В Дирекция ОДОП ….постъпи запитване с вх. № 96-00-6/11.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Н“ ООД е новорегистрирана фирма с НКИД 8559 – Други образователни дейности некласифицирани другаде. Дружеството ще доставя услуги, свързани с обучение по придобиване на ключова компетентност, посоче ...