В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-49/16.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че имате регистрация като свободна професия - музикант. Сключили сте споразумение за ангажимент с агент ……. SOFIA. Съгласно това споразумение и договор сте ангажиран да изпълнявате кон ...