В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……………. г. е заведено Ваше писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на ЗДДС. В запитването е поставен въпрос във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху доб ...