НОВО: ТРУДОВО ПРАВО 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика

Защо сборникът е в електронна форма?

• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

 НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg  ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
 БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко  ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Брой 26
от 27 юни 2022 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор с осигурителен доход 2000 лева и в същото време получава доход по извънтрудови правоотношения по граждански договор в същата фирма (организацията). Политиката на фирмата е за получаващите доход по граждански договор да бъдат регистрирани в Агенцията по вписвания по БУЛСТАТ, като самоосигуряващи се лица. Какви са задълженията на лицето като самоосигуряващо се лице, регистрирано по БУЛСТАТ и работещо по трудов договор? Има ли значение размерът на въз ...
 
 
Въпрос: Служител ползва отпуск по болест за периода - 30.03-01.04.22, но е открит да работи в друго дружество. Болничният лист се обжалва. Следва ли да се начисли сума за временната неработоспособност за март, при положение че все още няма произнасяне по оспорения болничен? Отговор: На основание чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспо ...
 
 
Въпрос: Аз съм счетоводител на училище и имаме майка, която е в платено майчинство за първо дете, което е родено на 25.04.2021 г., но ми представи болничен за втора бременност за 45 дни от 20.03.2022 г. Питането ми е какви приложения да попълня и изпратя в НОИ, като са казали на майката, че трябва да отстъпи майчинството си за първото дете, когато направи една година? Отговор: Съгласно чл. 8 от Наредбата за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) за всек ...
 
 
Въпрос: Швейцарска фирма със стопанска дейност в Швейцария наема физическо лице на територията на България на граждански договор за услуги за внедряване и интеграция на ERP система на територията на България. Лицето е български гражданин с постоянно местоживеене в България, не е самоосигуряващо се лице. Няма други доходи. 1. Къде трябва да се внасят осигуровки и данък, в България или в Швейцария? 2. Ако се осигурява в България, какъв е редът за това? Отговор: На 31.03.2012 г. е прието Решение № ...
 
 
Въпрос: Върху какъв доход се определят осигурителните вноски на лицата, изпратени на командировка в чужбина? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от КТ, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му месторабота, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника и ...
 
 
Въпрос: Собственикът на ЕООД се осигурява в дружеството на 650 лв. и полага личен труд. В същото време е собственик и управител на друга работеща фирма, която няма нает персонал. Тъй като основанието за осигуряване е едно и също, необходимо ли е да се осигурява като СОЛ и във втората фирма. Пак в/у избран осигурителен доход? Отговор: Осигуряването на собствениците на еднолични търговски дружества зависи от това в какво качество упражняват дейност в дружеството. На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 о ...
 
 
Въпрос: Следва ли да се подава годишна декларация обр. 6 на починало лице? На лицето през 2021 г. са изплатени дивиденти и са внасяни осигурителни вноски съгласно КСО и ЗЗО. Отговор: В запитването не е посочено на какво основание са внасяни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, но тъй като на лицето са изплащани дивиденти и се поставя въпрос за подаване на годишна декларация обр. № 6, може да се заключи, че става въпрос за самоосигуряващо се лице – собственик или съдружник в търговско дружество, ко ...
 
 
Въпрос: Какъв е редът за представяне на болнични листове, издадени от страни - членки на Европейския съюз? Отговор: Редът за представяне на удостоверенията за неработоспособност, бременност или раждане, издадени в друга държава, с която Република България прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност, е регламентиран в чл. 44 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Удостоверенията за неработо ...
 
 
Въпрос: Как се попълва на Декларация обр. № 1 и Декларация обр. № 6 при възстановен данък от работодателя? Отговор: Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната мес ...
 
 
Въпрос: Бих желала да получа информация относно прилагане на законодателството в адвокатско дружество, регистрирано по Закона за адвокатурата. Съдружниците в последното са регистрирани като лица, упражняващи свободни професии, и се осигуряват като такива по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО. Същите биха желали да се осигуряват в адвокатското дружество и по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО - като упражняващи трудова дейност на изборни длъжности. Какви документи трябва да бъдат оформени между дру ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице
№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури
№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.