В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-21 от 18.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС с идентификационен номер по ДДС BG…….. Физическото лице е регистрир ...