Брой 38
от 27 септември 2021 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Дружество А, регистрирано по ЗДДС на територията на РБългария, е заемоискател по договор за заем с друго юридическо лице - Б. Срокът за връщане на заема е изтекъл. Договорът е сключен през 2012 г. и е със срок за 5 години. Начислявани са лихви по заема, но поради слаба капитализация не са използвани за данъчни цели. Кога следва да се отпише заемът и какво трябва да бъде счетоводното записване. Следва ли този заем да е приход за дружество А след отписването му? Ако при горепосочения казус ...
 
 
Въпрос: Българско дружество, нефинансово предприятие, прилагащо Националните счетоводни стандарти, е закупило малък брой акции на български акционерни дружества. Акциите са предоставени на инвестиционен посредник, който е член Българската фондова борса (БФБ). Към 31.12.2020 г. пазарната цена на едни акции е по-ниска, а на други по-висока от тази, на която се водят към 01.01.2020 г., затова сме направили съответно обезценка и преоценка на акциите. За обезценката счетоводно е използвана счетоводна ...
 
 
Въпрос: Фирма „А“ е сключила договор за наем през м.01.2020 г. с фирма „Б“ за отдаване под наем на помещение, което ще се използва за заведение за обществено хранене за 5 години. Помещението се нуждае от основен ремонт, за да може да се използва по предназначение. Към момента заведението за обществено хранене не функционира, понеже фирма „А“ няма средства и е в процес на търсене на инвеститор за осъществяване на ремонтните дейности. Всеки месец си плаща наем и консумативите. 1. Разходите за наем ...
 
 
Въпрос: Основната дейност на фирма, регистрирана по ДДС в България, е селскостопанска дейност – отглеждане на хмел и други трайни насаждения, построяване на предприятие за преработка на хмел и създаване на собствена пивоварна. От пролетта на 2020 дружеството реализира инвестиционно намерение – създаване на опитно хмелово насаждение с предприятие за преработка на хмел с експериментална пивоварна. За осъществяване на дейността си дружеството ползва поземлен имот, семейна собственост, срещу определ ...
 
 
Въпрос: Нашата фирма е производител на храни. Предстои да направим разходи за изготвяне и внедряване на международен сертификат за качество на храните (на стойност приблизително около 8000 лв.), като 75% от общата сума на разходите, които предварително плащаме, ще ни бъде финансирана безвъзмездно от банка. Моля да ни разясните правилното осчетоводяване на тези сделки? Отговор: За да се отчете и представи полученият сертификат за качество на храните като нематериален актив във финансовите отчети ...
 
 
Въпрос: Фирма „А“ завежда иск срещу фирма „Б“ на основание чл. 59 от ЗЗД за сумата от 25 500 лв., представляваща обезщетение от неоснователно обогатяване за ползване без правно основание на недвижим имот, собственост на фирма „А“. Делото е спечелено от фирма „А“ и съдът присъжда сумата от 25 500 лв. обезщетение ведно със законната лихва (например 8500 лв.) от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата от обезщетението (25 500 лв.). Как следва да се осчетоводи сумата на об ...
 
 
Въпрос: Клиент на фирмата ми сключва договор за цесия - откупуване на вземане. Клиентът ми е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, и извършва облагаеми доставки на територията на страната – наречен е в договора цесионер, цедент е финансово дружество, на което длъжник по кредит не е заплатил дължимата сума към финансовото дружество, кредитът е обезпечен с недвижими имоти - пет броя в размер на 3 млн. лв. В договор за цесия са записани вземанията и обезпеченията по имоти на закупеното вземане ...
 
 
Въпрос: Ще амортизираме фотоволтаични системи. В коя група активи е най-добре да бъдат отнесени и каква амортизация да се начислява? Отговор: За класифицирането на фотоволтаичните системи за данъчни цели и тяхното амортизиране има становище на Националната агенция за приходите с изх. № 96-00-541/ 05.12.2011 г. В това становище се цитира писмо с изх. № Е-26-А-67 от 09.09.2009 г. на Министерството на икономиката, енергетика и туризма, според което фотоволтаичните системи следва да се третират ка ...
 
 
Въпрос: През 2019 година сме получили аванс и сме издали фактура за авансово плащане на стойност 30 000 лв. Авансовата фактура неправилно е отразена в счетоводството като приход в група 70, изписани са част от материали, които са вложени в обекта, за който се отнася авансът, и е платен данък печалба. През 2020 година при приключване на сделката и закриване на аванса (по която има доплащане 22 000 лв.) е открита грешката. Какви са подходите и начинът за корекция на допуснатата грешка и какви са п ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни е закупила ламинат на стойност 1200 лева и ПВЦ дограма за 2000 лева на офис в собствен имот. Как е правилно да се осчетоводят направените покупки като текущ разход или като ДМА? Ако е ДМА в коя група амортизируеми активи е правилно да се отнесат? Отговор: Дълготрайни активи се признават съгласно разпоредбите на СС № 16 - Дълготрайни материални активи. Ламинатът и ПВЦ дограмата могат да се отчитат като отделни дълготрайни активи, защото отговарят на изискването на параграф 3.2 ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-909 от 02.07.2021 г. Относно: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-35-6 от 26.04.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги
№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ
№ 20-00-49 от 19.03.2021 г. ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга
№ М-26-П-10 от 20.04.2021 г. Относно: Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.