Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-С-388/12.07.2022 г., поставяте по същество следните въпроси, свързани с прилагането на чл. 112 от ЗДБРБ за 2022 г.: 1. Допустимо ли е да се предоставя компенсация/отстъпка от 25 стотинки на литър бензин А95, дизел, природен газ (метан) или про ...