Брой 11
от 12 март 2018 год.
Данъци
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира приспадащите се временни разлики. Това са временните разлики, в резултат на които ще възникват суми, подлежащи на приспадане при определянето на облагаемата печалба/загуба в бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или уредена облагаема разлика. Те възникват, когато разход (загуба) не е признат за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане, но ще бъде признат през сле ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Данъчното облекчение за извършени през годината безкасови плащания е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Обръщам внимание, че за разлика от другите данъчни облекчения по ЗДДФЛ размерът на това ново данъчно облекчение се изчислява от дължимия за годи ...
 
 
В бр. 8 от 2017 г. на сп. сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се документират и облагат разходите за превозни средства? Законът за корпоративното подоходно облагане не съдържа специални правила по отношение на разходите за превозни средства, когато те се използват за осъществяване на стопанската дейност на предприятието. Данъчно задължените лица прилагат общия режим на закона по отношение на отчетените счетоводни разходи при определяне на данъчния фина ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои награди представляват облагаем доход? Паричните и предметните награди и печалби, които не попадат сред изключенията по чл. 13, ал. 1 и чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ, се считат за облагаем доход и съответно подлежат на облагане и деклариране по предвидения в ЗДДФЛ ред. Специален ред за определяне на облагаемия доход и на годишната данъчна основа, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ, е регламент ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са новите моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС? Налице са няколко такива изменения и допълнения в закона. На първо място, ще посочим въведената нова хипотеза за задължителна регистрация. По-точно казано, става дума за изискване за регистрация при надхвърляне на облагаемия оборот от 50 000 лв. за сравнително кратък период от време. По силата на чл. 96, ал. ...
 
 
В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС при безвъзмездното ползване на фирмени активи за лично потребление възникват възмездни доставки на услуги. Каква е разликата в обстоятелствата в хипотезите на т. 1 и 2 от тези разпоредби и кога възникват данъчните събития за възмездните доставки при наличието на тези обстоятелства? Съгласно логиката на механизма за функциониране на ДДС ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестици онни бонове и други финансови активи, както и доходи от търговия с чуждестранна валута? Според правилото на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ доходите от продажба или замяна на изброените финансови активи са облагаеми, но все пак данъчният закон предвижда някои изключения. Не подлежат на облагане ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Каква е новата уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси? Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, (обн. ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г.), бяха направени дълго подготвяните промени в уредбата на таксата за битови отпадъци, целящи въвеждане на по-справедливи способи за определяне на таксата за задължените лица и ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма, която извършва строителна дейност, има товарен автомобил, придобит чрез финансов лизинг. Той ще се ползва от управителя на дружеството и за целите на икономическата дейност на дружеството - срещи с клиенти, ходене по обекти, за превоз на работниците до обектите и т.н. Управителят на фирмата е на трудов договор в нея. Възможно ли е за целите на ЗДДС да се ползва данъчен кредит 50% от стойностт ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество има финансов лизинг от 2007 г. за сграда, има задължения по главница и лихви, които не са плащани от 2009 г. Към този момент не са потърсени тези задължения и не е заведено дело за плащане и за освобождаване на сградата. Мога ли да отпиша задълженията по лизинга, поради давностния срок от 5 години? По счетоводните сметки 159 и 652, въз основа на чл. 46, ал. 1, т. 1 - как да бъде направено? О ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси
№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси
№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 92-00-1384 от 25.08.2017 г. Относно: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.
№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
Книга и диск: НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2018 Заявете сега!