Брой 25
от 18 юни 2018 год.
Данъци
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ иляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При покупка на лек автомобил със статут 1 от частно лице има ли ограничения при регистрация по ЗДДС и ползване и ако има, какви са те? Какви са условията за придобиване и ползване на територията на България и за чужбина? Предвид неясно формулираните обстоятелства, при които възниква доставката на въпросния лек автомобил, в отговора си приемаме, че автомобилът е закупен от установено у нас физич ...
 
 
В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Влогът обаче има минимални такси за домейн и хостинг и това лице е сложило реклами, от които получава приход по сметка в Раура1 от порядъка на 200-300 долара на година, които да издържат блога. Следва ли тези доходи да се облагат с данък? Тъй като това не е дейност по занятие, трябва ли лице ...
 
 
В бр. 7 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са общите принципи и правила, по които се преценява каква е ДДС ставката при продажба на нерегистрирани по ДДС лица от страни от ЕС? Какви са изискванията за издаваните фактури към купуващите в другите страни членки на ЕС? Според директивите на Европейския съюз съществува задължителна минимална ставка за данъка върху добавената стойност и тя е 15%. Нито една страна не може да има стандартна ставка по ...
 
 
В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как би следвало да се третират текущо усвоени за лични нужди дружествени средства от съдружниците, след като липсва неразпределена печалба от предходни години, а авансовото разпределяне на дивидент е незаконосъобразно? За ползването на дружествени средства за лични нужди от собствениците при липса на неразпределена печалба от минали години нормативно регламентираните варианти за данъчно тре ...
 
 
В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за попълване и подаване на декларации образец № 1 Данни за осигуреното лице и № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Декларация образец №6 “Данни за дължими вноски и данък по чл.42 ЗДДФЛ” съдържа данни за дължимите осигурителни вноски [за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО), Училищния пенсионен фонд (УчПФ), допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), здравното о ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Извършват ли се корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив? По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установяване на липси на произведени, придобити или внесени стоки, за които регистрирано по закона лице е приспаднало данъчен кредит (ДК) изцяло, частично или пропорционално на използването за икономическата си дейност, лицето дължи данък в размера на приспаднатия кредит. Когато унищо ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството командирова съгласно чл. 121а от КТ служители с допълнително споразумение. В него са уговорени възнаграждението, пътните пари и срокът на командироване. С командировъчна заповед отделно са определени дневните разходи. Квартирните разходи се признават съгласно представените разходооправдателни документи. Признати ли са за данъчни цели разходите за дневни и квартирни след като чл. 121а от КТ ...
 
 
В бр. 2 от 2018 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли да се декларира придобиването на имот и кой трябва да направи това? Всекидневно в страната се придобиват хиляди имоти. Това става чрез различни способи - от продажба, през замяна, делба, чак до наследяване. За всички тях има много правила, но със сигурност и едно много общо изискване, чието неспазване води при това до глоба. Става дума за задължението имотът да се декларира - без значение дали е купен, дали е ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Издадена е фактура на 03.07.2017 г. и на същия ден е платена. Доставчикът доставя стоката до склада на фирмата за своя сметка на 06.07.2017 г. Определена е дата на данъчно събитие - 06.07.2017 г. и дата до която да се издаде Протокол 21.07.2017 г. За доставката е платено по проформа инвойс преди датата на фактурата. Фактурата е издадена на 19.02.2017 г. С нает транспорт за своя сметка фирмата получава ...
 
 
В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Валентина Генова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, чиято дейност е свързана със строителство, има купени за фирмата 10 SIM карти за мобилни услуги. За тях плаща такси за месечен абонамент и разговори. Те се отчитат като разход на фирмата. Във фирмата има 4 работника на трудов договор и 1 лице с облигационен договор, които ползват няколко от SIM картите. Има и един телефон, който е за връзка на работодателя с работниците, за ко ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 16-12-156 от 9.05.2017 г. Относно: изпращане на работници на обект в друго населено място
№ 12-00-537 от 30.11.2017 г. Относно: документална обоснованост на служебните командировки в чужбина.
№ 16-12-25 17.02.2017 г. Относно: документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair
№ 24-39-109 от 03.10.2017 г. Относно: ползване на 5% отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот
№ 24-39-104 от 19.10.2017 г. Относно: действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 24-28-1710 от 03.10.2017 г. Относно: ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице - чл. 169, ал. 3 ДОПК
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис