Във Ваше писмено запитване, получено по електронната поща и заведено с вх. №ЕП-04-19-917 от 16.08.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), желаете да бъде изразено становище дали се счита за държава „в чужбина“ по смисъла на чл. 40а от ЗЗО всяка една от държавите Франция, Конфедерация Швейцария и Великобрит ...