Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП – …. и заведено с вх. № 24-39-48 от 26.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте едновременно гражданин на България и Германия и имате издаден от немските власти документ, удостоверяващ 50 на сто инвали ...