Брой 22
от 01 юни 2020 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Дружество с ограничена отговорност е регистрирано по ДДС. Собственикът на ЕООД-то взима решение за временно прекратяване на дейността му. Дружеството подава само нулеви декларации по ЗДДС и няма наети работници. Mоже ли собственикът на дружеството да не се самоосигурява за времето, докато дейността му е прекратена? Отговор: На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицат ...
 
 
Въпрос: Кои лица попълват декларация образец № 6? Отговор: Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове - осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 ("Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица") съгласно приложение № 4, в коя ...
 
 
Въпрос: Какви декларации подават работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.? Отговор: Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец № 1 ("Данни за осигуреното лице"), 3 ("Данни за здравно осигуряване на лиц ...
 
 
Въпрос: Кои лица подават Декларация образец № 3 ? Отговор: Декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" се подава от: 1. от училищата за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование; 2. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от ЗЗО; 3. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по ...
 
 
Въпрос: Кои лица са длъжни да подават данни съгласно на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица? Отговор: В чл. 1 на наредбата са подробно изброени лицата, имащи задължение за подаване на данни, както и обхвата на тези данни, а именно: 1. работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица за държавното о ...
 
 
Въпрос: Осигурявам се като СОЛ на минимален праг за дейност от свободна професия. Като собственик на ЕООД ще извършвам личен труд във фирмата. Въпросите са ми следните: 1. Трябва ли да внасям осигуровки върху дохода ми от личен труд в ЕООД. 2. Трябва ли да подам ОКД-5 от името на ЕООД че започвам дейност. 3. Когато попълвам ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите ми от свободна професия трябва ли да посоча и дохода ми от личен труд в ЕООД и върху него трябва ли да си довнасям осигуровки. Отговор: Съ ...
 
 
Въпрос: Какви са правата на осигурените за трудова злополука? Отговор: Осигурените за трудова злополука и професионална болест лица имат право на: 1. парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед, изследване и/или лечение; 2. парични помощи за профилактика и рехабилитация; 3. пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест; 4. парични помощи за помощно-техническ ...
 
 
Въпрос: Какво представлява осигуряването за трудова злополука? Отговор: По смисъла на Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинена неработоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала с осигурените по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до мястото, където осигур ...
 
 
Въпрос: Какви са промените в КСО, свързани с пенсионирането? Отговор: 1. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки се увеличават от 1 юли 2020 г. От 1 юли 2020 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 250,00 лв. От 1 юли 2020 г. социалната пенсия за старост се увеличава с 6,7 на сто - от 132,74 лв. на 141,63 лв. Максималният размер на получаваните една или повече п ...
 
 
Въпрос: Какви са промените в осигурителните плащания от НОИ? Отговор: Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице по чл. 13г от КСО – 540 лв. Увеличава се максималният размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2020 г. от 1400 лв. на 1525 лв. (чл. 15, ал. 2 от ЗБДОО за 2020 г.). Запазват се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 9,00 лв., ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 20-29-15 от 30.30.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което има регистрирана къща за гости
№ 3-492 от 27.03.2020 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки
№ 3-525 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)
№ 3-466 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)
№ 07-00-59 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по сервиз на спасителни салове по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-28-55 от 13.03.2020 г. Относно: Дължими здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за лице, което работи по основен и допълнителен трудов договор при различни работодатели.
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.