Брой 31
от 03 август 2020 год.
Осигуряване
 
Въпрос: През месец март 2020 г. работните дни на осигуреното лице са разпределени, както следва: - От 01. до 13.03.2020 г. лицето има 9 отработени работни дни. - От 16. до 20.03. 2020 г. работодателят му предоставя 5 работни дни платен отпуск съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно посочената разпоредба, работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора ...
 
 
Въпрос: Работодател установява 4-часово работно време, считано от 23.03.2020 г. на своя служителка. През месец януари 2020 г. служителката е била в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Уговореното трудово възнаграждение на лицето след завръщането му на работа е в размер на 1000 лв. Какъв е осигурителният доход на служителката, определящ размерът на компенсацията по реда на постановление № 55 от 2020 г.? Отговор: За тази служителка осигурителният доход за месец януари, от който ще ...
 
 
Въпрос: Каква част от осигурителния доход на работниците и служителите поема държавата със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение? Отговор: Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., е допълнен текстът на § 6, ал. 1 от ПЗР от закона. След допълнението новата редакция на нормата е следната: „По време на действи ...
 
 
Въпрос: Получих задължително предписание от НОИ във връзка с коригиране на декларация Образец 1 на грешно начислен болничен лист. Начислен е при работодател като първичен, а е продължение, т.е. изплатен е два пъти. Лицето не е съгласно да му се удържат тези дни от трудовото възнаграждение, кой трябва да ги възстанови - работодателя или лицето? Отговор: Съгласно чл. 40, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременно ...
 
 
Въпрос: Действащо ООД, регистрирано по ЗДДС, с двама съдружници, единият от тях управител. И двамата се осигуряват в дружеството. Единият съдружник – майка, ползва отпуск след раждане от 135 до 410 дни до 17.07.2020 г. Управителят желае да прекъсне дейността на фирмата поради ред причини. Какво ще се случи с майката, ще може ли да продължи да ползва отпуската си и след това майчинството си до навършване на 2 г. на детето? При положение че тя не е управител в дружеството, а само съдружник, може л ...
 
 
Въпрос: Български гражданин живее в Канада от 20 години. През ноември се връща да живее в България. 1. Има ли значение дали лице има само българско гражданство или е с двойно гражданство – българско и гражданство на друга държава-членка от ЕС? 2. Какви документи от канадските власти трябва да бъдат представени пред НАП за формиране на здравноосигурителния статус? 3. Как се прилагат чл. 40а, ал. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)? 4. След като се върне в България и започне да внася за ...
 
 
Въпрос: Дъщеря ми работи от няколко години за швейцарска компания на круизен кораб на срочен трудов договор (круизите са около 9 месеца от м. март до м. ноември). Всяка година представя документ от швейцарската осигурителна институция за осигуровките си, като миналата година ползва и правото си на обезщетение за безработица в България. Преди няколко дни е ходила в НОИ за да представи документите за осигуровките си за миналата година, за да и се възстановят прекъснатите здравни права. Служителка ...
 
 
Въпрос: Съпругът ми работи шест години при различни работодатели в Испания, като международен шофьор на камион. Желае да се пенсионира в България като втора категория на труд. Има шест години в Испания като шофьор на камион и 12 години в България като шофьор на камион над 12 тона. Не му достигат три години за втора категория. От НОИ предложиха да се вземе предвид стажа му в Испания и да се добави към българския. Обаче във всички Certificado de Empresa пише само conductor de camion internacional, ...
 
 
Въпрос: Затруднявам се при попълване на справка за окончателния размер на осигурителен доход за 2019 г. Образец 2004. От м. 01.2019 до м. 09.2019 г. съм по трудов договор, осигурителният доход за този период е 8806,49 лв. От м. 08.2019 до м. 12.2019 г. съм собственик на ЕООД - самоосигуряващо се лице, м. 08 - 280,00, м. 09, 10, 11 3*560 =1680 и м. 12 имам болничен 265,26. и м. 09 имам граждански договор за 150,00 лв. Как правилно трябва да попълня справката? Колона 3 - осигурителния доход от м. ...
 
 
Въпрос: Дружество с ограничена отговорност е регистрирано по ДДС. Собственикът на ЕООД-то взима решение за временно прекратяване на дейността му. Дружеството подава само нулеви декларации по ЗДДС и няма наети работници. Mоже ли собственикът на дружеството да не се самоосигурява за времето, докато дейността му е прекратена? Отговор: На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицат ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-35-6 от 13.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-94-С-405 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)
№ М-26-М-112 от 27.04.2020 г. Относно: Прилагането на разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК)
№ 94-К-117 от 14.04.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
№ М-26-Б-136 от 01.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
№ М-26-С-297 от 08.04.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.