Брой 2
от 14 януари 2019 год.
Данъци
 
В бр. 46 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Физическо лице - български гражданин, притежава на Черноморието апартамент, който отдава под наем през лятото. За целта използва услугите на чуждестранни агенции, като например установената в Холандия Booking.com. При това получава възнаграждение, за което плаща подоходен данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Има ли това лице и някакви задължения във в ...
 
 
В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България? В общия случай облагането на чуждестранните физически лица за доходи от източници в страната е идентично с регламентираното в ЗДДФЛ за местните на България лица. Изключение от това правило е разпоредбата на чл. 37 от ЗДДФЛ, в която е предвидено облагане с окончателен данък за следните доходи от из ...
 
 
В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Дружество извършва дейности в Германия със свои работници. Има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, която ни фактурира комисионна от 7% при завършване на всеки етап от строителството в Германия. Същата фирма ни намира клиенти в чужбина. Дали услугите - комисионни се декларират с протокол по чл. 82 от ЗДДС от наша страна. До 2017 г. за тези услуги не са издавани протоколи, а ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Във връзка с изпълнително дело ЧСИ е наложил запор върху банковите сметки на дружеството "XYZ" ЕАД, в резултат на което неговата дейност е затруднена. Делото касае имот на дружеството (комплекс за отдих, туризъм и спортен център), в който фирмата "АВС" ЕООД е извършила сериозно разширение и подобрения, които не са й разплатени. ЧСИ е наложил запор на банковите сметки на дружеството, възбрана на имота и е подготвил обявл ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Биляна Гецова, адвокат, отговаря на въпроса: Издаването на фактурите достатъчно доказателство ли е за фактическо извършване на сделка? Интерес представляват случаите, когато при определянето на данъчната основа за доход от стопанска дейност като едноличен търговец, ревизиращите органи са приели, че е налице обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК - налице са данни за укрити приходи или доходи, като са се позовали на фактури, издадени от до ...
 
 
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: В какви случаи и при кои сделки може да се запазва правото на ползване върху имот? Няма спор, че методът, при който собственик прехвърля недвижимия имот, но си запазва правото на ползване, е много често използван в България. Това най-често се прави между роднини - родители прехвърлят на децата си, баба и дядо - на внуци и т.н. Този способ обаче може да се избере и при покупко-продажба между непознати хора. При всички положения в нотариал ...
 
 
В бр. 10 от 2018 г. на "Форум на счетоводителя" отговаря на въпроса: Българско ЕООД с основен предмет на дейност международна търговия със стоки купува стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в Латвия, които продава на дружество, установено в Украйна. Стоките се транспортират директно от Латвия до Украйна. Предвид разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС дружеството е приело, че в случая за него е налице ВОП и е начислило ДДС с протокол по чл. 117 от закона. Данните от протокола са отразени в д ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “Х” ЕООД е регистрирано по Закона за ДДС и извършва лицензирана дейност “Пътна помощ” (репатриране). Услугата се извършва на територията на страната, а получател е данъчно задължено лице от страна извън ЕС. Каква данъчна ставка се прилага – 20% или нулева ставка? Ако е нулева ставка, какво е основанието за това? Как се определя мястото на изпълнение на услугата? За да се приложи определен режим на облагане ...
 
 
В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Новооткрито е предприятие на ЕТ, което предприятие няма да има дейност, нито приходи, нито разходи (лицето е принудено да вземе язовир в определено село по наредба на общината на концесия за опазване на язовирите в България и понеже животните пият вода от язовира и няма в това населено място друг ползвател, общината предлага животновъдът да приеме концесията - но той е регистриран като земеделски про ...
 
 
В бр. 43 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, иска да започне продажби през сайта на “Амазон” в Германия (amazon.de). Стоките ще се изпращат от Китай до склад на “Амазон” в Германия, оттам ще се препращат директно към клиентите в Германия. Формира ли българското дружество оборот за регистрация по ЗДДС на територията на Германия и трябва ли да се регистрира в Германия по ЗДДС ( ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година
№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС
№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица
№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)
№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски