В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-91/ 13.08.2018г., относно задълженията по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по материалния закон. Съгласно изложената фактическа обстановка, физическото лице – Д.Д. – собственик на Едноличен търговец „Ели – Д.Д.“, регист ...