В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 11-04-1/15.06.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Между Окръжен съд – …., чийто председател сте Вие, и вещо лице – Д…., е възникнал казус по прилагане на нормативната база при определяне на осигурителния статус на г-жа Д….. Г-жа Д… работи по ...