В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи по електронен път Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-102/04.07.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Пенсионирала сте се след 40 години стаж в РЗИ …... През последните три години сте работила в отдел „Радиационен контрол“ при условията на втора категория труд. От ПОД ...