В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило писмено запитване с вх. № М-26-Н-191/27.05.2021 г., относно данъчното третиране на доставката на услуга по наем на телекомуникационно оборудване и на доходите, изплатени от Н……А ЕООД (българското дружество). Според фактическата обстановка, българското дружество закупу ...