В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, относно дейността на ЕТ „А“ е поставен следният въпрос: практически, издадените разширени фискални бонове /фактури/ на физическите лице трябва ли да бъдат отразени по номера в дневника за продажбите? Посочено е, че това е огромна информация, след преминалите клиенти и издадените факт ...