Брой 42
от 19 октомври 2020 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Освободен служител по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ по време на извънредно положение. Служителят не иска и не търси обезщетение по чл. 222 от КТ. От НОИ го уведомяват, че няма да получи обезщетение за безработица за първия месец за оставане без работа, тъй като не му е изплатено обезщетението по чл. 222 от работодателя. Кое е законовото основание за този отказ? След като служителят не търси това обезщетение от работодателя,, какви биха могли да бъдат мотивите за отказ от страна на НОИ? От Н ...
 
 
Въпрос: При продажба на дяловете на ЕООД от физическо лице на друго физическо лице как е коректно да се подаде ОКД5 за първото физическо лице: прекратяване или прекъсване на дейността? ЕООД-то ще продължи да работи. Коя дата би трябвало да се посочи като прекъсване/прекратяване: датата на договора за продажба на дяловете или датата на вписване на промяната в Търговския регистър? Отговор: Съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските ...
 
 
Въпрос: Каква е процедурата самоосигуряващо се лице, което ежемесечно плаща пълни социални и здравни осигуровки, да ползва отпуск по болест? Как се изчислява обезщетението по болест? Как се изчисляват осигуровките му по време на отпуск по болест? СОЛ длъжно ли е да представя издадения му болничен лист в някоя институция и в коя? Отговор: Самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, а по свой избор те могат да се осигуряват и з ...
 
 
Въпрос: Какво е новото в зачитането на осигурителния стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.? Отговор: В брой 44 на „Държавен вестник”, от 13.5.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г. На основание § 16, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на закона, през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни. На това ос ...
 
 
Въпрос: Едно лице СОЛ се самоосигурява в една фирма на 610 лв., в друга фирма има само личен труд с възнаграждение 610 лв. Какви осигуровки и данъци следва да плати във фирмата, в която полага само личен труд? Отговор: Според разпоредбите на ЗДДФЛ, за целите на данъчното облагане, доходът от полагане на личен труд от съдружник в дружеството е приравнен на доход от трудово правоотношение. На основание § 1, т. 26, и) от ДР на ЗДДФЛ, трудови правоотношения са правоотношенията, независимо от основа ...
 
 
Въпрос: Съдружник в ООД е на трудов договор в друго предприятие. Напуска го по чл. 325 от КТ и преминава на трудов договор в предприятието където е съдружник. При евентуални съкращения ще има ли право на обезщетение от Бюрото по труда? Отговор: Условията за възникване право на обезщетение за безработица от бюрото по труда са посочени в чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд ...
 
 
Въпрос: ЕООД с предмет на дейност проектиране на ВиК системи, без персонал, собственика полага личен труд. Възможно ли е да бъде изплатен личен труд през месец януари в размер на 20 000 лв. и бъдат внесени осигурителни вноски върху 3000 лв. и данъка върху 20 000 лв., след приспадане на осигурителни вноски само за месец януари? Ако през февруари няма протокол за личен труд, лицето върху 610 лв. ли дължи осигуровки или трябва отново на максимума да внесе? Отговор: Лицето през годината трябва да се ...
 
 
Въпрос: Управител съм на ЕООД с договор за управление и контрол. Фирмата е ЕООД, притежавана изцяло от мен. Осигурявам се на минималния осигурителен праг за позицията. Мога ли да продължа да се осигурявам на минималния праг и същевременно да увелича само вноска по ДЗПО до размера на максималния праг? Наясно съм, че разликата на дължимата сума за ДЗПО по декларирания осигурителен доход и реално внесената ще подлежи на облагане по ЗКПО. Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 157 от Кодекса за соци ...
 
 
Въпрос: СОЛ, което се само осигурява за всеки месец през 2019 г. на максималния осигурителен доход и за всички осигурителни случаи, т.е. на 3000 лв. Но в някои от месеците на 2019 г., има издадени болнични, за които е получило съответното обезщетение от НОИ. Съответно за тези месеци, осигуровките на СОЛ за изчислени и внесени отново върху доход от 3000 лв., но само за дните, в които лицето не е във временна нетрудоспособност. За дните във временна нетрудоспособност не са изчислени осигуровки, тъ ...
 
 
Въпрос: Лице български гражданин е получило парализа вследствие на инсулт. През последните години не е работило, не е осигурявано, няма никакви доходи и съответно няма възможност да заплати за явяването си пред ТЕЛК за да получи необходимия за пенсиониране по болест документ. Лицето е на 62 години и има осигурителен стаж 10 -15 години. Има ли някаква възможност, при описаните по-горе условия, лицето да бъде пенсионирано или по някакъв друг начин да не бъде оставено без никакъв доход? Отговор: К ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-39-194 от 10.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне за ползване на апартамент чрез онлайн платформа съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-39-142 от 05.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупката на гориво с карта за гориво
№ М-26-Г-3 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на България, и собственост на командитно дружество, местно за Германия
№ 20-00-100 от 29.06.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.
№ 20-00-113 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г.
№ М-26-Т-155 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по актуализация и поддръжка на стандартен софтуер
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.