В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване по електронен път с вх. № 96-00-30/03.02.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването посочвате, че „Н… Г…“ ООД е включено в списъка утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за доставчици на обучения по ключови компетентности „общуване на чужди езици“ се занимават с обучение по ч ...