Във Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП ….., препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. № 24-39-139/03.08.2022 г., е изложена следната фактическа ситуация: „…“ ООД е местно юридическо лице, което предстои да сключи договор с чуждестранно физическо лице за наем на недвижим имот ( ...