Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
Брой 40
от 02 октомври 2023 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Какви критерии за признаването и представянето на активи и пасиви (и приходи и разходи) се прилагат при съставянето на междинните финансови отчети? Отговор: При съставянето на междинните финансови отчети се прилагат същите критерии за признаване и представяне на активи, пасиви, приходи и разходи, както и при съставянето на годишните финансови отчети. Разходите, които не могат да се признаят за актив в края на отчетния период, не се признават за актив и в междинния финансов отчет. Когато ...
 
 
Въпрос: Как трябва да бъде заведен автомобил, който е обвързан с финансов лизинг с право на ползване на ДДС? Отговор: Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя е регламентирано в приложимия за целта СС 17 Лизинг. Съгласно точка 4.1 от СС 17 в началото на лизинговия договор финансовият лизинг следва да се признае като актив и пасив в счетоводния баланс на наемателя. Изхождайки от един от основните счетоводни принципи - предимство на съдържанието пред формата, независимо ...
 
 
Въпрос: Дружество е в производство по ликвидация от 2019 г. и има в актива на баланса си вземания от клиенти, които не могат да бъдат изплатени. В пасива на баланса си дружеството няма задължения към кредитори - има суми в раздел основен капитал и неразпределена печалба от минали години, трансформирани в ликвидационен капитал съгласно изискванията на СС 13. Имайки предвид разпоредбите на чл. 268 от ТЗ, който гласи, че ликвидаторите са длъжни да съберат вземанията си, а в случая това е практическ ...
 
 
Въпрос: Какви са приликите и разликите между вливанията и сливанията на търговски дружества и апорт на предприятие? Отговор: Както при вливанията и сливанията на търговски дружества, така и при апорт на предприятие се прехвърля търговско предприятие между търговски субекти. При апорт на търговско предприятие се прилагат правилата за продажба на търговско предприятие, установени в чл. 15 и 16 на ТЗ, еднакво приложими и при прехвърлянето на търговско предприятие. Тези норми обаче са неприложими п ...
 
 
Въпрос: Какви ограничения има при изкупуване на собствени акции? Отговор: Търговският закон определя условията и реда за обратно изкупуване на акции от акционерното дружество. Той поставя твърди ограничения по отношение на изкупуването на собствени акции и те са: 1. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване. 2. Решението за изкупуване на собствени акции се взема с мно ...
 
 
Въпрос: Българско дружество ЕООД е собственост на българско юридическо лице ООД с двама собственици - български физически лица. При разпределяне на дивиденти каква е процедурата, в полза на физическите лица ли се разпределя, декларация по чл. 55 от ЕООД-то ли се подава, както и справката по чл. 73, ал. 1? Разпределяли сме дивидент в същото ООД на двете физически лица. По един и същи начин ли се разпределят дивидентите в ЕООД-то и в ООД-то? Какви ще са счетоводните записвания? Отговор: Предвид п ...
 
 
Въпрос: Руски гражданин има регистрирана фирма у нас 09.2014 г. До този момент той не е обявил, че има внесена кола от Германия в България . Днес получих този документ и цената е 450 евро или 880,12 лв. Подавани са 2015 за 2014, че фирмата няма дейност и тази кола никъде не е дадена в ГДД 2014. Какво е необходимо да направя и как да постъпя при този случай? Какви коригиращи справки трябва да подам, при положение че фирмата наистина няма дейност и тя е регистрирана само поради внасянето на колата ...
 
 
Въпрос: Каква информация в баланса трябва да представят съставителите на годишния финансов отчет за обратното изкупуване на акции? Отговор: Счетоводното законодателство също е предвидило възможността да се извърши обратно изкупуване на собствени акции. Както и необходимостта информацията за изкупените собствени акции да бъде изнесена на лицевата страна на счетоводния баланс. Ето защо в СС 1 Представяне на финансови отчети е поставено изискването изкупените собствени акции да бъдат посочени като ...
 
 
Въпрос: Как се променя амортизационният план на актив, за който са извършени последващи разходи, водещи до увеличаване на неговата амортизируема стойност и полезен срок на годност, ако за актива се ползва: а) линеен метод за амортизация със срок на годност 5 г.; б) нелинеен метод за амортизация, например неравномерно дегресивен метод с амортизационни норми за съответните години: (35%, 25%, 20%, 15%, 5%). Например: 1) През месец юни 2020 г. е закупен актив на стойност: 100 000 лв., за който е опр ...
 
 
Въпрос: Фирма обжалва в съда ревизионен акт от НАП за непризнат данъчен кредит. Крайното решение на съда е в полза на приходната агенция. Съдът е отсъдил съдебни разноски в полза на НАП. Признат разход по ЗКПО ли са платените в полза на НАП съдебни разноски, или с тях следва да се регулира данъчният финансов резултат? Част от съдебните разходи по делото са платени през 2021 г. (държавни такси за образуване на делото), но съдебното решение е излязло едва през текущата година. Могат ли да се отнес ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия
№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария
№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители
№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа
№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011, в сила от 01.01.2022 г.
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната