Брой 46
от 12 ноември 2018 год.
Данъци
 
В бр. 10 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога едно дружество с предмет на дейност продажби на МПС втора употреба следва да се регистрира по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - при достигане на облагаем оборот над 50 000 лв., отчетен чрез касов апарат, или при реализиран облагаем оборот от продажбите - 50 000 лв., по чл. 149 от ЗДДС? Как следва да се процедира с извършените ВОП до достигане на прага за регистрация по чл. 99, ал. 3 от ЗДДС - с ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През месец януари 2018 г. физическо лице е получило предметна награда с пазарна цена 48,47 лв. В тази връзка се поставят следните въпроси: 1. Получената награда подлежи ли на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)? 2. Кое приложение от годишната данъчна декларация трябва да се попълни, ако доходът е облагаем? 3. Кога доходът се счита за придобит съгласно ЗДДФЛ? За кои награди се дължи ...
 
 
В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за спецификите при облагането и декларирането на субсидиите от земеделски стопани. Квалифициране на субсидиите като доход от стопанска дейност Доходите от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (виж чл. 14 и чл. 29 от ЗДДФЛ). Тези лица формират о ...
 
 
В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: В края на 90-те години е придобита земя чрез дарение, за която през 2016 г. е учредено право на строеж на строител, като той обезщетява собствениците й с апаратаменти, които те ползват, т.е. не са продали. Позовавайки се на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗДДФЛ, те не са декларирали доход от сделката и не са платили данъци. От НАП искат да се плати данък по реда на чл. 33 от ЗДДФЛ, по който се ...
 
 
В информационна система "Сиела" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество отдава под наем автомобили и мотоциклети на физически и юридически лица в трета страна, като е наело офис и паркинг в тази страна Автомобилите и мотоциклетите са собственост на дружеството и са регистрирани в Р.България. Какво е данъчното третиране по ЗДДС? По отношение доставката на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем: Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при до ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Възможно ли е физическото лице да предостави под наем или да продаде вещта, която притежава на предприятието си като едноличен търговец? В тази връзка следва да се подчертае, че при регистриране на едноличен търговец не възниква нов правен субект, различен от физическото лице - едноличният търговец няма собствена правосубектност. Следователно вещите - движими и недвижими, принадлежащи на ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Юридическото лице "Х" е с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС. В началото на месец март 2018 г. "Х" получава одобрение на 3 проектни предложения по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, както следва: 1. “Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточен район” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа на предприемачеството” по оперативна програ ...
 
 
В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводител" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Българско дружество купува стока от Украйна и без да достига стоката до територията на България директно я внася в Румъния и я продава на регистрирани по румънския ЗДДС дружества. За Румъния нашето дружество се явява вносител, плаща на румънската митница данъчните и митническите си задължения. Издава фактури с румънски ДДС номер за продажбите на стоката на румънски клиенти с посочен ДДС. Трябва да пода ...
 
 
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Получихме фактура от ЕС - Германия, за доставка на хранителни стоки на стойност 1200,00 евро. Отдолу под цената е посочено, че ако стойността на фактурата се плати до определен срок, стойността на фактурата да се счита 1000,00 евро. Има ли приложение тук чл. 18, ал. 1, 2 или 3 на ППЗДДС и как следва да се осчетоводи тази стойност, в случай че се приложи? Отговор: Съгласно посо ...
 
 
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - главен експерт по приходите в НАП, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имаме дружество, което отдава имот под наем, досега винаги на юридическо лице. За покупката на имота не е ползвано ДДС, тъй като имотът е закупен 2013 г. от физическо лице. От месец септември част от имота ще бъде отдавана и на физическо лице. При него няма да начисляваме ДДС на база чл. 45 ал. 4. Съотношението на облагаеми продажби към необлагаемите ще е 3/1, в ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 3-1522 от 13.08.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки
№ 53-04-302 от 30.05.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон
№ 94-00-83 от 06.08.2018 г. Относно: Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
№ 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относно: Доставка на стоки и услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 3-1296 от 04.07.2018 г. Относно: отстраняване на несъответствия в данните, подадени към НАП чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) във връзка с доставка на течно гориво
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски