В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-157/04.07.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Сдружението е регистрирано като културна организация в регистъра за културни организации към Министерство на Културата под номер …../01.03.2021 г. Участ ...