НОВО: ТРУДОВО ПРАВО 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика

Защо сборникът е в електронна форма?

• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

 НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg  ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
 БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко  ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Брой 26
от 27 юни 2022 год.
Счетоводство
 
Въпрос: Земеделска производствена кооперация, регистрирана с капитал 5000 лв., има свободен паричен ресурс по банкова сметка. За 2021 г. са изпратени рентите на арендаторите. Част от арендаторите са членове на кооперацията. Имаме намерение да се изплатят на член-кооператорите допълнителни суми. Как счетоводно да се осчетоводят, като какъв разход следва да се третират и от гледна точка на данъчно облагане дължи ли се данък и в какъв размер? Отговор: От зададения въпрос не се разбира дали налични ...
 
 
Въпрос: Фирма А през 2020 г. сключва договор с фирма Б за продажба на своя машина, която е напълно амортизирана, за 11 000 лв. Със сключването на договора машината се предава на фирма Б за експлоатация. Купувачът, фирма Б, ще изплаща всеки месец по 1000 лв. до пълното й изплащане. В 2020 г. осчетоводявам: Продажбата 411/706 11 000 лв., но осчетоводявам и двете издадени фактури: 411/706 1000 лв. 411/706 1000 лв., които са платени по банков път. По банков път са заплатени две по 1000 лв., коит ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС и прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти. През 2021 г. е сключен договор за изработка на интернет сайт на стойност 25 000 лв. без ДДС. При сключване на договора е получено авансово плащане 50% от стойността по договора (15 000 лв.), за което е издадена фактура. Останалите 50% ще бъдат платени след предаване на интернет сайта. За получения аванс е съставена счетоводната статия: ...
 
 
Въпрос: През 2019 г. е взето решение за намаляване на капитала на дружество Б, което е дъщерно на дружество А от 100 000 лв. на 1000. В дружество Б, чийто капитал е намален, съм взела необходимите счетоводни записвания: Дт с/ка 101 - 99 000 Кт с/ка 426 - 99 000 (задължения по записани дялови вноски). В дружество А, което е собственик на капитала и има инвестиция в дружество Б, обаче съм пропуснала да отразя намалението на стойността й. Сега колебанията ми са как да отразя намалението на стойнос ...
 
 
Въпрос: Как следва да се осчетоводи (първоначално и месечните вноски) договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО при лизингополучател при следните параметри на договора: Стойност на лизинговия обект - 106 519,14 евро Първоначална вноска - 31 955,74 евро Сума финансиране - 74 563,40 евро Остатъчна стойност - 10 651,91 евро Данни от погасителния план са: - сума на вноските за 60 месеца - 94 303,88 евро; - сума на главницата за 60 месеца - 63 911,49 евро; - сума на лихвите за 60 мес ...
 
 
Въпрос: Допусната е грешка в предходните 3 години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по счетоводните сметки и какво следва да се подаде като информация към НАП? Отговор: Необходимо е да се извърши корекция на счетоводна грешка в съответствие със СС № 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводна ...
 
 
Въпрос: Фирма закупува имот за производствена, складова и търговска дейност, в който има шест масивни сгради. Впоследствие на една от сградите се срутва покривната конструкция и икономически е по-изгодно тази сграда да се събори и на нейно място да се направи метално хале. Издадено е разрешение от общината за събаряне на съществуващата сграда и разрешение за проектиране и строеж на металното хале. Какви са счетоводните записвания за премахване на съборената сграда и започване на строителството н ...
 
 
Въпрос: Фирмата ни ще строи сграда с подизпълнители. Разходите за строителен ток и вода като текущи ли следва да бъдат осчетоводени, или влизат в стойността на сградата? Отговор: Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи. Преки са разходи включват: а) разходи за подготовка на обекта (на терена, къдет ...
 
 
Въпрос: Българска фирма “А” има намерение да сключи договор с друга фирма, регистрирана в България, която организира обучения. За всяко продадено обучение на краен клиент+ фирма “А” получава комисиона в размер на 30% от стойността на обучението. Всички плащания от клиентите за продадените обучения се извършват по банковата сметка на фирма “А“. За всяко плащане ще се издава фактура - продажба към крайния клиент от фирма “А”, на която се описва видът на обучението и периодът. В края на всеки месец ...
 
 
Въпрос: ООД по НСС получаваме по разплащателна сметка (РС) на 31.12.2021 г. финансова помощ 6000 лв. от МЗ за закупуване кислород. През 2021 г. разхода за кислород е 2000 лв. Правя следните счетоводни записвания: 1 Дт с/ка 503 Разплащателна сметка 6000 Кт с/ка 459 Разчет с бюджета и ведомства 6000 2. Дт с/ка 459 Разчет с бюджета и ведомства 6000 Кт с/ка 754 Финансиране текуща дейност 6000 3. Дт с/ка 754 Финансиране текуща дейност 2000 Кт с/ка 708 Приходи от финансирания 2000 Сметка 754 Финанс ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице
№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури
№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.