Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № 07-00-386/21.12.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е съсобственик в дружество, в което ще упражнява личен труд на основание договор между него и дружеството с определен размер на възнаграждение. Същото ще се ...