Брой 3
от 15 януари 2018 год.
Данъци
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при годишните корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи, при придобиването, производството или вноса на които не е ползван данъчен кредит? 1. При неползван данъчен кредит на основание чл. 70 от закона С нормата на чл. 67, ал. 2 от ППЗДДС бе създадено правило за условията, при които се извършват годишни корекции, когато при придобиването, производството или вно ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даръкчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Фирма (ЕООД), занимаваща се с маркетингови и консултантски услуги, свързани с обучение, с място на стопанска дейност в България, доставя услуги към данъчно задължени лица в държави членки. Необходима ли е регистрация на лицето на основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС? Формират ли облагаем оборот тези услуги, предвид факта, че са свързани с обучение? Ако същата фирма е регистрирана на основание чл. 100 ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Местно физическо лице тегли заем от банка и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същия лихвен процент като на банката). Лихвите, които внася към банката, трябва ли да се приспаднат като разход от дохода от лихви, които се изплащат на физическото лице за покриване на изтегления заем? Например физическото лице плаща лихви към банката ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е негово? 1. Дължими авансови данъци - Авансов данък за доходи от друга стопанска дейност, удържан по реда на чл. 43, ал. 4 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Когато лицето, придобиващо ...
 
 
В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е уредбата в данъчното третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга? 1. В сила от 01.01.2017 г., в ЗДДС се създаде чл. 10а „Липса на доставка на стоки или услуги в други случаи”. Сега вече законът съдържа разпоредби, които уреждат облагането с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества. Внасянето на стока или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.? С разпоредбата на чл. 201, ал. 5 е въведено допълнително (изм., ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) изискване към лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите (в случаите по чл. 201, а ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Търговско дружество е с предмет на дейност „търговия на дребно". В търговските ни обекти имаме клиенти от Гърция, на които при продажбата издаваме инвойс без ДДС в евро. Може ли разплащането при продажбата да се извърши в евро и имаме ли право да вземаме и държим евро в касата на обекта? От въпроса не става ясно с вида на търгуваните от вас стоки, поради което не може да се разбере основанието за изда ...
 
 
В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При “Уикенд АД” в хода на годишен одит за изтеклата 2016 г., завършил на 30.05.2017 г. (след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.), са коригирани/ изменени различни суми в Годишните финансови отчети за последните три финансови години - 2016 г., 2015 г. и 2014 г. Корекциите са много разнообразни по характер и обхващат: - Счетоводна грешка, породена от неправилно третиране на събрани с ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация по ООД. От гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) към датата на вписване на прекратяване на дружеството в Търговския регистър и обявяването му в ликвидация се дължи корпоративен данък. Размерът на дължимия данък се определя на база данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписване на прекратяването. ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация на ООД. Едно от първите дей­ст­вия, които прекратяващото се предприятие следва да направи в отговор на данъчното законодателство, е да уведоми компетентната ТД на НАП за започналите процеси по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Разпоредбата на чл. 77, ал. 1 ДОПК изисква при прекратяване на юридическо лице - търговец, преди подаван ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.
№ 53-04-505 от 25.08.2017 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 53-00-162 от 21.09.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ 3-2224 от 23.10.2017 г. Относно: деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 3-2207 от 20.10.2017 г. Относно: данъчно облагане на доходите от дейността представител по индустриална собственост, осъществявана от физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-38-36 от 25.08.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях
Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО
Приложение № 6 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
Приложение № 5 - Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
Приложение № 3 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от ЗОВСРБ
Приложение № 1 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Осигурителен календар 2017 г.
Данъчен календар за 2017 г.
Трудов календар за 2017 г.
Осигурителен календар за февруари 2017 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2017 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски от 01.11.2016
 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за абонати!