В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-1/10.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С решение на събрание на кредиторите е определено текущо възнаграждение на синдика в размер на 800 лв. без ДДС. Поставяте следните въпроси: Какъв е редът и начинът, по който следва да се ...