Брой 8
от 19 февруари 2024 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Управител се осигурява по договор за управление в ЕООД върху 1800 лв. Регистрира ново ЕООД, а първото продължава да извършва дейност. Как трябва да се осигурява във второто дружество? И има ли право във двете дружества да е по договор за управление? Отговор: Договорът за управление и контрол (ДУК) е договор, чрез който търговското дружество възлага на управителя управлението на дружеството с ограничена отговорност или на акционерното дружество. По силата на този договор управителят е за ...
 
 
Въпрос: Има ли право прокурист на едноличен търговец, който работи по трудов договор, да получава парично обезщетение за майчинство, тъй като предстои договорът да бъде прекратен, и трябва ли на неговото място, когато излезе в отпуск по майчинство, да се назначи друг прокурист? Отговор: Съгласно чл. 48а и 52а КСО право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигу ...
 
 
Въпрос: Регистриран земеделски производител - физическо лице, за отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление през месеците август, септември и октомври на 2022 година е извършило услуги със селскостопанска техника – балиране на слама. Лицето няма регистрация като ЕТ. 1. Подлежи ли на изравняване доходът от услуги, който не отговаря на определението за „непреработена растителна и/или животинска продукция“? 2. В случай че тези доходи трябва да се включат при определяне на окончателния ра ...
 
 
Въпрос: За лице, което има сключен трудов договор и в момента е в майчинство (моля, да бъдат коментирани и двата варианта - до 410 дни, както и този, в който лицето получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 години) и получава доход от извънтрудови правоотношения в размер по-малък от минималната работна заплата след приспадане на НПР, дължат ли се осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и ДЗПО, както и здравноосигурителни вноски? Отговор: На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 от Кодекса за соци ...
 
 
Въпрос: Учредена е фондация ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза от трима учредители, единият от които е избран за председател. Председателят управлява и представлява фондацията, но за тази дейност не получава възнаграждение. Следва ли да се сключи ДУК с председателя и ще има ли задължително осигуряване съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, след като полага труд, без да получава възнаграждение? Отговор: За лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности ...
 
 
Въпрос: Какво обезщетение получава майка на 3-месечно бебе, ако се върне на работа? Отговор: На основание чл. 50а от КСО майката, която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато: 1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне негов ...
 
 
Въпрос: Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майка, която се осигурява като едноличен търговец, и необходимо ли е да възлага управлението на фирмата на друго лице през периодите на получаване на обезщетение от средствата на ДОО? Отговор: Съгласно чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете вместо ...
 
 
Въпрос: Как се осигурява съдружникът/собственикът, който полага труд в дружеството, когато е вписан като управител на дружеството? Отговор: Често срещани са дружествата с ограничена отговорност (ООД), в които като управител е вписан един или няколко от съдружниците, а почти винаги собственикът на едно ЕООД е и негов управител. В тези случаи задължението за осигуряване на управляващия съдружник/собственик произтича не просто от факта, че същият фигурира като управител в Търговския регистър, а е ...
 
 
Въпрос: Как се определя осигурителния доход на лицата, работещи без трудово правоотношение? Отговор: Осигурителният доход за лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, е полученото възнаграждение след намаляване с разходите за дейността, определени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За 2023 г. минималната работна заплата е в размер 710 лв. На основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ разходите за дейността върху доходите, получени за работа без трудови пр ...
 
 
Въпрос: Самоосигуряващо се лице в ЕТ, след продължителен период на болнични, подава документи да се яви на ТЕЛК и да бъде освидетелстван. Последният болничен е до 21.06.2022 г. От тази дата до решението на ТЕЛК как е редно да се осигурява? Как да подам декларация образец 1 след периода на болничния? Има ли вариант да продължи да внася само здравно, въпреки че нямам ЕР на ТЕЛК и разпореждане за пенсия? Отговор: Самоосигуряващото се лице е длъжно да се осигурява за времето, през което упражнява д ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-39-119 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с разходи за наемане на работници от Узбекистан
№ 96-00-224 от 20.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-532 от 25.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 94-00-125 от 12.10.2023 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз
№ 94-00-127 от 18.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 20-28-1 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.