В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Министерство на здравеопазването, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. № ЕП-04-03-23/29.06.2021 г., в което описвате следното: Считате, че е непосилно за загубилите здравноосигурителни права да ги възстановят, като внесат здравноосигурителни вноски за период от пет години заедно ...