Физическо лице с регистрация по ЗДДС има издадени фактури до номер 10 към 31.12.2021г., чрез идентикационният си номер по ЗДДС, който е BG и ЕГН. От 2022г. с новият си идентификационен номер: BG и Булстат следва ли да започне да издава фактури с номер 1 или да продължи с номер 11? В чл.17, ал.1, т.5, б. ”б” от Данъчно осигурителния процесуален коде ...