Брой 38
от 27 септември 2021 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Самоосигурено лице, собственик на ЕООД, внася през 2019 г. авансови осигурителни вноски върху избран осигурителен доход 1000 лв. Този доход не е окончателен за периода, лицето няма подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, защото няма доходи за деклариране като физическо лице същата година. При пенсиониране ще бъде ли зачетен този доход (1000 лв.), върху който са внесени осигурителните вноски като осигурителен доход за лицето. Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално ос ...
 
 
Въпрос: Лице живее със семейството си от 15 години във Великобритания, където работи, плаща данъци и се осигурява. Същевременно от три години е собственик на търговско дружество (ЕООД) в България и внася осигурителни вноски и в България като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Във връзка с пребиваването му във Великобритания местните власти са го посъветвали да прекрати плащането на осигурителни вноски в България, тъй като с европейските реглам ...
 
 
Въпрос: Българска фирма командирова служители по чл. 121а от КТ в Белгия за периода от 01.02.2021 г. до 01.02.2022 г. с изваден формуляр А1 подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. Служителите ще използват платен отпуск за периода 07.06.2021 г. до 17.06.2021 г. трябва ли да се подава ново уведомление за ползването им на платен годишен отпуск и връщането им в България за този период? Отговор: Приложимото осигурително законодателство спрямо лицата, полагащи труд в различни държави - членки на ...
 
 
Въпрос: Мъж, роден 1950 г., получава минимална пенсия за стаж и възраст 300 лв. От този месец има решение на ТЕЛК с инвалидност 96%. Има ли право на избор в НОИ коя пенсия да получава - инвалидна или за възраст (по-благоприятната)? Как се изчислява пенсията за инвалидност? Отговор: На основание чл. 74, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и ...
 
 
Въпрос: От 2020 г. български гражданин, който пребивава в България, е регистриран като упражняващ свободна професия – за извършване на консултантски услуги. Същевременно смята да извършва консултантска дейност и в Германия и Русия. Също така желае да сключи и консултантски договор с фирма, регистрирана в Турция. Къде следва да се осигурява? Отговор: 1. По отношение на дейността на територията на държави - членки на Европейския съюз (Германия и България): С присъединяването на Република България ...
 
 
Въпрос: Служителка във фирма (на 51 години), чиято работа е свързана с работа на компютър, се разболява от раково заболяване и ползва повече от една година болнични. Междувременно се влошава и зрението й, което е предпоставка тя да няма възможност да се върне на предишната си работа . В момента ползва полагаемата си отпуска. На база онкологичното си заболяване е получила експертно решение за 50 процента намалена работоспособност. Какви са възможностите, които дава настоящата правна уредба, тази ...
 
 
Въпрос: До края на 2019 г. български гражданин работи и се осигурява в държава-членка на ЕС. През 2020 г. заминава за САЩ, където пребивава до м.май 2021 г. и се завръща в България. Какви документи е необходимо да представи, за да възстанови здравноосигурителните си права за месеците на пребиваване извън страната? Отговор: В чл.33 от Закона за здравното осигуряване(ЗЗО) е определен кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса(НЗОК). Зад ...
 
 
Въпрос: Известно ни е, че икономическата дейност на осигурителя, с оглед определянето на кода на основната дейност, се определя в края на календарния месец, но моля за допълнителни разяснения как точно става това. Осигуряваме служителите по КИД 5829, но имаме и друга дейност с КИД 47.61. Ако подадем данни към НСИ на 30.06.2021 г. с основен КИД 47.61, откога трябва да осигуряваме лицата по този КИД 47.61? От 01.07.2021 г. ли? Или от предходна дата и ако не сме го направили, ще трябва ли да довнас ...
 
 
Въпрос: Служител е възстановен на работа от съда. Решението е влязло в сила на 09.02.2021 г. Към днешна дата сме получили заявление от лицето за възстановяване на работа. Към него са приложени и копие на фишове и трудова книжка, необходими за изчисляването на обезщетението, което също е предявено. Въпросите ми в тази връзка са следните: 1. Какво трябва да предприеме работодателят с уведомлението за прекратяване? Лицето е прекратено, считано от 15.07.2019 г. Има ли срок за заличаване на уведомлен ...
 
 
Въпрос: Гръцки гражданин упражнява трудова дейност единствено на територията на страната като самоосигуряващо се лице - едноличен собственик на капитала на ЕООД. Считано от 01.02.02021 г., му е отпусната пенсия по гръцкото законодателство. Следва ли да внася осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване за дейността си като самоосигураяващо се лице в България, предвид обстоятелството, че има отпусната пенсия по законодателството на друга държава - членка на ЕС ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-909 от 02.07.2021 г. Относно: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-35-6 от 26.04.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги
№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ
№ 20-00-49 от 19.03.2021 г. ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга
№ М-26-П-10 от 20.04.2021 г. Относно: Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.