Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
Брой 40
от 02 октомври 2023 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Работничка или служителка работи при сумирано изчисляване на работно време, установено за период от три месеца (януари – март 2023 г.). От 01.04.2023 г. работничката или служителката ползва отпуск за временна неработоспособност, който е последван от отпуск за бременност и раждане. Какъв код се попълва в т. 12. Вид осигурен от декларация образец № 1? Отговор: При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, в декларация образец № 1, в т. 12. Вид осигурен се попълва ко ...
 
 
Въпрос: Има ли право да получава паричното си обезщетение за майчинство майка, която работи по същото време по граждански договор? Отговор: Отпускът по майчинство включва отпуск за бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Паричното обезщетение за бременност и раждане се изплаща за времето на отпуск за бременност и раждане до 410 календарни дни по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (чл. 163, ал. 10 от КТ). Съгласно чл. 163, ал. 1 от КТ работничката или служителка ...
 
 
Въпрос: ЕТ извършва патентна дейност. През 2022 г. е бил шест последователни месеца във временна неработоспособност. Първият болничен лист е от 05.01.2022 г. - на 03. и 04.01.2022 г. са отработени 2 работни дни, а останалите 19 работни дни през януари е в болнични. На 05.07.2022 г. е приключила временната неработоспособност, тоест на 01 и 04.07. е в болничен, а останалите 19 са отработени дни за месец юли. Доходът, който е посочен на ред 3, част II в Приложение № 7 от годишната данъчна деклара ...
 
 
Работодател е издал заповед за изплащане на великденски бонус за всички служители от фирмата в размер на 1/2 от брутната им заплата, но не желае да се отчита като социален разход. За двама от служителите (едната е в отпуск за бременност и раждане до 410 ден, а другата за отглеждане на дете до 2-год. възраст), които през месеца получават обезщетение от НОИ, този бонус води до начисляването на осигуровки и данък. В декларация обр. 1 за тях е отразено, че нямат отработени дни в месеца, но същевреме ...
 
 
Въпрос: Собственик на ЕООД се самоосигурява и същевременно е шофьор на камион в дружеството. Как следва да се осигурява? Отговор: За втора категория труд се осигуряват шофьорите, които работят на трудов договор на товарни автомобили над 12 тона. Но тъй като шофьорът се осигурява като самомоосигуряващо се лице, не е възможно да се осигурява за дейността си като шофьор при условията на втора категория труд. Трудовият договор е двустранен договор. Той се сключва между страни, от които едната има к ...
 
 
Въпрос: Нова фирма ще започва дейност като лицензиран представител на ВЕГА тестове. В дружеството ще работи единствено собственикът, който ще е СОЛ. Същият собственик има ТЕЛК - 100%. Не желае да се осигурява за пенсия, без право на болничен. Само здравни осигуровки ли ще плаща и как да подам към НАП осигуряването, за да не сме в противоречие със закона? Тъй като има право на работа, но има ТЕЛК решение. Като се има предвид ТЕЛК-ът и минимални разходи за сметка на собственика. В този случай необ ...
 
 
Въпрос: Имаме проблем в Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", т. 16.7 – "Отработени часове – общо", Приложение № 1 към Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Служителят ни е на сумирано изчисляване на работното време, с 4-месечен период. Април 2023 г. е последният месец от отчетния период. В средата на февруар ...
 
 
Въпрос: Лице, назначено по трудов договор, е в болнични. В същото време е СОЛ в друга фирма и се осигурява само за пенсия (на ниския процент). Необходимо ли е лекарят да издава втори болничен при това положение? При положение че вече е издаден такъв, как следва да се отрази в Приложение 9 и в Д1? Отговор: След като лицето не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“, няма да има право на парично обезщетение за времето, през което боледува и няма право на отпуск за временна неработосп ...
 
 
Въпрос: Физическо лице—пенсионер, работи по трудово правоотношение. През м.09.22 г. си подава декларация за започване на дейност като самоосигуряващо се лице-свободна професия само за здравно осигуряване. За периода от м.09 до м. 12.22 г. са подавани Д1 само за ЗО върху 710 лв. и съответно внасяни. Сега при зареждане на ГДД по чл. 50 се оказва, че доходите от трудови правоотношения и пенсията надвишават максималният осигурителен доход за страната. Как да се процедира с подаваните Д1 като самооси ...
 
 
Въпрос: Физическо лице—пенсионер, работи по трудово правоотношение. През м.09.22 г. си подава декларация за започване на дейност като самоосигуряващо се лице-свободна професия само за здравно осигуряване. За периода от м.09 до м. 12.22 г. са подавани Д1 само за ЗО върху 710 лв. и съответно внасяни. Сега при зареждане на ГДД по чл. 50 се оказва, че доходите от трудови правоотношения и пенсията надвишават максималният осигурителен доход за страната. Как да се процедира с подаваните Д1 като самооси ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия
№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария
№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители
№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа
№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011, в сила от 01.01.2022 г.
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната