В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-306/11.08.2022 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП гр. София. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството осъществява дейността си в лекарски кабинети, намиращи се на територията на гр. К и ...