Брой 50
от 10 декември 2018 год.
Трудово право
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли възможност едновременно да съм назначен по трудово правоотношение в България и в страна от Европейския съюз. Ако да на колко часа може да бъде всеки трудов договор? От запитването не може да се направи еднозначно заключение какво е приложимото право спрямо трудовите правоотношения и дали един от трудовите договори ще се извършва при условията на глава пета, Раздел VІІІ „б“ ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във случаите, когато понякога се получават с малко в повече отработени часове от нормата в края на отчетния период при работници с установено СИРВ, и работодателят ги плаща като положен извънреден труд длъжен ли е съгласно чл. 149 от КТ да води книга за отчитане на извънреден труд и подава ли до края на 31 януари всяка година справка за положения извънреден труд към ИТ, ако същия ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране. Имам 11 години и 10 месеца само при един работодател. По средата на периода бях съкратен. Единадесет месеца бях на трудовата борса, след което отново бях назначен в същото предприятие. Така имам повече от 10 години, но с прекъсване. На колко заплати обезщетение имам право? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото пр ...
 
 
В бр. 42 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение Възможно ли е налагането на дисциплинарно наказание на работник или служител за нарушение, което не е изрично посочено в чл. 187 или чл. 190 КТ? В Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието например е предвидено, че служителите изготвят отчети за свършената работа през всяко тримесе ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какво пишем на стр. 26 в трудовата книжка на лицето, при получаване на обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ и чл.224 от КТ - брутното или нетното възнаграждение? Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при о ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На работник, който работи на 3 (три) часа за периода от 09.01.2017 г. до 01.05.2017 г. какви са записванията в трудовата му книжка? Това трудов или осигурителен стаж е? В чл. 355, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко пол ...
 
 
В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Ние сме търговска фирма, регистрирана по ДДС. Доставяме стоки предимно от ЕС. На някои от продаваните продукти се налага да се прави монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване. Това се прави от сервизни техници от нашето дружество, а също така и от външни фирми. Един от нашите основни доставчици от Италия ще прави обучение на техниците (нашите и външните) за работа с продукти ...
 
 
В бр. 41 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Предстои да бъдат прекратени трудовите договори на 10 работници от предприятието ни. Ще се наложи да бъдат изплатени големи суми като обезщетения, а дружеството не разполага с необходимите средства. Може ли обезщетенията да се изплащат разсрочено в продължение на 5-6 месеца? Какви са санкциите за работодателя, ако не бъдат изплатени веднага? Може ли на лицата, които имат право на 6 заплат ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: От 33 години работя като учител. От 2013 г. до 2017 г. бях в неплатен отпуск, след което се върнах отново в училището, в което съм от 24 години. Никога не съм прекратявала трудовоправните си отношения с работодателя си. Догодина - 2019 г. искам да се възползвам от ранното пенсиониране. Имам ли право на 10,5 заплати, като 5 г. съм била в неплатен отпуск? В чл. 219, ал. 6 от Закон ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Българка фирма със седалище София, и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за това, извършва международни транспортни услуги срещу заплащане, и то основно транспорт на автомобили с автовози. В дружеството има назначени по трудови договори шофьори – гръцки граждани. Основните клиенти на дружеството са на територията на Гърция. И в тази връз ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 15-00-3 от 15.05.2018 г. Относно: Формиране на облагаем оборот по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност в изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България (НППНКЛБЖЗ)
№ 20-00-111 от 09.05.2018 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при условията на държавна помощ за регионално развитие. Предоставяне на помощта, максимален размер, интензитет и срок на помощта.
№ 94-00-82 от 26.07.2018 г. Относно: Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/
№ 53-04-262 от 17.05.2018 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, начислени от дружество в България в полза на чуждестранно физическо лице, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
№ 3-1463 от 31.07.2018 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-161 от 16.07.2018 г. Относно: прилагането на ЗДДС и ЗКПО при наем на лек автомобил за превози в чужбина
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски