В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-221#3/14.09.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, собственик на еднолично търговско дружество в България. От 1995 г. пребивавате във Великобритания повече от 183 дни в годината, поради което сте изключен ...