В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-70/16.02.2024 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: Организацията Ви се занимава с развитието на пазара за местни храни и е предприела инициатива за урегулиране предлагането на малки количества храни, прои ...