Според изложеното в запитването, „ЛАБОРАТОРИЯ АП“ ЕООД е регистрирано в Търговски регистър с ЕИК………….. Стопанската дейност на дружеството включва производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства с КИД 3250. На основание чл. 40, ал. 10 от Закона за лечебните заведения, същото има издадено Удостоверение № ……./…12.2015 г. от Министерст ...