В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-41/22.02.2022 г., подадено по електронен път в Териториална дирекция на НАП … и препратено по компетентност с изх. № 70-00-1928#1/21.02.2022 г. на ТД на НАП …... Според изложената от Вас фактическа обстановка, различни юридически лица от община Б в период ...