В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-241/14.06.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, на което сте главен счетоводител, е подало в Търговския регистър на 0 ...