Брой 42
от 15 октомври 2018 год.
Трудово право
 
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител си е използвал платения отпуск и след него - неплатен отпуск една година. Иска отново неплатен отпуск. Може ли да се прекрати трудовият му договор, или сме длъжни да му разрешим неплатен отпуск? Отговор: Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ по искане на работника или служителя работодателят може да му разреши неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения с ...
 
 
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител е приет в редовна форма на обучение и прекратява безсрочния си трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ. Има ли право на обезщетение за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор? Отговор: В случая става дума за прекратяване на безсрочен трудов договор. От 01.01.2018 г. лицето няма право на парично обезщетение при временна ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При назначаване по чл.111 от КТ на какво основание трябва да бъде, полага ли се отпуска, начислява ли се клас, има ли предизвестие при уволнение? В чл. 355, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустанове ...
 
 
Във в. "Сега" Красимир Добрев отговаря на въпроса: Започнах скоро работа в голяма фирма и ми се налага да отсъствам. Колко време трябва да мине, за да имам право на платен отпуск? По правило всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. Това му го гарантира Кодексът на труда (КТ), и то в нарочна разпоредба. Като всяко правило обаче и това има изключение. И това изключение засяга именно новите работници или служители. Така в чл. 155 от КТ е записано изрично, че при постъпване на ...
 
 
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Моля да ми отговорите на какво основание може да се сключва трудов договор с пенсионер? Отговор: След отмяната на чл. 72 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор с лице, което е пенсионер, се сключва съгласно действащите разпоредби на Кодекса на труда (КТ). Правното основание за сключване на трудов договор с пенсионер може да бъде чл. 67, ал. 1, т. 1 (трудов договор за неопределено време) ...
 
 
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Намерих си постоянна работа и за да не я загубя, искам да напусна сезонната си работа веднага, без предизвестие. Имам ли право? Срочният ми договор изтича след два месеца, но нямам екземпляр от него. Отговор: За изпълнение на сезонна работа страните сключват срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. Работодателят е длъжен да връчи на новоназначения работник или служите ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество увеличава основната заплата на служител от следващия месец въз основа решение на управителя. Съществува ли нормативно изискване документът, с който се увеличава възнаграждението, да бъде подписан и от двете страни (управител и служител), или е достатъчно под формата на заповед да се подпише само от управителя? Отговор: Условията по трудовото правоотношение с ...
 
 
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Как се определя дали служителят има право на дневни командировъчни пари, ако командировката е в рамките на общината? Отговор: Мястото на работа се определя в трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 1 от КТ). За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. В съответс ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Съдружник в адвокатско дружество, регистрирано по ЗЗД, иска да получава възнаграждение от дружеството в качеството си на адвокат. По какъв начин би могъл да получава възнаграждение? Възможно ли е да бъде назначен на трудов договор? Отговор: Упражняването на адвокатска дейност изключва възможността за встъпване в трудово правоотношение, освен ако лицето заема академична длъжност по п ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Лице, управител в дружество, работещо по договор за управление и контрол, получаващо доход за положен личен труд в същото дружество, е командировано в Германия във връзка с договор за консултантска услуга. Отчитането е на база часове положен консултантски труд. Дружеството в България се е договорило командировъчните разходи да са за сметка на дружеството в Германия. Лицето се ос ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника
№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД
№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски