В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ гр. …., е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-88/11.06.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В началото на 2019 г. ………………………., която е ученичка в 11-ти клас на …. АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ - …., се явява на конкурс, ор ...