В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …..., в което излагате съображения и поставяте въпроси относно начина на облагане на ателиета по ЗМДТ, по-конкретно - като жилищни или като нежилищни имоти. В писмото се цитира разяснение на НАП № 3-568 от 10.05.2021 г., според което основно правило при оценяване и облагане на недвижими и ...