Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 24
от 10 юни 2024 год.
Осигуряване
 
Въпрос: Българска фирма е наела на трудов договор българка, живееща постоянно в Германия. Лицето има само българско гражданство и работи само за българската фирма. Фирмата се занимава с интернет услуги. Работата, която извършва наетото лице, се осъществява по електронен път. Има ли право на майчинство по българското законодателство лицето, при положение че ще се плащат осигуровки в България, и при какви условия? Ако да, тогава каква документация се изисква, при положение че раждането най-вероятн ...
 
 
Въпрос: Наскоро за бащите беше въведено право на двумесечен отпуск за отглеждане на дете до 8 години. В коя точка от декларация образец № 1 се попълват дните на този отпуск? Отговор: На основание разпоредбата на чл. 164в от КТ бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст на детето в размер 2 месеца, когато не е ползвал отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1 от КТ. Осигурeният зa oбщo зaбoлявaнe и мa ...
 
 
Въпрос: Немски гражданин, чието пребиваване е в Германия, упражнява трудова дейност на територията на България като самоосигуряващо се лице и изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД. Отпусната му е пенсия по немското законодателство. През 2024 г. е взел решение договорът му за управление и контрол да бъде прекратен и ще упражнява дейност само като самоосигуряващо се лице на територията на България, като едноличен собственик на капитала на ЕООД. Как следва да се осигурява? Отговор: ...
 
 
Въпрос: Лице, български гражданин, от м.01.2023 г. до м.09.2023 г. пребивава и работи в страна от ЕС (Чехия). През месец октомври се връща в България и се регистрира като свободна професия. За месец октомври и ноември внася дължимите осигуровки и подава декларация обр. 1. Прекратява самоосигуряването от 01.12.2023 г. поради заминаване от страната и установяване в друга държава от ЕС (Нидерландия). Къде трябва да обложи доходите си от 2023 г. - в България или Чехия? При условие че лицето е задълж ...
 
 
Въпрос: Моля за Вашия отговор на следните въпроси: 1. Служител, който напуска работа, оформена му е трудовата книжка от дата до дата с печати, подписи и правоъгълен печат с точно записан трудов стаж. 2. Служителят иска УП-2, което му е издадено, въпреки че данните са подавани ежемесечно в НАП, спазвайки изискванията на закона. 3. Служителят поиска и УП-3, направих опит да обясня, че трудовата книжка е оформена с необходимите данни, удостоверяващи времето, но не се съгласи и така беше издадено и ...
 
 
Въпрос: Физическо лице отдава под наем собствена къща в България чрез Booking и Airbnb. Същевременно живее и работи в Италия като наето лице. Дължи ли осигурителни вноски в България? Следва ли да подава декларация обр. ОКд-5 „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ и декларация обр. № 1 и обр. № 6 за дейността по отдаване под наем? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упр ...
 
 
Въпрос: Двама работници, които имат сключен трудов договор с български работодател, са в продължителен неплатен отпуск (4 години) по тяхно желание. На единия от тях е отпусната инвалидна пенсия, а другият за периода на неплатен отпуск работи като наето лице в Германия. Следва ли работодателят да внася здравноосигурителни вноски и да подава данни с декларация образец № 1 за тези лица? Отговор: Здравноосигурителните вноски за периодите на неплатен отпуск се внасят по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, ...
 
 
Въпрос: Начислихме обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Трябва ли за това обезщетение да подаваме декларация обр. № 1 и образец № 6? Отговор: На основание чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е пр ...
 
 
Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има двама съдружници. В Търговския регистър е посочен само единият за управител. Дейността на фирмата е търговия на едро и дребно. 1. Може ли той да назначи другият съдружник на 4 (четири) часа по трудов договор като управител на магазин? 2. Длъжен ли е вписаният за управител (съдружник) в Търговския регистър да се осигурява като СОЛ или по ДУК? Отговор: Съдружниците в ООД могат да се осигуряват по договор за управление и контрол, по трудов договор или ...
 
 
Въпрос: Физическо лице, което се самоосигурява като собственик и управител на ЕООД, работи и на трудов договор и желае да излезе в бащинство след навършване на 6 месеца на детето си. Какви са условията да го направи от гледна точка на ЕООД-то? По-специално трябва ли и ако да, какви промени следва да се извършат в собствеността и/или управлението на едноличното дружество, за да отговаря бащата на условията за ползване на бащинството? Ако в последните години бащата е избрал за месечен осигурителен ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 07-00-502 от 06.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-24-39-175 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия във връзка с дългосрочен заем, предоставен на дружество майка (чуждестранно юридическо лице) срещу минимална лихва
№ М-24-39-1 от 02.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-26-В-178 от 19.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 3-237 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на суми за възстановяване на разходи за платен данък
№ М-26-Б-122 от 13.02.2024 г. Относно: Съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.