В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4 от 22.07.2021 г., относно определяне на датата на придобиване на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Налице е договор за покупко-продажба на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ. В този догово ...