Брой 38
от 17 септември 2018 год.
Данъци
 
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Милена КИРИЛОВА - юрист, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружеството има закупен лек автомобил преди 3 години, за който не е ползвано ДДС, тъй като фактурата е издадена на база чл. 50 от ЗДДС. Автомобилът е използван единствено за служебни цели и никога за нищо не е ползвано ДДС за него. Сега дружеството иска да продаде отново същия автомобил, но на физическо лице. Имаме ли право да издадем фактура на ФЛ без ДДС, като също се позовем на чл. 50 ...
 
 
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, трябва да проведе организиране на тиймбилдинг и ски обучение на румънска фирма, регистрирана по закона в Румъния. Ски обучението и тиймбилдингът ще се проведат на територията на Румъния. Как следва да се третира тази доставка по отношение на ЗДДС, каква ставка да се ползва? Има ли данъчни ефекти по отношение на корпоративния закон в дв ...
 
 
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество закупува родовоопрделени стоки от италианска фирма и ги препродава на друга регистрирана за целите на облагането българска фирма. При сделката между българската и италианската фирма е договорено превозът на стоките от Италия до България да се осъществи за сметка на италианската фирма директно до обект на българската фирма, на която е препродадена сто ...
 
 
В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице? Местните юридически лица могат да са получатели на дивидент и ликвидационен дял от чуждестранни юридически лица. Данъчното третиране при разпределяне на дивидент е в зависимост от това дали чуждестранното лице, което разпределя е местно лице за данъчни цели на държава - членка на ЕС, или на ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: В случай че фирма изплати на съдружниците суми за положен личен труд, какви декларации трябва да подаде за ДДФЛ и осигуровки евентуално и в какви срокове? В случай че еднократно изплащаните суми надвишават 10 000 лв. следва ли плащането да се осъществи по банка? Отговор: Съгласно параграф 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доход ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Управител съм на ЕООД. Фирмата работи само през летния сезон. От м. ноември до м. март работя на трудов договор в Австрия. Трябва ли да подам декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.? Отговор: По силата на чл. 6 от ЗДДФЛ физическите лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи както от източници в РБългария, така и в чужбина. Редът за облагането на полученит ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са задълженията по ЗКПО при прекратяване и заличаване при производство с ликвидация? Подаване на декларации и отчети, когато прекратяването, подаването на искането за заличаване и заличаването са в различни години Декларации: - в 30-дневен срок от датата на вписване на прекратяване се подава декларация (чл. 160, ал. 1 от ЗКПО); - годишна данъчна декларация за годината на прекратяването; когато ...
 
 
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Получавам фактура от чуждестранно лице, регистрирано в Обединените Арабски Емирства, а именно ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI, фактурата е за извършен въздушен транспорт, както за облагаеми, така и за необлагаеми доставки. Като за облагаемите доставки, т.е. транспорт, който започва от територията на България и завършва на територията на друга държава членка във фактурата е начислено ДДС - 20 %, а ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЕООД регистрирано по ЗДДС е закупило през месец 12.2017 г. лек автомобил. С него управителят на фирмата (няма друг персонал) обикаля клиенти и понякога разнася и ограничени количества стока. (По принцип стоката се изпраща с куриерска фирма). Води се пътен лист. Автомобилът се ползва през почивните дни за лични нужди на управителя. Освен данък по чл. 204 (отбелязано е ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българска фирма А, регистрирана по ЗДДС, получава комисионна от китайска фирма, за извършена услуга, свързване с клиент от България за доставка на стока на фирма Б. За получената комисиона фирма А трябва ли да начисли ДДС в издадената фактура? Отговор: По общо правило режимът за облагане на доставките с ДДС зависи от тяхното местоизпълнение. То, от своя страна, зависи от вида ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника
№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД
№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски