Брой 32
от 12 август 2019 год.
Осигуряване
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм от 34 г. Тази година ще се преместя на работа в друго училище ,но ще се наложи да се регистрирам на борсата за 1 месец до новото ми назначение. Прекъсва ли се педагогическият ми стаж и губя ли правото си на 10,5 заплати при пенсиониране (след 6 години)? В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работни ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице (адвокат) е осигурено за всички осигурени рискове. Какви осигуровки трябва да плаща за период, в който ползва отпуск по болест? Ако за съответния месец трябва да внася осигуровки за отработени дни и за временна неработоспособност, може ли да преведе вноските от един и същ вид с едно платежно нареждане, т.е. да внесе здравни вноски на двете основания с общ платежен документ? На основание чл. 4, а ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество ООД, медицински център е регистрирано в Търговския регистър . Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружниците не е вписан като управител. В Търговския регистър е определено и е вписано като Управител външно лице, което не е съдружник в дружеството. Има ли пречка дружеството да сключи трудов договор с Управителя, за извършваната от него дейност като Упра ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм на 55 години. Тъй като съпругът ми почина, а той получаваше пенсия за общо заболяване на каква възраст ще имам право на наследствена пенсия от него и какъв процент? С чл. 82 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са разписани условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия. Съгласно чл. 82, ал. 2 от КСО преживелият съпруг има право на наследствена пенси ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Самоосигуряващо се лице ЕТ от 01.09.2018 г. е пенсионер. Извършва ли се годишното изравняване на осигурителните вноски за получените от него доходи до м. 09.2018? След този месец самоосигуряващото лице е избрало да не внася осигурителни вноски. Отговор: На първо място, за частта от 2018 г., за която не са били налице посочените предпоставки (лицето не е имало качеството пенсионер), ...
 
 
В бр. 7 от 2019 г. на сп. "Български законник", ддоц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: 1. Лицето Х - българин, живее и работи на трудов договор в Испания. Собственик и управител е на фирма в България, няма възнаграждение по ДУК. Получава възнаграждение за положен личен труд в българското дружество. Дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице в България и данък за полученото възнаграждение? В случай че не дължи осигуровки и данък в България, а ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лица назначени на длъжност "Танцьор" в културни организации, осигурявани към момента втора категория, имат ли право на осигуряване и в Професионален пенсионен фонд? От 01.01.2000 г. и към момента лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), независимо от възрастта, с изключение на ...
 
 
В бр. 6 от 2019 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какви са вариантите за получаване на месечно възнаграждение за извършена работа от собственик на ЕООД и съдружници в ООД, които осъществяват дейността само със собствен труд? Осигуряват се като самоосигуряващи се лица. Отговор: Няма пречка собственикът на ЕООД да полага личен труд в него извън задълженията си по управление на дружеството. Сам със себе си той не може да сключи т ...
 
 
В бр. 25 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: При изготвяне на ведомост има удръжка аванс, как следва да се подава тази информация в декларация 1 и декларация 6? Отговор: На основание чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Вноски ...
 
 
В бр. 6 от 2019 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: На 64 г. Съм, имам 42 г. трудов стаж. През месец март достигам изискваната от закона възраст от 64 г. и 2 месеца и мога да се пенсионирам. Работя на постоянен трудов договор и ще продължа да работя и след пенсионирането. Трябва ли да уведомя работодателя, че се пенсионирам и той трябва ли да ми прекрати договора и да ме назначи отново? Трябва ли да се изплатят обезщетени ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.
№ 53-00-178 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ЗКПО по отношение на клон на чуждестранен търговец
№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.
№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-88 от 02.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС
№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.