В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-3/06.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че се осигурявате като самоосигуряващо се лице – собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), но внасяте само здравноосигурителни вноски, тъй ка ...