Брой 41
от 14 октомври 2019 год.
Осигуряване
 
В бр. 35 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какъв е начинът да се внасят осигуровки за фонд “Пенсия” и ДЗПО в по-голям размер с цел повишаване на пенсията при достигане на пенсионна възраст? В конкретния случай на лицето му остават 10 години до достигане на пенсионна възраст, на трудов договор е. Отговор: Съгласно сега действащото законодателство осигурителният доход, както и осигурителният стаж са много ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли спогодба между България и Япония за пенсионен осигурителен стаж? Тоест ако в момента работя и плащам пенсионна такса всеки месец в Япония може ли този пенсионен стаж, който трупам в Япония да ми се признае в България? Към днешна дата между Република България и Япония не е сключен двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между дв ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите, Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване, отговаря на следните въпроси: Въпрос: Българско дружество “Х” ЕООД, регистрирано по ЗДДС в България, ще извършва търговия с автомобили на територията на държава - членка от ЕС. Закупуването на автомобилите ще се извършва от ДДС регистрирано дружество в Холандия, а продажбата на ДДС регистрирано дружество в Португал ...
 
 
В бр. 9 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява във фирмата си по ДУК. При временно прекратяване/замразяване на дейността ще прекрати осигуряването. Подава ли се информация в ТР, че управителят за този период няма да се осигурява? Трябва ли някъде да се подава декларация? Лицето ще работи в друга фирма по ТД. Отговор: Осигуряването на собствениците или съдружници в търговски дружества се осъществяв ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Коя дата на изплащане/начисляване се пише в т. 18 в декларация обр. 6, когато осигуровките са начислени в последния работен ден от месеца, за който се дължат? Отговор: На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и ...
 
 
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Съпругът е ЕТ и е регистриран по ДДС. ЕТ не се занимава с отдаване под наем. Правят ли се вноски за здравно осигуряване, при положение че и двете ФЛ са пенсионери? Отговор: Съгласно чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване лицата, които не подлежат на оси ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя като медицинска сестра от 2 години в България. Желая да замина за Нидерландия и да работя по професията си. Какъв документ и от къде да заявя, за да докажа трудовият си стаж по професията в новата държава? Документите, които могат да удостоверят трудовия Ви стаж в България са трудовият договор, трудовата книжка, а по отношение на конкретните трудови функции – длъжностната ...
 
 
В бр. 8 от 2019 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционално на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по чл. 55. ФЛ се осигурява като СОЛ върху избран осигурителен доход. Следва ли в ГДД, чл. 50, физическото лице, след като декларира п ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно чл. 68 от КСО, ал. 3 в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 66 години и 4 месеца за жените и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Разпоредбата на Чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ дава правна възможност на работодателя по своя преценка да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на майчинство ако съм надвишила болничните от 135 дни? По силата на чл. 50, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Съгласно чл. 26, ал. 1, 3 и 4 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) отпуск ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-157 от 11.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-138 от 10.07.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. Относно: Съхраняване на счетоводна и търговска документация
№ 24-39-130 от 14.05.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 204 във връзка с чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
№ 96-00-133 от 20.06.2019 г. Относно: Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.
№ 96-00-117 от 06.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.