Брой 23
от 14 юни 2021 год.
Осигуряване
 
Въпрос: На лице, назначено по договор за управление и контрол, което не е самоосигуряващо се лице, му предстои да излезе в отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст на детето. Въпросите ни са следните: 1. Какви здравни осигуровки се дължат и от кого по времето на отпуска за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст на детето? 2. Какви са изискванията, за да ползва майката този вид отпуск и да има право на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършва ...
 
 
Въпрос: Дейността на фирмата е питейно заведение. Във връзка с епидемичната обстановка не работим. Имам лице, назначено по трудов договор, което в момента е в неплатен отпуск. Мога ли аз като самоосигуряващо се лице да подам декларация за прекъсване на дейност? Отговор: Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването ...
 
 
Въпрос: Едно физическо лице е съдружник в ООД. Осигурявам го за всички осигурителни случаи. Може ли от същата фирма да му изплатя сума по граждански договор? Отговор: От поставения въпрос не става ясно съдружникът в ООД-то в качеството си на какъв е осигуряван „за всички осигурителни случаи“ – по трудов договор, по договор за управление и контрол или като самоосигуряващо се лице. Правата и задълженията на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност са регламентирани в чл. 123 и чл. 124 ...
 
 
Въпрос: Дружество–застрахователен посредник, предстои да назначи по граждански договор лице пенсионер за срок от една година за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 1. Може ли лицето да е на граждански договор, а не на трудов? Ще възникне ли проблем с НАП за вида на договора? 2. Какво осигурителни вноски се дължат на лицето: брутната сума на договора е 800 лв., след приспадане на НПР 25% сумата е 600 лв. - под минималната работна заплата за страната. Дължат ли се здравни осигуровки, лицето не ...
 
 
Въпрос: Български гражданин, собственик на ЕООД, живее и се осигурява в Англия като самоосигуряващо се лице. Преди 01.01.2021 лицето предостави формуляр А1 – „Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя“ и не се е осигурявало за дейността си в България. Продължават ли да действат регламентите за координация на системите за социална сигурност, или след Brexit ще трябва да се осигурява и в България? Отговор: По отношение ...
 
 
Въпрос: Лице, което се осигурява по договор по ДУК върху 3000 лева в едно ООД и има друго ЕООД, в което иска да се осигурява като СОЛ, във второто дружество трябва ли да внася осигуровки, тъй като в първото е на максималния осигурителен доход. И ако не трябва каква е поредността на осигурителните вноски - ДУК и после СОЛ или обратно. Когато подам ОК5 за започване на дейност като СОЛ, ако не е необходимо да внасям осигуровки през ЕООД-то, не слагам отметка как ще се осигурявам, а само дата откога ...
 
 
Въпрос: Дружество осъществява няколко дейности. Като основен КИД в търговския регистър е посочило една от дейностите, но иска да смени КИД. Какви са критериите, по които се определя КИД, който се записва в търговския регистър като основен? Отговор: В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. е посочено: "Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по ...
 
 
Въпрос: Дружество е въвело със заповед от управителя на основание чл. 138А, ал. 2 от КТ непълно работно време от 8 часов работен ден на 4 часов работен ден на някои от служителите си. В Декларация 1 за тези служители е отбелязан 4 часов работен ден и следователно осигурителния стаж не е равен с трудовия стаж за този период. На работодателя са изплатени средствата за работни заплати и осигуровки по Постановление 55/30.03.2020г. 1. Трябва ли 4 часовия работен ден да се вписва в трудовата книжка? 2 ...
 
 
Въпрос: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е и негов управител. Той извършва цялата дейност сам и не си е определил възнаграждение. Дейността включва регистрация по ЗДДС, закупуване на офис обзавеждане, сключване на договори, търсене на клиенти. Собственикът счита, че осигуряването му за дейността в дружеството започва, когато то реализира приход или разход, затова след първия разход (закупуване на печат) е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице ...
 
 
Въпрос: Управител се осигурява по договор за управление в ЕООД върху 2000 лева. Сега открива ново ЕООД, а първото остава да извършва дейност. Как е по-добре да се осигурява във второто дружество? И има ли право във двете дружества да е по договор за управление? Отговор: Договорът за управление и контрол (ДУК) е договор, чрез който търговското дружество възлага на управителя управлението на дружеството с ограничена отговорност или на акционерното дружество. По силата на този договор управителят ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка
№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация
№ М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от наем на промишлено оборудване
№ 94-Д-1568#2 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия
№ 23-29-63 от 07.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ М-94-Д-50#1 от 02.02.2021 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно - чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.