В Дирекция ”Обжалване и данъчно осигурителна практика”, отдел ”Данъчно осигурителна практика” e постъпило по електронен път Вашe писмено. В запитването Ви е изложена следната фактическа обстановка: Ако дружеството Ви има софтуер, отговарящ на легалната дефиниция за електронен магазин, дадена в §1, т.87 от ДР на ЗДДС и реши да приема плащания чрез в ...