по договор за предоставяне на земеделска земя в размер на 250 лв. Как да го осчетоводя? 602/499 и със сумата в ГДД да преобразувам резултата? При преобразуване провизия ли се начислява? Или като разход за бъдещ период (в случай че братовчедите предявят претенции към парите) 651/499? Отговор: Задължението, което ...
 
 
Въпрос: Дилър на автомобили втора употреба, регистриран по ДДС, продава автомобил, закупен от Италия, при което прилага специален ред на облагане. Как следва да бъде съставено счетоводното записване за осчетоводяване на протокола - 609/4532 или 709/4532, и съответно това ДДС следва ли да се преобразува в ГДД? И втори въпрос - при покупката на тази кола са вложени резервни части за 250 лв. и ДДС 50 лв. Фактурата е осчетоводена 300 лв., без да е ползван данъчният кредит, въпреки че фактурата е свъ ...
 
 
Въпрос: Как се извършва оценка на спада от приходите за услуги във връзка с прилагане ПМС № 55/30.03.3020 г.? Отговор: Признаването на приходи от предоставянето на услуги е подчинено на принципното изискване на точка 7.1 от СС 18. Съгласно счетоводните правила приходът от продажби да се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. След като предприятията – работодатели, ...
 
 
Въпрос: Как се оценява и измерва намалението на приходите от продажби на стоки и продукция във връзка с прилагане ПМС № 55/30.03.3020 г.? Отговор: За да е налице признаване на приходи по смисъла на СС 18, за отчитащото се предприятие следва да е налице брутен поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал отделно от увеличенията, свързани с вноските на собствениците (определение на Пр ...
 
 
Въпрос: Предприятие е спечелило конкурс за търсене на нефт и природен газ за срок от пет години. Проучването ще започне след получаване на всички разрешителни за тази дейност. Очаква се това да стане през следващата година. Как трябва да се разработи счетоводна политика за отчитането на разходите и активите за текущата година? Отговор: Има конкретен стандарт за проучване и оценка на минерални ресурси (минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяеми ресурси) – Международен стандарт за фин ...
 
 
Въпрос: Предприятие, което прилага НСС, извършва разходи за проучване и оценка във връзка с добиване на нефт. Как трябва да се разработи счетоводна политика за отчитане на съответните активи? Отговор: Няма конкретни законови изисквания и национални счетоводни стандарти за проучването и оценката на минерални ресурси. Затова трябва да се прилагат МСС. В този случай приложение намира МСФО 6 – Проучване и оценка на минерални ресурси. По-специално внимание заслужава изискването на СС 1 за нерешени в ...
 
 
Въпрос: Имам приходи от физически лица, които са получени в банковата сметка на фирмата. За физическите лица фактури се издават само при поискване. Тези не искат. Как да осчетоводя прихода, какъв да е първичния документ - плащането е за онлайн тренировки? Отговор: В чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството е посочено, че първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. ...
 
 
Въпрос: През 2019 г. наехме апартаменти под наем в гр. София за персонала. Съгласно сключен договор за наем сме длъжни да плащаме за наша сметка режийните по апартамента (ток, вода и т.н.). Може ли тези разходи да се отчитат като фирмени, независимо че партидите са на името на наемодателите? Отговор: Тези разходи може да се отчитат като фирмени. С промените в ЗКПО с окончателен данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи: 1. Представителните разходи, свързани с дей ...
 
 
Въпрос: Предприятие, което прилага НСС, строи сграда. Очаква се строежът да продължи 3 години. За строежа се осигурява финансиране от банка. Как трябва да се разработи счетоводна политика за отчитане на лихвите по заема? Отговор: Съгласно параграф 8 от МСС 23 Разходи по заеми предприятията следва да капитализират разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив като част от стойността на този актив. Дру ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-35-6 от 13.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-94-С-405 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)
№ М-26-М-112 от 27.04.2020 г. Относно: Прилагането на разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК)
№ 94-К-117 от 14.04.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
№ М-26-Б-136 от 01.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
№ М-26-С-297 от 08.04.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.