Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило чрез Системата за сигурно електронно връчване в ЦУ на НАП и заведено с вх. № ……. от 11.11.2022 г., отговарям следното: На зададените въпроси само един е от компетентността на Националната агенция по приходите, а именно: За чия сметка са здравноосигурителните вноски за периода на отпуска по чл.164в от К ...