В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-21-6/11.04.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София при Централно управление (ЦУ) на НАП. От описаната фактическа обстановка става ясно, че физическо лице ще участва в басейн от копачи, като пред ...