Брой 3
от 17 януари 2022 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Управител на фирма в търговския регистър ЕООД и едноличен собственик на капитала се води на трудов договор във фирмата на длъжност Ръководител отдел по продажбите с НКПД 12216008. Същият има и други фирми, където съответно не се осигурява. Трябва ли да сменя длъжността по трудовия договор на „управител“ ако започне да се осигурява върху максималния размер на осигурителния доход? Ще има ли някакви правни последствия или други негативи за него. Отговор: Съгласно становище на МТСП трудовия ...
 
 
Въпрос: През 2020 г. самоосигуряващо се лице – собственик и управител на ЕООД в България, е работил и е бил осигурен и по трудов договор с работодател в Белгия. В България самоосигуряващото се лице получава доходи от личен труд в качеството си на собственик на ЕООД. Също така възнамерява да сключи и договор за управление на същото дружество, по който да получава възнаграждение. Могат ли да се приспаднат платените в чужбина осигурителни вноски при определяне на окончателния размер на осигурителни ...
 
 
Въпрос: Собственик на две ЕООД-та се осигурява и в двете фирми на договор за управление и контрол. Дали е възможно това? Възможно ли е да бъде командирован едновременно от двете фирми в един и същи период на едно и също място? Отговор: За да възникне основание за осигуряване, е необходимо упражняване на трудова дейност. Трудова дейност е всяко действие, което има отношение към функционирането на дружеството. Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от де ...
 
 
Въпрос: Гражданка на Турция е с разрешение за продължително пребиваване в Република България. Не е била обхваната от системата за социална сигурност на държава членка преди установяването ? в Република България и не е упражнявала трудова дейност на територията на държава членка. Съпругът ? е гражданин на Холандия, както и двете й деца. Цялото семейство се премества да живее в България. Ще може ли семейството да формира здравноосигурителен статус в България, съответно да ползва здравни права? От ...
 
 
Въпрос: Как трябва да се осигуряват съдружници, вписани като управители на ООД, представляващи дружеството "Заедно и поотделно", които са граждани на Република Северна Македония, притежаващи Удостоверение за постоянно пребиваване и са редовни студенти? Отговор: Фактът, че въпросните лица са студенти и са от Северна Македония, не променя начина на осигуряване на съдружниците в ООД. Те трябва да се осигуряват по българското законодателство. За времето, през което упражняват трудова дейност, трябв ...
 
 
Въпрос: Лице е управител в няколко фирми като се осигурява на трудов договор по НКПД за управител само в една от тях, а в другите не, но са действащи Може ли там, където се води на трудов договор, да се осигурява на максимума а в другите фирми – да не се осигурява? Отговор: В чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е определена поредността, по която се внасят осигурителните вноски, когато едно лице работи на различни места и на различни основания. Съгласно чл. 6, ал. 11 от КСО з ...
 
 
Въпрос: Управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД й предстои да излезе по майчинство, осигурява се в дружеството като самоосигуряващо се лице. Какво трябва да направи, за да може дружеството да продължи дейността си? Управител на трудов договор ли трябва да се назначи или друго? Каква е процедурата в такъв случай, дружеството продължава дейността си, като до момента само тя е наето лице там? Отговор: Аналогични на поставения тук въпрос възникват често в практиката и приходната админи ...
 
 
Въпрос: Дружество с правна форма ЕООД е прехвърлило управлението на друго физическо лице. Прехвърлянето на управлението е вписано в Търговския регистър към АВ. В момента действителният собственик на дружеството е решил да полага личен труд в съответното дружество. Има ли дружеството правно основание да се сключи граждански или трудов договор със собственика на ЕООД-то при условие, че управлението е прехвърлено на друго лице. Проблем ли е лицето, което е собственик на ЕООД и е прехвърлило управле ...
 
 
Въпрос: Как се определя осигурителния доход при самоосигуряващо се лице, когато е свободна професия – след приспадане на нормативно признати разходи 25%? Авансово внесеният данък как се определя при същото лице – като се приспадне сумата на осигурителните вноски и тогава се начислява 10% данък? Как се попълва декларация образец 1 за същото лице – какво трябва да запиша в т. 16 и в коя точка трябва да запиша осигурителния доход? Отговор: Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите ...
 
 
Въпрос: Съдружник в три търговски дружества упражнява дейност и на трите места. Подадени са декларациите за упражняване на дейност, като чрез едно от дружествата лицето се осигурява. В това дружество съдружникът продава дяловете си и прекратява дейността си в него, като своевременно декларира това обстоятелство в НАП. Как сега да се прехвърли осигуряването през другото ЕИК, със статус "активен"? Какво се попълва в ОКД-то? Отговор: На основание чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигу ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ ЕП-04-19-917 от 01.09.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-36-4 от 04.10.2021 г. Относно: Приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на храна и напитки от обект (тип кафе-сладкарница) със седящи места и маси и щанд за обслужване на клиенти
№ М-94-В-819 от 12.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-88 от 25.10.2021 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на лице, навършило 18-годишна възраст, което учи за придобиване на средно образование в колеж в Италия
№ М-24-36-70 от 01.12.2020 г. Относно: Указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
№ ЕП-04-03-23 от 15.07.2021 г. Относно: Предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с намаляване на периода за възстановяването на здравноосигурителни права в условията на епидемична обстановка
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.