Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 12
от 20 март 2023 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Белгийски гражданин, който пребивава на територията на България, се осигурява в Белгия като самостоятелно заето лице (собственик на фирма). Същевременно ще започне да полага труд по договор за управление и контрол на територията на България. Къде и как следва да се осигурява? Отговор: След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) страната ни прилага европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност – Регламент (ЕИО) на Съвета № 1408/71 и р ...
 
 
Въпрос: Съдружник в ООД, пенсионер, се осигурява само за здравно. От м. 08.2022 г. получава възнаграждение за положен личен труд в размер на 5000 лв. Как трябва да се осигурява от м. 08.2022 г.? Отговор: На основание § 1, т. 26, б. “и“ от ДР на ЗДДФЛ за целите на данъчното облагане правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд ...
 
 
Въпрос: Лице, което е ЕООД, упражнява дейност като лекар дентална медицина (стоматолог). Води се по договор за управление. Има ли някакви ограничения при заплащането? Питаме, защото той се е осигурявал на минимален осигурителен доход за страната. В НАП се подава Декларация № 1 с код 10, но НКПД е 22617001 - лекар по дентална медицина. След като той сам упражнява тази дейност, може ли да е с този код на професия? Отговор: След като лицето е едноличен собственик на ЕООД, той трябва да се осигуряв ...
 
 
Въпрос: Имаме назначено лице на граждански договор за извършване на определена услуга само за един месец. Дружеството дължи ли осигуровки за ДОО, ДЗПО и ЗОВ или след приспадане на нормативно признатите разходи се дължи само авансовия данък? Отговор: За да прецените, дали дължите осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, за здравно осигуряване и за ДЗПО, трябва да си изясните някои обстоятелства. Необходимо е лицето да ви декларира: - дали е самоосигуряващо се лице и има ли някаква регистрация като ...
 
 
Въпрос: Собственик на ЕООД, който се осигурява по ДУК, иска да ползва отпуск за гледане на дете до 1 година, след навършването на 6 месеца на детето, на което е баща. По време на ползването на този вид отпуск необходимо ли е да се назначи друг управител, който да управлява дружеството? Отговор: Съгласно чл. 50, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуреното за общо заболяване и майчинство лице има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 4 ...
 
 
Въпрос: За лице, което има сключен трудов договор и в момента е в майчинство (моля, да бъдат коментирани и двата варианта - до 410 дни, както и този, в който лицето получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 години) и получава доход от извънтрудови правоотношения в размер по-малък от минималната работна заплата след приспадане на НПР, дължат ли се осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и ДЗПО, както и здравноосигурителни вноски? Отговор: На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 от Кодекса за соци ...
 
 
Въпрос: Лице с българско гражданство, което работи на трудов договор с работодател от страна от ЕС, извършва работата си дистанционно онлайн от постоянния си адрес в България. Извършило е услуга по граждански договор в България за българско дружество. Кое е приложимото законодателство за лицето? Как следва да се изчислят дължимите осигурителни вноски? Следва ли да се спази прагът от 3400 лв. – максимален осигурителен доход, защото сумата по всички договори го надвишава? Отговор: По отношение на ...
 
 
Въпрос: Майка в отпуск за гледане на дете до 2 години желае да прекрати отпуска си за 5 дни, в които ще бъде на обучение в чужбина, и отново да излезе в отпуск за гледане на дете до 2 години. Детето няма да бъде настанявано с детска градина, а ще се гледа от бащата. Бащата няма да ползва отпуск. Какъв е редът майката да прекрати отпуската за гледане на дете до 2 години, да се върне за 5 дни на работа и отново да поиска да използва остатъка на отпуската за гледане на дете до 2 години. Детето ще н ...
 
 
Въпрос: Физическо лице, което се самоосигурява като собственик и управител на ЕООД, работи и на трудов договор и желае да излезе в бащинство след навършване на 6 месеца на детето си. Какви са условията да го направи от гледна точка на ЕООД-то? По-специално трябва ли и ако да, какви промени следва да се извършат в собствеността и/или управлението на едноличното дружество, за да отговаря бащата на условията за ползване на бащинството? Ако в последните години бащата е избрал за месечен осигурителен ...
 
 
Въпрос: Българско дружество ще сключи граждански договор за извършване на услуга с британски гражданин, който е пенсионер по британското законодателство. Лицето пребивава в България, няма други доходи и не е осигурено на друго основание, но ще извършва услугата на територията на страната. Изплатената месечна сума по гражданския договор (5 000 лв.) ще е над минималната работна заплата за страната, след намаляването й с разходите за дейността. Дължат ли се осигурителни вноски от възложителя? Отго ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон
№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол
№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.